Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva kjennetegner ROBEK kommuner ? En enkel analyse av kommuner registrert i ROBEK per 1. september 2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva kjennetegner ROBEK kommuner ? En enkel analyse av kommuner registrert i ROBEK per 1. september 2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva kjennetegner ROBEK kommuner ? En enkel analyse av kommuner registrert i ROBEK per 1. september 2003

2 Register for betinget godkjenning og kontroll - ROBEK Elektronisk register administrert av KRD Informasjon om registeret finnes på KRDs hjemmeside ( www.dep.no/krd) under ”Databaser og registre” –hvem er oppført –lovhjemmel –betydningen av å være oppført –utgående brev o.l.

3 Lovhjemmel for innmelding i ROBEK Kommuneloven § 59 a En kommune registreres dersom den har; a)vedtatt et årsbudsjett i ubalanse b)vedtatt en økonomiplan i ubalanse c)vedtatt at et regnskapsmessig underskudd skal dekkes ut over det påfølgende budsjettår etter at regnskapet er lagt frem. d)ikke følger vedtatt plan for dekning av underskudd

4 Betydningen av å være oppført i ROBEK Kommuneloven § 59 a Fylkesmannen skal –godkjenne vedtak om låneopptak –godkjenne vedtak om leie av bygg, anlegg og varige driftsmidler som påfører kommunen utgifter utover de fire neste budsjettår –foreta lovlighetskontroll av årsbudsjett

5 Hjemmel for registrering i ROBEK 101 kommuner var registrert i ROBEK per 1. september 2003. 36 av disse hadde blitt innmeldt i løpet av 2003 I inneværende år har en sett en relativ økning innmeldinger med hjemmel i punkt a og b, dvs. kommuner som ikke klarer sette opp budsjett eller økonomiplan i balanse

6 Akkumulert underskudd ROBEK fanger opp kommunene med størst økonomisk ubalanse Samlet akkumulert underskudd for ROBEK-kommunene utgjorde per 31.12.2002 1,6 mrd. kr, dvs. 4,0 pst. av driftsinntektene

7 Langsiktig gjeld Median for landet samlet og ROBEK er hhv. 145,5 og 153,4 pst. (inkl. pensjonsforpliktelser) Netto utgifter til renter og avdrag utgjorde hhv. 3,2 og 4,4 pst. Den høyere gjeldsbelastningen blant ROBEK-kommuner skyldes hovedsakelig lavere egenfinansiering

8 ROBEK-status – effekter på driftsresultat Svakere resultater skyldes både høyere utgifter til tjenesteproduksjon og høyere gjeldsbelastning ROBEK-kommuner effektiviserer driften

9 Korrigert inntektsnivå De 85 kommunene med lavest inntektsnivå er ikke sterkere representert i ROBEK enn kommuner med opptil 25 pst. høyere inntektsnivå Inntektsnivå alene forklarer ikke hvilke kommuner som går inn i ROBEK

10 Inntektsnivå og tjenestetilbud Tjenestetilbudet i ROBEK-kommuner ligger på omtrent samme nivå som for sammenlignbare kommuner

11 Innbyggertall Gjennomsnittlig indeksert inntektsnivå for de ulike gruppene er hhv. 107, 96, 93 og 94 Den lave andelen mindre kommuner må ses i sammenheng med inntektsnivået

12 ROBEK-kommuner – fylkesvis fordeling

13 Fylkesmannens rolle Positiv samvariasjon mellom opphevede budsjettvedtak og ROBEK- andel Ingen sammenheng mellom lånenekting og andel ROBEK- kommuner, men ofte vil kommunen motta signaler før en eventuell søknad blir sendt

14 Oppsummering 1.ROBEK fanger opp kommuner med de største økonomiske utfordringer 2.ROBEK-status skyldes ikke primært lavt inntektsnivå 3.ROBEK-kommuner ”sliter” med høy gjeld 4.ROBEK-status påvirker driftsresultat positivt 5.Tjenestetilbud i ROBEK kommuner avviker ikke fra sammenlignbare kommuner 6.Store variasjoner mellom fylkene 7.Små kommuner er underrepresentert i ROBEK


Laste ned ppt "Hva kjennetegner ROBEK kommuner ? En enkel analyse av kommuner registrert i ROBEK per 1. september 2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google