Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 07-10 Politisk behandling: Utvalg/komité:Dato Helse og sosialkomiteen 14.11 Kulturkomiteen15.11 Miljø og transportkomiteen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 07-10 Politisk behandling: Utvalg/komité:Dato Helse og sosialkomiteen 14.11 Kulturkomiteen15.11 Miljø og transportkomiteen."— Utskrift av presentasjonen:

1 RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 07-10 Politisk behandling: Utvalg/komité:Dato Helse og sosialkomiteen 14.11 Kulturkomiteen15.11 Miljø og transportkomiteen 16.11 Oppvektskomiteen20.11 Plan og næringskomiteen 21.11 Finans og byggutvalget27.11 Arbeidsmiljøutvalget22.11 Formannskap27.11 Off. ettersyn27.11-12.12 Kommunestyre13.12

2 Rådmannens forslag til økonomiplan 2007-2010 og årsbudsjett for 2007 Offentliggjort 7. november 2006

3 Hovedutfordringer Revisjon av kommuneplanen Ambisiøse målsettinger i forhold til å fylle rollen som drivkraft for en fortsatt sterk utvikling av Tromsø-samfunnet og landsdelen for øvrig Må videreutvikle kommunens rolle som en viktig samarbeidspartner for alle aktører i landsdelen

4 Forts. hovedutfordringer Må øke bevisstheten i egen organisasjon på hva det innebærer å ha ”motor-rolle” Samarbeid med de øvrige storbyene i Norge for å sikre at byene får et særskilt ansvar og posisjon i den videre regionale utviklingen Utviklingen av regionene forutsetter byer med vekstkraft også i vår landsdel

5 Hovedlinjer Fortsatt offensiv satsning på omsorgstilbudene innenfor pleie og omsorg Økning i midlene til vedlikehold av den kommunale bygningsmassen Oppfølging av kommunestyrets vedtak i 2006 om styrking av barnevernet og Styrking av pedagogisk-psykologisk tjeneste og skole

6 Forts. hovedlinjer Fokus på IKT-utfordringer innenfor pleie- og omsorgssektoren og skole Fokus på arbeidsmiljø og sykefravær –Diverse tiltak på rådhuset knyttet til solskjerming og akustikk –Lukking av pålegg fra Arbeidstilsynet –Stimuleringstiltak for arbeid med å redusere sykefraværet – samarbeid med NAV Arbeidslivssenter

7 Investeringer Nybygg Tromstun ungdomsskole Fullføring av renovering ved Bjerkaker og Grønnåsen Utbygging av tilbudet til psykisk utviklingshemmede ved bygging av boliger og avlastning/dagsenter Bygging av omsorgsboliger, barnehager, ny brannstasjon Investering i teknologisk infrastruktur

8 Finansiering Redusert avdragsbelastning med 40 mill kr i 2007 – dette svekker kommunens finansielle situasjon betydelig Ingen økning i eiendomsskatten utover økning som følge av økt areal (nye boliger mv.)

9 RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 07-10 Politisk behandling: Utvalg/komité:Dato Helse og sosialkomiteen 14.11 Kulturkomiteen15.11 Miljø og transportkomiteen 16.11 Oppvektskomiteen20.11 Plan og næringskomiteen 21.11 Finans og byggutvalget27.11 Arbeidsmiljøutvalget22.11 Formannskap27.11 Off. ettersyn27.11-12.12 Kommunestyre13.12

10 Rådmannens forslag til økonomiplan 2006 – 2009 Grunnlag Revidert budsjett 2006 er grunnlaget for endringer i budsjett og økonomiplanperioden. Endringer innarbeides som justering i forhold til dette nivået. Dokumentene 1.Hoveddokument med vedlegget betalingssatser 2007 2.Trykket vedlegg som viser detaljbudsjett for resultatenhetene på tjenesterammer Sammenheng mellom dokumentene Tabeller i hoveddokument viser netto budsjett per tjenesteramme Tabeller i vedlegget viser detaljert nettobudsjett per resultatenhet som inngår i netto budsjett i hoveddokumentet

11 Tabell hoveddokument Tabell i vedlegg

12 Rådmannens forslag til økonomiplan 2006 – 2009 Økonomiske forutsetninger Bygger på Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett Kommunenes frie inntekter i 2007 –Realveksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2006-2007 er på landsbasis 1,4 prosent. Veksten er regnet i forhold til inntektsnivået for 2006 som ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2006 (RNB-nivå). –Etter framleggelsen av RNB har anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2006 økt med om lag 3 milliarder kroner. Tar en hensyn til denne skatteveksten gir anslag på vekst i forhold til regnskap 2006 en realnedgang på -0,4 prosent.

13 Rådmannens forslag til økonomiplan 2006 – 2009 Beregnet vekst i frie inntekter avhengig av utgangsnivå For Tromsø innebærer regjeringens opplegg for frie inntekter en realvekst på 36 mill i forhold til revidert budsjett 2006 (2¼ %) Veksten i frie inntekter fra 2006 til 2007 må ses i sammenheng med en betydelig økning i skatteinntekter for 2006. Den sterke veksten i skatteinntekter gjelder både for Tromsø og landet for øvrig. Prognosen på regnskap for skatteinntektene i 2006 tilsier en økning på 27 mill utover nivået i revidert budsjett. I forhold til prognosen på regnskap blir realveksten 27 millioner lavere enn målt fra revidert budsjett, det vil si 9 mill kroner ( ½ %) *Revidert budsjett vedtatt i kommunestyrt 28.06.06 (økonomirapport 1/06)

14 Rådmannens forslag til økonomiplan 2006 – 2009 Vekst i frie inntekter Høyt anslag på lønnsvekst i 2007 innebærer en stor differanse mellom nominell vekst og realvekst Nominell vekst i forhold til revidert budsjett på 101 millioner kroner i 2007 Innarbeidet anslag i statsbudsjettet for skattevekst fra 2006 til 2007 på 2,1% Revidert befolkningsprognose for Tromsø og landet lagt til grunn for utviklingen i rammetilskudd i perioden.

