Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune rådmannen Rådmann Ola Stene 17.11.2009 – Orientering om budsjett 2009 1 Formannskapet/administrasjonsutvalg et 17.11.2008- Presentasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune rådmannen Rådmann Ola Stene 17.11.2009 – Orientering om budsjett 2009 1 Formannskapet/administrasjonsutvalg et 17.11.2008- Presentasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune rådmannen Rådmann Ola Stene 17.11.2009 – Orientering om budsjett 2009 1 Formannskapet/administrasjonsutvalg et 17.11.2008- Presentasjon av forslag til budsjett 2009

2 Levanger kommune rådmannen Rådmann Ola Stene 17.11.2009 – Orientering om budsjett 2009 2 Overordna styringskort fra økonomiplanen Styringskort for 2009 lages etter budsjettvedtaket

3 Levanger kommune rådmannen Rådmann Ola Stene 17.11.2009 – Orientering om budsjett 2009 3 Oppsummert statsbudsjettet Lite nytt i forhold til Kommuneprop’en i mai Økt deflator i 2008 (5,6%), men ikke flere kr inn Vekst til 2009 på 4,6 mld (sammenlignet med RNB 08) i frie innt Veksten i forhold til forventa regnskap 2008 vesentlig mindre

4 Levanger kommune rådmannen Rådmann Ola Stene 17.11.2009 – Orientering om budsjett 2009 4 Mer om endringene i statsbudsjettet Veksten ujevnt fordelt –Økt inntektsutjevning –Namdalen –Nytt Distriktstilskudd Sør-Norge –Veksttilskudd LK får lite del i veksten Forventa lønnsvekst i 2009 5% (deflator 4,5)

5 Levanger kommune rådmannen Rådmann Ola Stene 17.11.2009 – Orientering om budsjett 2009 5 Hovedutfordringene i budsjettarbeidet Videreføring av lønnsoppgjøret 2008 i 2009 Lønnsoppgjøret i 2009 Merkostnader BV og PLO uten tilsvarende økning i ramme Hvordan benytte elevtallsnedgang til styrka kvalitet?

6 Levanger kommune rådmannen Rådmann Ola Stene 17.11.2009 – Orientering om budsjett 2009 6 Utvikling i kommunenes inntekter - makro

7 Levanger kommune rådmannen Rådmann Ola Stene 17.11.2009 – Orientering om budsjett 2009 7 Inntektssystemet for kommunene Innbyggertilskudd (ca 9000 kr) - korrigeres for utgiftsutjevnende tilskudd Inntektsutjevnende tilskudd Nord- Nor- ges- tilsk. Re- gio- nal tilsk. Små- Kom- tilsk. Skatt Utenom inntektssystemet kommer øremerka midler, gebyrinntekter og eiendomsskatt Distr. Tilsk Sør- Norge. Skjønns- tilsk. Hoved stads tilsk. Vekst tilsk.

8 Levanger kommune rådmannen Rådmann Ola Stene 17.11.2009 – Orientering om budsjett 2009 8 Kommunene i Nord-Trøndelag

9 Levanger kommune rådmannen Rådmann Ola Stene 17.11.2009 – Orientering om budsjett 2009 9 Kommuner med lavest frie inntekter i forh. til utgiftsbehovet

10 Levanger kommune rådmannen Rådmann Ola Stene 17.11.2009 – Orientering om budsjett 2009 10 Kommuner med høyest frie inntekter i forh. til utgiftsbehovet

11 Levanger kommune rådmannen Rådmann Ola Stene 17.11.2009 – Orientering om budsjett 2009 11 ”Utgiftsbehovet” 2009

12 Levanger kommune rådmannen Rådmann Ola Stene 17.11.2009 – Orientering om budsjett 2009 12 Skatt og rammetilskudd

13 Levanger kommune rådmannen Rådmann Ola Stene 17.11.2009 – Orientering om budsjett 2009 13 Hovedprioriteringer Prioriteringene ble finansiert ved bl.a

14 Levanger kommune rådmannen Rådmann Ola Stene 17.11.2009 – Orientering om budsjett 2009 14 Driftsbudsjett

15 Levanger kommune rådmannen Rådmann Ola Stene 17.11.2009 – Orientering om budsjett 2009 15 Fordeling I

16 Levanger kommune rådmannen Rådmann Ola Stene 17.11.2009 – Orientering om budsjett 2009 16 Fordeling II

17 Levanger kommune rådmannen Rådmann Ola Stene 17.11.2009 – Orientering om budsjett 2009 17 Fordeling av fellesinntektene

18 Levanger kommune rådmannen Rådmann Ola Stene 17.11.2009 – Orientering om budsjett 2009 18 Rammefordeling

19 Levanger kommune rådmannen Rådmann Ola Stene 17.11.2009 – Orientering om budsjett 2009 19 Utfordringene for oppvekstenhetene Klare å nytte ut de frigjorte ressursene som færre elever medfører til bedre kvalitet Mindre ressurser til deling av klasser Redusere spesialundervisning for å styrke den tilpassa undervisningen for alle Vri ressurser fra læremidler til norsk og matte i 1.-4. trinn Hvordan få til mer fysisk aktivitet ? Konsekvensene av budsjettrammene for BaFa

20 Levanger kommune rådmannen Rådmann Ola Stene 17.11.2009 – Orientering om budsjett 2009 20 Elevtallsutvikling

21 Levanger kommune rådmannen Rådmann Ola Stene 17.11.2009 – Orientering om budsjett 2009 21 Forventa klassetall 2009/10

22 Levanger kommune rådmannen Rådmann Ola Stene 17.11.2009 – Orientering om budsjett 2009 22 BaFa - konsekvenser Reduksjon i 1,7 assistentstilling i barnehage fra høsten 2009 Kutt 100% stilling barnevernkurator Redusert bruk av statlige hjelpetiltak Nedlegging av helsestasjoner Åsen og Ytterøy Reduksjon i skolehelsetjenesten Nedbemanning med 1 stilling PPT

23 Levanger kommune rådmannen Rådmann Ola Stene 17.11.2009 – Orientering om budsjett 2009 23 Endring i behov for plo-tjenester

24 Levanger kommune rådmannen Rådmann Ola Stene 17.11.2009 – Orientering om budsjett 2009 24 Spesielt for ”helseenhetene” Oppgradering av omsorgsboliger til heldøgns pleie og omsorg Behov for flere ressurskrevende tjenester Felles inntaksmøter Omprioritering fra helse-rehab til PLO Betydelig økning i egenandel for å nærme seg sjølkost på det en kan ta betaling for Behov for nedjustering av aktivitet for å holde ramma (særlig kutt i nattpatrulje)

25 Levanger kommune rådmannen Rådmann Ola Stene 17.11.2009 – Orientering om budsjett 2009 25 Årsverksutvikling

26 Levanger kommune rådmannen Rådmann Ola Stene 17.11.2009 – Orientering om budsjett 2009 26 Investeringer

27 Levanger kommune rådmannen Rådmann Ola Stene 17.11.2009 – Orientering om budsjett 2009 27 Investeringer (forts)

28 Levanger kommune rådmannen Rådmann Ola Stene 17.11.2009 – Orientering om budsjett 2009 28 Investeringer


Laste ned ppt "Levanger kommune rådmannen Rådmann Ola Stene 17.11.2009 – Orientering om budsjett 2009 1 Formannskapet/administrasjonsutvalg et 17.11.2008- Presentasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google