Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kommuneproposisjonen 2006 – Levanger formannskap 31.05.06 Kommuneproposisjonen 2006 Utdrag av departementets presentasjon for fylkesmennene Noen tabeller.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kommuneproposisjonen 2006 – Levanger formannskap 31.05.06 Kommuneproposisjonen 2006 Utdrag av departementets presentasjon for fylkesmennene Noen tabeller."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kommuneproposisjonen 2006 – Levanger formannskap 31.05.06 Kommuneproposisjonen 2006 Utdrag av departementets presentasjon for fylkesmennene Noen tabeller

2 2 (St.prp. nr. 61 (2005-2006)) Kommuneproposisjonen 2007

3 3 Kommuneproposisjonen 2006 – Levanger formannskap 31.05.06 Regjeringen vil ha bedre kommunale tjenester Sterk inntektsvekst i 2006 og 2007 gir rom for bedre skole, barnehager og eldreomsorg Bedre finansiell situasjon i kommunesektoren er et godt fundament for bedre kommunale tjenester framover.

4 4 Kommuneproposisjonen 2006 – Levanger formannskap 31.05.06 Omstilling og effektivisering Regjeringen forventer at kommunesektoren fornyer virksomheten Hvis kommunene og fylkeskommunene effektiviserer med ¼ prosent, frigjøres 600 mill. kr Fornying kan brukes til å bedre tjenestetilbudet

5 5 Kommuneproposisjonen 2006 – Levanger formannskap 31.05.06 Realvekst i kommunesektorens inntekter 1998-2006

6 6 Kommuneproposisjonen 2006 – Levanger formannskap 31.05.06 Netto driftsresultat 6 Prosent av driftsinntekter

7 7 Kommuneproposisjonen 2006 – Levanger formannskap 31.05.06 Revidert nasjonalbudsjett 2006 Skatteinntekter + 800 mill. kr (660 mill. på kommunene) Barnehager + 700 mill. kr Økt prisvekst - 500 mill. kr => Samlet inntektsvekst i 2006 anslås til 7,1 mrd. kr => Vekst i frie inntekter i 2006 anslås til 4,7 mrd. kr

8 8 Kommuneproposisjonen 2006 – Levanger formannskap 31.05.06 Prisvekst 2006 Prisvekst for kommunesektoren (deflator) oppjustert fra 2,8 til 3 pst. Reduserer realverdien av inntektene med knapt 0,5 mrd. kr Økte energipriser Anslatt årslønnsvekst for alle sektorer under ett er uendret (3½ pst.)

9 9 Kommuneproposisjonen 2006 – Levanger formannskap 31.05.06 Frie inntekter til kommunene 2005 og 2006. Mill. kr og endring i prosent

10 10 Kommuneproposisjonen 2006 – Levanger formannskap 31.05.06 Kommuneopplegget 2007 Fortsatt sterk realvekst i kommunesektorens inntekter Vekst i samlede inntekter mellom 4 og 5 mrd. kr Vekst i frie inntekter mellom 2 og 2 ½ mrd. kr Vekst i frie inntekter i 2007 kommer i tillegg til veksten i 2006 på 5,7 mrd. kr

11 11 Kommuneproposisjonen 2006 – Levanger formannskap 31.05.06 Fordeling av vekst i frie inntekter Veksten i frie inntekter for kommunesektoren som helhet blir 2-2½ mrd. kr i 2007 Noe sterkere relativ vekst for fylkeskommunene

12 12 Kommuneproposisjonen 2006 – Levanger formannskap 31.05.06 Hva er det rom for i 2007 ? Kommunesektorens demografikostnader dekkes 2000 nye årsverk i eldreomsorgen Utbygging av barnehager Styrking av psykisk helsearbeid Tiltak i skolen NAV-reformen

13 13 Kommuneproposisjonen 2006 – Levanger formannskap 31.05.06 Handlingsplan kommuneøkonomi Balanse i kommuneøkonomien gir bedre tjenester Betydelig inntektsvekst i 2006 og 2007 Fullfinansiering av statlige reformer Økt fokus på kommunalt vedlikehold Netto driftsresultat på 3 prosent eller høyere frigjør midler til investeringer God økonomistyring og effektiv ressursbruk i kommunene

14 14 Kommuneproposisjonen 2006 – Levanger formannskap 31.05.06 Eiendomsskatt Utvidet adgang til å skrive ut eiendomsskatt Fjerner begrensingen ”utbygd på byvis” Hele kommunen kan være virkeområde 14

15 15 Kommuneproposisjonen 2006 – Levanger formannskap 31.05.06 Eiendomsskatt kan skrives ut: fast eiendom i byområdet verker og bruk (i hele kommunen) fast eiendom i byområdet og på verker og bruk i hele kommunen Obligatorisk unntak for næringsdelen av landbrukseiendommer

16 16 Kommuneproposisjonen 2006 – Levanger formannskap 31.05.06 Momskompensasjon Ordningen er under vurdering Vil bli nærmere omtalt i statsbudsjettet for 2007

17 17 Kommuneproposisjonen 2006 – Levanger formannskap 31.05.06 Selskapsskatten vurderes Regjeringen vil vurdere selskapsskatten parallelt med oppfølgingen av Borge- utvalget Selskapsskatten overføres som en del av rammeoverføringene i påvente av regjeringens vurdering

18 18 Kommuneproposisjonen 2006 – Levanger formannskap 31.05.06 Selskapsskatten for 2007 Reell videreføring av selskapsskatten på samme nivå i 2007 som i 2006 5, 3 milliarder kroner overføres i 2007 Selskapsskatten i 2007 er basert på skatteåret 2004. Sterk vekst i grunnlaget for selskapsskatt fra 2003 til 2004 Skattesatsen er redusert fra 4,25 pst. i 2006 til 3,5 pst. i 2007

19 19 Kommuneproposisjonen 2006 – Levanger formannskap 31.05.06 Skattøre Regjeringen legger opp til om lag lik prosentvis vekst i skatteinntekter og rammetilskudd Innebærer at målsettingen om 50 prosent skatteandel av samlede inntekter ikke videreføres

20 20 Kommuneproposisjonen 2006 – Levanger formannskap 31.05.06 Kommunesektoren skal rammefinansieres Øremerking: restriktive Mål: utvikle alternative virkemidler Konsultasjonsordningen sentral 2007: Om lag 750 millioner kroner innlemmes Gjennomgang øremerkede tilskudd: forslag om innlemming i kommuneproposisjonen for 2008

21 21 Kommuneproposisjonen 2006 – Levanger formannskap 31.05.06 Om samkommunen i kommuneprop’en ”…. Kommunal- og regionaldepartementet legger inntil videre ikke opp til å godkjenne nye forsøk med interkommunalt samarbeid om myndighetsutøvelse basert på vertskommunemodeller. Forsøket med Innherred samkommune vil bli sluttført i løpet av 2007. I det lovforslag som er nevnt ovenfor vil det ikke bli fremmet forslag om lovregulering av samkommunemodellen. Det er imidlertid ønskelig å legge opp til ytterligere forsøksvirksomhet med en samkommunemodell…”

22 22 Kommuneproposisjonen 2006 – Levanger formannskap 31.05.06 Tallberegning for Levanger kommune


Laste ned ppt "1 Kommuneproposisjonen 2006 – Levanger formannskap 31.05.06 Kommuneproposisjonen 2006 Utdrag av departementets presentasjon for fylkesmennene Noen tabeller."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google