Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag 1 Økonomiplan 2006-2009, supplert noe med forslag til Statsbudsjett 2006 og gjetninger om.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag 1 Økonomiplan 2006-2009, supplert noe med forslag til Statsbudsjett 2006 og gjetninger om."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag 1 Økonomiplan 2006-2009, supplert noe med forslag til Statsbudsjett 2006 og gjetninger om virkning av ”rød-grønt” opplegg

2 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag 2 Underskudd ikke noe nytt i Levanger

3 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag 3 Hovedgrep – sammendrag Fortsatt effektivisering og nedbemanning. Pleie og omsorg får en ramme som budsjett 2005, korrigert for forventa lønns- og prisvekst. Oppvekstsektoren beholder helårseffekten av Strukturendringen 2005 (nedlegging av Levanger Skole) Storsatsing på rehabiltering av ungdomsskolene uten å øke lånegjelda Det settes ned et utvalg som får som mandat å utarbeide en skolebruksplan. Våren 2006 gjennomføres en ny organisasjons- og tjenestegjennomgang med basis i funnene fra underveisevalueringen av ”Forny 2001”. En mindre oppjustering av eiendomskatt i 2006- 2007 for å kunne nedbetale underskudd disse to årene

4 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag 4 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i stats- budsjettet 2006 (Regjeringen Bondevik II)

5 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag 5 Anslått pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren i 2006 Lønn3,5 % (vekt 0,65) Varekjøp1,5 % (vekst 0,35) Samlet deflator2,8 %

6 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag 6 Kommuneopplegget 2006 Realvekst i samlede inntekter 2,9 mrd. kr (drøyt 1¼ pst.) Frie inntekter 1,9 mrd. kr - inkl. 400 mill. kr til nye læremidler Barnehager 1,1 mrd. kr Psykiatri 400 mill. kr De 1,9 mrd i + på landet blir 3 mill – for Levanger (se regneark)

7 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag 7 Vekst i frie inntekter 2006 1,9 mrd. kr 1 mrd. 0,9 mrd. 2005 (RNB) 2005 2006 (St.prp.nr 1 2005-2006)

8 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag 8 Kunnskapsløftet Totalt 1,6 mrd. kr til Kunnskapsløftet Viktigst for kommunene: 600 mill. kr til kompetanseutvikling –av dette 375 mill. kr til skoleeier 400 mill. kr til nye læremidler 190 mill. kr til timetallsutvidelsen –helårseffekt

9 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag 9 Nye læremidler – 400 mill. kr Brutto utgifter for kommunene 1,9 mrd. kr Ordinære, årlige utgifter 240 mill. kr Utskifting av læremidler over 3 år

10 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag 10 Investeringsrammer for skoleanlegg og kirkebygg Skoleanlegg 2002-2009: 15 mrd. kr Kirkebygg – videreføring av rammen fra 2005 på 500 millioner

11 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag 11 Supplerende stønad Ny stønadsordning fra 1. januar 2006 for eldre med kort botid Skal sikre en inntekt som svarer til minstepensjon Hindrer at gruppen blir varige mottakere av sosialhjelp – letter bosetting fra asylmottak

12 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag 12 Statsbudsjettet – videre prosess Tilleggsproposisjon om lag 10. november ”Senest den 20. november skal finanskomiteen avgi innstilling…” ”Stortinget skal behandle innstillingen innen en uke…” ”Fagkomiteenes budsjettinnst. skal [...] behandles senest 15. desember”

13 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag 13 Virkning av ny regjeringa? For oss blir dette ca 10 mill mer enn med Bondevik II. Disse bør ikke brukes før en vet hvordan barnehagereform, Stillingsauke i helsevesen, skatt og rente slår ut! Vi har fortsatt udekka underskudd!


Laste ned ppt "Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag 1 Økonomiplan 2006-2009, supplert noe med forslag til Statsbudsjett 2006 og gjetninger om."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google