Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Handlingsprogram 2010 - 2013 Rådmannens forslag november 2009 17.11.09.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Handlingsprogram 2010 - 2013 Rådmannens forslag november 2009 17.11.09."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Handlingsprogram 2010 - 2013 Rådmannens forslag november 2009 17.11.09

2 2 Hva preger forslaget ? HP 2010 – 13 Rådmannens forslag 1.Omfattende omstillingstiltak for å tilpasse utgiftsveksten til inntektsveksten – sum tiltak på 50 mill. kr. i 2010 økende til 100 i 2013. 2.Alle virksomhetenes rammer kuttes i 2010 med 2 % etter inflasjonsjustering. 3.Økte budsjettrammer foreslås for:  Sosial- og flyktningetjenesten,  Barnevern,  Tilbud til multifunksjonshemmede barn (SAMBA)  PP-tjenesten,  Spesialundervisning

3 3 Hva preger forslaget ? HP 2010 – 13 Rådmannens forslag  Kulturhus  Ny skole på Heistad  Rehabilitering skoler  Nye sykehjemsplasser i Brevik  Nye og oppgraderte kommunaltekniske anlegg 4. Igangsetting av store nye investeringer:

4 4 Hva preger forslaget ? HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Bruk av fonds  I planperioden vil det bli brukt om lag 300 mill. kroner av kapitalfond til finansiering av investeringer –  Sum disponible kapitalfond pr. 2013 vil være på 309 mill. kr.  Dette medfører selv med et høyt investeringsnivå en lav økning i netto lånegjeld.  I driften budsjetteres det med både bruk av og avsetninger til disposisjonsfond, netto avsetning på 19 mill kr. i perioden  Sum disponible disposisjonsfond pr. 2013 vil være på 183 mill. kr.

5 5 HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Økonomisk strategi  Etablere sunn driftsbalanse 3% netto driftsresultat  Prisjustere finansforvaltningsfondet  Et bærekraftig investeringsnivå

6 6 Økonomiske rammer – noen forutsetninger HP 2010 – 13 Rådmannens forslag  Skatt og rammetilskudd som forutsatt i forslaget til statsbudsjettet for 2010 - årlig realvekst på 0,8 % fra 2011.  Eiendomsskatten på 2009- nivå, - 3,6 o/oo i hele perioden.  Utbytte fra Skagerak Energi 40 mill. kr. pr. år.  Momskompensasjon gradvis ut av driftsbudsjettet f.o.m. 2010.

7 7 HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Økonomiske rammer – noen andre forutsetninger  Lånerente 4,2 % i 2010 økende til 4,8 % i 2013  Finansavkastning 4,7 i 2010 økende til 6 % i 2013  Årslønnsvekst til 2010 på 3,5 %  Prisvekst på 2,4 %

8 8 Økonomisk utvikling HP 2010 – 13 Rådmannens forslag

9 9 Driftsbalansen HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Mill. kr

10 10 Disponible inntektsrammer drift HP 2010 – 13 Rådmannens forslag

11 11 Andre generelle statstilskudd for 2008 - 2013 HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Regnsk.Budsj. Økonomiplan 200820092010201120122013 Krisepakka arbeid ikke fordelt -4,7 Opptrappingsplanen psykiatri-24,5 Momskompensasjon inv.-22,7-25-35,0-46,0-42,0-15,0 Momskomp. mv. -foretak/kirke-0,5 Integreringstilskudd-17,6-19,2-25,9 Tilskudd ressurskrevende brukere-27,7 0000 Rentekompensasjon div inv.-5,9-17,5-21,0-22,6-24,8-26,3 Sum-98,9-62,9-82,5-95,0-93,2-67,7

12 12 Renteinntekter og utbytte HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Regnsk.Budsj. Økonomiplan 200820092010201120122013 Utbytteinntekter fra Skagerak-37,1-57-40,0 Avkastning på forvaltningsfondet (1)37,0-64,5-36,0-34,0-32,0 Renteinntekter fra likviditetsplasseringer-7,7-7,5-5,5-6,0-6,5-7,0 Renteinntekter på formidlings-/startlån-3,9-3-3,5-4,0-4,5-5,0 Totalt:-11,7-132-85,0-84,0-83,0-84,0