15 Rådmannens forslag til økonomiplan 2006 – 2009 Eiendomsskatt Økonomiplanen er basert på at det ikke gjøres andre endringer i skattleggingen enn hva som følger av endringen i grunnlaget (endring i eiendomsmasse). Grunnlaget har økt i 2006, noe som gir en merinntekt på kr. 1.7 mill per år i økonomiplanperioden. I tillegg er reduksjonen i grunnlaget som følge av klagebehandlingen lavere enn beregnet. Dette gir økte inntekter på 3 mill i 2006 Økte inntekter fra eiendomsskatten er videreført i økonomiplanperioden

16 Rådmannens forslag til økonomiplan 2006 – 2009 Lønns- og prisvekst I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra 2006 - 2007 til 3,5 prosent. Tjenesterammene for 2007 justeres i henhold til den kommunale deflatoren. Lønnsvekst på 4,5 prosent i 2007 utgjør 65 millioner kroner

17 Rådmannens forslag til økonomiplan 2006 – 2009 Redusert sats arbeidsgiveravgift I 2007 reduseres arbeidsgiveravgiften fra 11,7 % til 7,9 %. Reduserte utgifter på tjenesterammene er innarbeidet med 55 mill. Dette tilsvarer reduksjon i frie inntekter (skjønnsmidler) på 55 mill knyttet til arbeidsgiveravgift i 2007

18 Rådmannens forslag til økonomiplan 2006 – 2009 Lånegjeld Kommunens samlede lånegjeld øker i perioden. Dette skyldes blant annet storstilt utbygging innenfor barnehagesektoren og VA- investeringer. Lånegjelden øker jevnt i planperioden som følge av nye investeringer Ved utgangen av 2010 vil samlet lånegjeld i Tromsø kommune utgjøre 4,19 mrd.kr. Av dette er 1,7 milliarder kroner skattefinansierte investeringer ( ekskl. VAR, barnehagereformen, videreformidlingslån i husbanken m.m.) Økning i skattefinansierte investeringer på 400 mill i perioden.

19 Rådmannens forslag til økonomiplan 2006 – 2009 Investeringer som er innarbeidet i perioden 4 nye barnehager100 mill Tromstun ungdomsskole230 mill Boliger pleie og omsorg151 mill Brannstasjon 75 mill Satsing på IT 10 mill Tønsnes industriområde 10 mill Avsetning til bassengstruktur50 mill

20 Renter og avdrag Netto renteutgifter øker med 36 millioner kroner i perioden Skyldes både økte låneopptak og økt rentebane i planperioden. Renteanslag økes fra 4% i 2006 til 4,5% rente i 2007 og 5% rente i 2008-2010 Som et engangstiltak for 2007 økes avdragstiden for å skape økt handlingsrom. Dette innebærer lavere avdragsutgifter i 2007 på 40 mill. Fra og med 2008 justeres avdragstiden tilbake til 2006 nivå (ca 26 år). Dette gjøres for å unngå en nedstyring av tjenestetilbudet i 2007 Rådmannens forslag til økonomiplan 2006 – 2009

21 Konsekvensjustert budsjett drift Driftsbudsjett 2007 (økning i forhold til revidert budsjett 2006) Bygg og eiendomsdrift 10 mill Barnevern1,5 mill Grunnskole 5,6 mill Pedagogisk-psykologisk tjeneste 1,0 mill Pleie og omsorg 19 mill Byutvikling2,0 mill Sosiale tjenester (økte satser)2,0 mill

22 Rådmannens forslag til økonomiplan 2006 – 2009 Handlingsrom og netto driftsresultat i planperioden Rådmannen har ikke funnet rom for større avsetninger til disposisjonsfond i planperioden. Dette gir et begrenset handlingsrom i forhold til uforutsette svingninger i aktivitet Budsjettforslaget innebærer et lavt netto driftsresultat i perioden.

23 Utviklingen i netto driftsresultat viser at det er en skjør balanse i økonomiplanperioden. Akkumulert avsetning til disposisjonsfond benyttes til å balansere negativt netto driftsresultat i 2009 og 2010.

24 Regjeringen la 06.november frem en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2006. Økning i rammetilskudd for 2007 Det legges opp til en økt rammeoverføring til kommunesektoren på 1,25 milliarder kroner, hvor 1 milliarder kroner skal gå til primærkommunene. For Tromsø kommune medfører dette en økning i frie inntekter på 11,7 mill. kr. i forhold til rådmannens fremlagte forslag til budsjett i 2007. Skattevekst på 27 mill i 2006 er innarbeidet i rådmannens forslag Endringer Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett


Laste ned ppt "RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 07-10 Politisk behandling: Utvalg/komité:Dato Helse og sosialkomiteen 14.11 Kulturkomiteen15.11 Miljø og transportkomiteen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google