Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Tilstandsanalyse og statsbudsjettet Økonominettverket 19.11.2013 Kåre Træen Fylkesmannen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Tilstandsanalyse og statsbudsjettet Økonominettverket 19.11.2013 Kåre Træen Fylkesmannen."— Utskrift av presentasjonen:

1 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Tilstandsanalyse og statsbudsjettet Økonominettverket 19.11.2013 Kåre Træen Fylkesmannen

2 Tilstandsanalyse – økonomi  Netto driftsresultat – prosent av driftsinntekter  Langsiktig gjeld – prosent av driftsinntekter  Likviditet – arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter  Akkumulert rekneskapsresultat – prosent av brutto driftsinntekter  Frie driftsfond – prosent av brutto driftsinntekter

3 Inntektssystemet Kommunane har ulike føresetnader for å gi eit likeverdig tenestetilbod gjennom variasjon i: Inntekter – skatteinntekter Behov for tenester – aldersfordeling, sosiale tilhøve Utgifter ved å tilby tenester – busetjingsmønster, kommunestorleik

4 Frie inntekter – rammetilskot og skatt Politiske målsetjingar:  Skattedelen av samla inntekter  Skatteutjamninga  Småkommunetilskotet  Distriktstilskot Sør-Noreg  Storbytilskotet  Nord-Noreg- og Namdalstilskotet  Veksttilskotet  Inndelingstilskotet Demografi, sosiale og strukturelle tilhøve:  Innbyggjartilskotet Utgiftsutjamninga Korreksjonsordning for statlege og private skular INGAR (inntektsgarantiordninga)  Skjønnstilskotet  Saker med særskild fordeling

5 Nominell vekst i frie inntekter frå 2013 – 2014 rekna frå anslag rekneskap 2013

6 Skatteinntekter til kommunane per innbyggjar i prosent av landsgjennomsnittet = 100

7

8 Kostnadsindeks for utgiftsutjamninga landsgjennomsnitt =1

9 Folketalet og inntektssystemet… Kommunar samanlikna med utviklinga i landet for 1. juli 2012 – 1. juli 2013 -- reduksjon -- auke opp til landssnittet -- auke over landssnittet

10 Statsbudsjettet 2014 Viktig å skilje mellom:  Nye eller endra oppgåver kompensert i rammetilskotet (korrigert i berekna vekst frie inntekter 2013 – 2014)  Tiltak som ligg inne i rammetilskotet og er medrekna i veksten  Styrking av helsestasjons- og skulehelsetenesta  Utdanning til deltids brannpersonell  Endringar i refusjonsordningar som kommunane må dekkje Statleg refusjonsordning for barnevernstiltak for einslege mindreårige asylsøkjarar Innstramming i ordninga for toppfinansiering av ressurskrevjande helse- og sosialtenester

11 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips symbol: Velg ikonet tilsvarende avdelingen du snakker om, og trykk lim inn (Ctrl+V) på hver side for at symbolet skal komme på samme sted. Ressurskrevende tjenester 2004-2013 11

12 Statsbudsjettet 2014  Ressurskrevjande tenester 201020112012 %-vis vekst 2010 - 2012 Netto utgift mill. kroner 33638545535 % Eigendel ved innslagspunkt mill. kroner 13416018437 % Eigendel utover innslagspunkt mill. kroner 40455435 % Tal personar15017118926 %  Pensjon – premieavvik  Demografi  Gjeld og rente

13 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips symbol: Velg ikonet tilsvarende avdelingen du snakker om, og trykk lim inn (Ctrl+V) på hver side for at symbolet skal komme på samme sted. Pensjonskostnader 2014 Innstramming i forutsetningene for beregning av pensjonskostnader for 2014 – Reduksjon i forholdstallet fra 1,1 til 1,0 – Reduksjon i forventet avkastning med 0,35%- poeng Økning i amortiseringskostnadene Dette bidrar til en samlet kostnadsvekst i 2014 på 1¾ mrd. kr utover deflator 13

14 Skjønnsmidlar – kriterium  Kompensasjon for bortfall av differensiert arbeidsgjevaravgift  Sosiale kriterium  Språkdeling  Vanskeleg økonomisk situasjon  Samla vurdering o Kommunane sitt inntektsgrunnlag Folketalsutvikling Frie inntekter korrigert for variasjon i utgiftsbehov Høge inntekter frå kraftverksemder o Kommunane sitt utgiftsbehov Busettingsmønster Senterfunksjonar Særlege miljøutfordringar  Fornyings- og innovasjonsprosjekt

15 Tilleggsprp. Endringer i rammetilskuddet til kommunene Beløp i 1000 kr, 2014-kr Økning i frie inntekter som følge av endret deflator250 300 Likeverdig behandling kommunale og private barnehager, 98 pst69 000 Reversere redusjon/nominell videreføring maksimalpris-163 000 To barnehageopptak-241 000 Avvikling kulturskole i SFO, halvåreseffekt 2014-71 100 Avvikling frukt og grønt i skolen, halvåreseffekt 2014-107 200 Redusert egenandel for personer på dobbeltrom15 000 Utlemming av rustilskuddet-343 000 Styrket tilsyn med barn i fosterhjem15 000 Sum endringer i rammetilskuddet, kap. 571-576 000 Tilskot til heildøgns omsorgsplassar Lærarløftet - vidareutdanning

16 Økonomi 2013 – 2014…


Laste ned ppt "FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Tilstandsanalyse og statsbudsjettet Økonominettverket 19.11.2013 Kåre Træen Fylkesmannen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google