Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ringerike kommune Regnskap 2009 19.07.20141. Resultat 2009 Regnskapsmessig driftsunderskudd på 25,7 mill kr. Akkumulert driftsunderskudd for 2007-2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ringerike kommune Regnskap 2009 19.07.20141. Resultat 2009 Regnskapsmessig driftsunderskudd på 25,7 mill kr. Akkumulert driftsunderskudd for 2007-2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ringerike kommune Regnskap 2009 19.07.20141

2 Resultat 2009 Regnskapsmessig driftsunderskudd på 25,7 mill kr. Akkumulert driftsunderskudd for 2007-2009 på 126,8 mill kr. Til tross for underskudd viser resultatet en betydelig forbedring av driftsbalansen i forhold til 2008. Økt akkumulert driftsunderskudd gir et forsterket press for årene fremover. 19.07.20142 Ringerike kommune

3 Resultat i forhold til prognose Gjennom høsten 2009 ble det rapportert om sannsynlighet for driftsunderskudd i størrelsesorden 15-20 mill kr. Hovedårsak til avvik mot prognose: –Refusjon for ressurskrevende tjenester ble lavere enn forutsatt på grunn av regelendring. –Premieavvik KLP ble lavere enn forutsatt. 19.07.20143

4 Avvik rammeområder Avvik: - negativt avvik/merforbruk, + positivt avvik/mindreforbruk 19.07.20144

5 Budsjettavvik totalt Avvik: - negativt avvik/merforbruk, + positivt avvik/mindreforbruk 19.07.20145

6 Regnskap og årsrapport 2009 – videre prosess 15. februar – Avsluttet regnskap foreligger og er overlevert revisjonen. 6. mai – behandling i kontrollutvalget 11. mai – behandling i formannskapet 20. mai – behandling i kommunestyret 19.07.20146

7 Ringerike kommune Statusrapport februar 2010 19.07.20147

8 Grunnlag basert på: Status kostnadsreduserende tiltak for det enkelte rammeområde gjennomgått med kommunalsjef og økonomiavdelingen. 19.07.20148 Ringerike kommune

9 Administrasjon, styring og fellesutgifter pr dags dato Ingen vesentlig avvik er kjent. Reduksjon tilsvarende 3 årsverk vil bli gjennomført i løpet av 1. halvår ved naturlig avgang. Styrking av toppledelsen er gjennomført i tråd med plan og tilsettinger foretatt. Omorganisering av administrative funksjoner er igangsatt og skal være fullført innen 1. mai. Risikoområder: Uforutsatte kostnader knyttet til forsikringer, IKT, beredskap m.v. Tiltak for å redusere risiko: Streng kostnadskontroll. 19.07.20149

10 Oppvekst og kultur pr dags dato Ingen vesentlige avvik er kjent. Omorganisering til tre virksomhetsområder er igangsatt, virksomhetsleder barnehager er tilsatt og virksomhetsleder skole i prosess. Kostnadsreduserende tiltak er i rute. Ufordringer knyttet til reduksjon i Kulturskolen. Forutsettes dekket innen området. Risikoområder: Skolene på minimumsressurs. Ingen buffere til å møte eventuell økning vedrørende spesialpedagogiske tiltak i skoler og barnehager utover dagens nivå. 19.07.2014 10

11 Helse og omsorg pr dags dato Regnskap for 2009 viser en høyere inngangshastighet til 2010 enn forutsatt. Endring i finansieringsordning ressurskrevende tjenester kan få konsekvenser også for 2010. Regnskapet for januar viser utfordringer for utførerne samlet og bestillerenheten i hovedsak knyttet til at de vedtatte tiltak ikke er fullført. Avviket forventes å dekkes inn i løpet av året gjennom de tiltak som skal gjennomføres. Kostnadsreduserende tiltak: –Aktivitetsreduksjoner i hjemmebaserte tjenester er under arbeid. –Nedlegging av Ringerikskafe og omlegging av kantine Rådhuset – gjennomført. –Redusere antall nattevakter på Austjord – avventer alarmsystem, skal være på plass i løpet av februar. –Har positive erfaringer fra turnusprosjekt, sykefraværsoppfølging m.v Risikoområder: Aktivitetsreduksjoner i hjemmebaserte tjenester. Forsinkelser i utbygging omsorgsboliger kan gi økt press på institusjonene. Barnevern og sosialhjelp følges spesielt opp pga økte kostnader i 2009. 19.07.201411

12 Tekniske områder pr dags dato Ingen vesentlige avvik er rapportert. Omorganisering av virksomhetene er igangsatt, skal være på plass fra 1. mai. Oppfølging av vurdering av rapport fra arb.gruppe vedr Eiendomsforvaltning er under arbeid. Salg av eiendommer – under arbeid. Eiendomsmegler er valgt. Risikoområder: Knappe drifts- og vedlikeholdsmidler, eventuelle uforutsette forhold som f.eks skogbranner kan bli en utfordring. Tiltak for å redusere risiko: Tett oppfølging og kostnadskontroll, fokus på å sikre inntektsmuligheter. 19.07.201412

13 Generelle risikoområder Skatt- og rammetilskudd. Avhenger av skatteinngang i egen kommune og gj.snitt for landet. Avvik i forhold til budsjett på 1% utgjør ca 9-10 mill kr. Lønnskostnadene – i hovedsak knyttet til nedbemanning, lønnsoppgjøret og pensjonskostnadene kan også gi avvik (lagt 3,8% til grunn). Avvik på lønnskostnadene med 1% utgjøre ca 10 mill kr. Renteutviklingen. Lagt til grunn 3,5% rente. Renten er pr januar 2010 på 2,15%. Varslet økt til 2,25% fra mars. Avvik på 1% gir en merkostnad på ca 8-9 mill kr. Tiltak for å redusere risiko: Gj.føre årsverkreduksjoner i tråd med plan. På lengre sikt bygge opp bufferfond for å redusere risiko for uforutsatte forhold. 19.07.201413

14 Oppfølging Månedlig oppfølging mellom rådmann og kommunalsjefer. Månedlig oppfølging mellom kommunalsjef/virksomhetsledere/enhets- ledere. Muntlig gjennomgang til kommunestyret i februar og mars (økonomi og de viktigste tiltakene). Skriftlig rapport på økonomi og tiltak fra og med april (rapport fra mars). 19.07.201414


Laste ned ppt "Ringerike kommune Regnskap 2009 19.07.20141. Resultat 2009 Regnskapsmessig driftsunderskudd på 25,7 mill kr. Akkumulert driftsunderskudd for 2007-2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google