13 13 Budsjettrammer -rammeområdene HP 2010 – 13 Rådmannens forslag

14 14 Innsparingstiltak oppsummert. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Sum innsparingstiltak for 2010 er 21 mill. kroner høyere enn forutsatt for 2010 i HP 2009 – 12

15 15 Endringer som bidrar til økt innsparingsbehov i 2010 HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Lavere utbytte Skagerak Energi15 mill. kr. Økte pensjonsutgifter14 mill. kr. Effekt på skatt og rammetilskudd av lavere befolkningsvekst enn forutsatt7 mill. kr. Høyere utgiftsvekst enn forutsatt innen Sosialtjenesten og PP-tjenesten7 mill. kr. ”Øremerking” av økte frie inntekter i 20104 mill. kr. Sum47 mill. kr.

16 16 Nye driftstiltak – oppsummert pr. rammeområde. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag

17 17 Formannskapet – drifts- og innsparingstiltak. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag

18 18 Barn, unge og kultur – drifts- og innsparingstiltak HP 2010 – 13 Rådmannens forslag

19 19 Helse og omsorg – drifts- og innsparingstiltak HP 2010 – 13 Rådmannens forslag

20 20 Plan og kommunalteknikk – drifts- og innsparingstiltak HP 2010 – 13 Rådmannens forslag På dette området foreslås det ikke nye driftstiltak men følgende innsparingstiltak

21 21 Innsparingstiltak forøvrig HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Kirker og trossamfunn - innsparingstiltak :

22 22 2 % reduksjon i rammene vil i varierende grad innebære HP 2010 – 13 Rådmannens forslag  R edusert bemanning  Små stillinger må beholdes  Mindre bruk av vikarer  Reduksjon i driftsposter/ innkjøp  Lavere nivå/omfang på tjenestetilbudet

23 23 Investeringsnivå og finansiering HP 2010 – 13 Rådmannens forslag

24 24 Investeringsbudsjett HP 2010 – 13 Rådmannens forslag

25 25 Hva investeres det i – sum årene 2010-13 ? HP 2010 – 13 Rådmannens forslag

26 26 Investeringstiltak – sum pr rammeområde HP 2010 – 13 Rådmannens forslag

27 27 Barn, unge og kultur - investeringstiltak HP 2010 – 13 Rådmannens forslag

28 28 Helse og omsorg- investeringstiltak. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag

29 29 Plan og kommunalteknikk - investeringstiltak HP 2010 – 13 Rådmannens forslag

30 30 Øvrige investeringstiltak HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Formannskapet Kirkelig fellesråd

31 31 Kommunens lånegjeld HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Endring i netto lånegjeld.

32 32 Driftsoversikt 2008 – 2013. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag

33 33 Driftsoversikt 2008 – 2013, forts. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag

34 34 Fondsbeholdning - de største investerings- og disposisjonsfondene HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Med budsjettert bruk av og avsetning til disposisjonsfonds i perioden vil det være en nto.avsetning på 18,7 mill kr. og sum disposisjonsfond pr. utgangen av 2013 vil være på 183 mill. kr.

35 35 HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Risikofaktorer i budsjettopplegget  Evne til gjennomføring av planlagte effektivisering og innsparingstiltak  Økt behov og økte forventninger til våre tjenester  Rentenivå/- finansavkastning  Økonomiske konjunkturer  Befolkningsutviklingen  Utbytte fra Skagerak Energi  Lavt budsjettert resultat

36 36 HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Forslag til vedtak:

37 37 HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Forslag til vedtak:

38 38 HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Forslag til vedtak:


Laste ned ppt "1 Handlingsprogram 2010 - 2013 Rådmannens forslag november 2009 17.11.09."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google