Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Formannskapet/administrasjonsutvalget

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Formannskapet/administrasjonsutvalget"— Utskrift av presentasjonen:

1 Formannskapet/administrasjonsutvalget 17. 11
Formannskapet/administrasjonsutvalget Presentasjon av forslag til budsjett 2009

2 Overordna styringskort fra økonomiplanen
Styringskort for 2009 lages etter budsjettvedtaket

3 Oppsummert statsbudsjettet
Lite nytt i forhold til Kommuneprop’en i mai Økt deflator i 2008 (5,6%), men ikke flere kr inn Vekst til 2009 på 4,6 mld (sammenlignet med RNB 08) i frie innt Veksten i forhold til forventa regnskap 2008 vesentlig mindre

4 Mer om endringene i statsbudsjettet
Veksten ujevnt fordelt Økt inntektsutjevning Namdalen Nytt Distriktstilskudd Sør-Norge Veksttilskudd LK får lite del i veksten Forventa lønnsvekst i % (deflator 4,5)

5 Hovedutfordringene i budsjettarbeidet
Videreføring av lønnsoppgjøret 2008 i 2009 Lønnsoppgjøret i 2009 Merkostnader BV og PLO uten tilsvarende økning i ramme Hvordan benytte elevtallsnedgang til styrka kvalitet?

6 Utvikling i kommunenes inntekter - makro

7 Inntektssystemet for kommunene
Innbyggertilskudd (ca 9000 kr) - korrigeres for utgiftsutjevnende tilskudd Nord- Nor- ges- tilsk. Distr. Tilsk Sør- Norge. Re- gio- nal tilsk. Små- Kom- tilsk. Hoved stads tilsk. Vekst tilsk. Skjønns- tilsk. Inntektsutjevnende tilskudd Utenom inntektssystemet kommer øremerka midler, gebyrinntekter og eiendomsskatt Skatt

8 Kommunene i Nord-Trøndelag

9 Kommuner med lavest frie inntekter i forh. til utgiftsbehovet

10 Kommuner med høyest frie inntekter i forh. til utgiftsbehovet

11 ”Utgiftsbehovet” 2009

12 Skatt og rammetilskudd

13 Hovedprioriteringer Prioriteringene ble finansiert ved bl.a

14 Driftsbudsjett

15 Fordeling I

16 Fordeling II

17 Fordeling av fellesinntektene

18 Rammefordeling

19 Utfordringene for oppvekstenhetene
Klare å nytte ut de frigjorte ressursene som færre elever medfører til bedre kvalitet Mindre ressurser til deling av klasser Redusere spesialundervisning for å styrke den tilpassa undervisningen for alle Vri ressurser fra læremidler til norsk og matte i trinn Hvordan få til mer fysisk aktivitet ? Konsekvensene av budsjettrammene for BaFa

20 Elevtallsutvikling

21 Forventa klassetall 2009/10

22 BaFa - konsekvenser Reduksjon i 1,7 assistentstilling i barnehage fra høsten 2009 • Kutt 100% stilling barnevernkurator • Redusert bruk av statlige hjelpetiltak Nedlegging av helsestasjoner Åsen og Ytterøy Reduksjon i skolehelsetjenesten Nedbemanning med 1 stilling PPT

23 Endring i behov for plo-tjenester

24 Spesielt for ”helseenhetene”
Oppgradering av omsorgsboliger til heldøgns pleie og omsorg Behov for flere ressurskrevende tjenester Felles inntaksmøter Omprioritering fra helse-rehab til PLO Betydelig økning i egenandel for å nærme seg sjølkost på det en kan ta betaling for Behov for nedjustering av aktivitet for å holde ramma (særlig kutt i nattpatrulje)

25 Årsverksutvikling

26 Investeringer

27 Investeringer (forts)

28 Investeringer


Laste ned ppt "Formannskapet/administrasjonsutvalget"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google