Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Budsjettet 2014 Økonomiplan 2014-17 Rådmannens framlegg Formannskapet 11.11.13.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Budsjettet 2014 Økonomiplan 2014-17 Rådmannens framlegg Formannskapet 11.11.13."— Utskrift av presentasjonen:

1 Budsjettet 2014 Økonomiplan 2014-17 Rådmannens framlegg Formannskapet 11.11.13

2 Disposisjon Innleiing ”Rikets tilstand” Hovudtrekka i det økonomiske opplegget Gjennomgang av driftsbudsjettet – kommunalsjefane sektorvis + Stab/kultur v/rådm Spørsmål undervegs

3 Mange dilemma – ikkje lett… Vi skal redusere kostnadene Vi skal lage eit budsjett i balanse Vi skal vidareutvikle tenesteområda Vi skal utvikle Bø - trivsel, mangfald og vekst

4 Budsjettopplegget i få ord Krevjande budsjettforslag som innehelder mange reduksjonar i forhold til dagens nivå og innan mange områder Utfordringar i økonomiplanperioden knytt til likviditet, auka i finanskostnadene og premieavvik – og ytterlegare reduksjonar i drifta

5 Budsjettarbeidet - Føresetnader Deloitte rapporten/Plan for omstilling ROBEK - Forpliktande plan –Sparepakke 1 –Sparepakke 2 Økonomisk handlingsregel –redusere dritsutgiftene –Investeringane ned på eit minimum Årets budsjett er i balanse Ny pensjonsleverandør –

6 Statsbudsjettet Frie inntekter til Bø aukar med kr 6,3 mill Skal dekke: –Lønns- og prisvekst –Demografi Lite nye oppgåver – stort sett vidareføring Ressurskrevjande brukarar – auke i kostnadene for kommunane Tilleggsprp lagt fram 8.11.13 – vedtak 15.11.13

7 Kva er nytt? Nye kostnader lagt inn i budsjettet –Auke innan barnevern og Sosial stønad –Midlertidig kjøkken på sjukeheimen –Midlar til kommuneplan, arealdelen og vurdere alternativ organisering av bygg/eigedomsdrift mm –Pris og lønsvekst herunder auke i pensjonskostnadene Endringar i budsjett/økonomistyring Budsjettrammene tildeles på sektor – Budsjettskjema 1 B endras

8 MÅL Komme ut av ROBEK i 2017 Økonomiplanen legg opp til å bruke 3 år på å dekke meirforbruket Sunn økonomi Driftsresultat som sikrar økonomisk handlefridom og gode velferdstenester. Må redusere sjølve driftsnivået i kommunen for å betale ned underskott og deretter bygge opp fond for å ha ein buffer mot auka rente, nye utgifter, samt eventuelle svikt i inntektene dei næraste åra. Bø kommune skal i økonomiplanperioden ha eit økonomisk netto driftsresultat på 3 % - men vi klarer «bare» 1,2 %

9 ROBEK Register om betinget godkjenning og kontroll Forpliktande Plan Sparekatalog 1 og Sparekatalog 2 «Ris bak speilet» FM held tilbake 50 % av skjønnsmidlane 2,5 mill er derfor ikkje lagt inn i budsjettet

10 Risikoområder i framlagt økonomiplan Høyre-Frp-regjeringa har varslet endringar i kommunenes inntekts system. Endringane inneberer at de skattesvake kommunane, som Bø, vil få redusert sine inntekter. Behovet for å satsing på førebyggande tiltak er ikkje i tilstrekkelig grad ivaretatt Inga buffer til å møte auka rentekostnader, premieavvik eller nye ressurskrevjande tenester Usikkerheitsmoment i samband med gjennomføring av mange og store kutt i drifta

11 Satsingsområda i samfunnsdel av kommuneplan er knytt til mål for å nå desse ambisjonane: Bø – regionsenter i Telemark Bø – ein nyskapande kommune Bø ein god stad å bu

12 Satsingsområda Ny sjukeheim Omlegging til meir heimebasert omsorg Nytt reinseanlegg Styrke tettstadstaden Bø – ROM-prosjektet og Stadsinnovasjon (auke tal: studentar, besøkande, folketal og arbeidsplassar) Nytt bustadområde Revidere arealdelen av kommuneplan Vurdere alternativ organisering av eigedomsområdet Plan for omstilling av Bø kommune 2013-16 Redusere driftsnivået: Nedbemanning, meir effektive tenester og meir resultatorientert leiing Godt arbeidsmiljø – følgje opp AGS 2020: Attraktiv kommune med godt omdømme

13 I r å dmannens budsjettforslag er det innarbeidd innsparingstiltak for kr 10,6 mill i 2014. Alle spareforslaga er konkretisert med tiltak og katalogen f ø lgjer som eige vedlegg til budsjett. Her er lagt inn forslag for heile økonomiplanperioden og kutta i driftsbudsjettet aukar i perioden Som del av budsjettarbeidet er Sparekatalog 1 gjennomgått og kviteret ut – Effekten av tiltaka i årets budsjett er 10.9 mill og effekten aukar i løpet av økonomiplanperioden. Sparekatalog 1 og 2

14 Avsluttande kommentar Innhaldsrikt dokument med mange detaljer Forpliktande plan FM – tilbakehaldte skjønnsmidlar Statsbudsjettet – revidert stprp Ny organisering. Rammene tildeles på sektornivå – Budsjettskjema B blir endre til neste FS-møte


Laste ned ppt "Budsjettet 2014 Økonomiplan 2014-17 Rådmannens framlegg Formannskapet 11.11.13."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google