Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan få til IA i praksis?  Program –Nytt regelverk –HFK’s IA- strategi –Trygdeetatens statistikkverktøy –Eksempler –Diskusjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan få til IA i praksis?  Program –Nytt regelverk –HFK’s IA- strategi –Trygdeetatens statistikkverktøy –Eksempler –Diskusjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan få til IA i praksis?  Program –Nytt regelverk –HFK’s IA- strategi –Trygdeetatens statistikkverktøy –Eksempler –Diskusjon

2 Hvordan få til IA i praksis?  Hordaland fylkeskommune: –Ca. 4800 ansatte –48 videregående skoler, OT/PPT, 70 tannklinikker, fylkesadministrasjon –Legemeldt sykefravær pr. 2. kvartal 2004: 6,1% –Høy gjennomsnittsalder (52 år i skolesektoren), lite nyrekruttering, stadig i omstilling, dårlig økonomi

3 Nye regler for sykmelding pr. 01.07.04

4 Nye regler om sykmelding fra 1. juli 2004 Partene i arbeidslivet står bak, jf erklæring av 03.12.03 Fokus: Tidligst mulig aktivitet ved sykdom  Alle parter skal lete etter løsninger  Raskest mulig på jobb, helt eller delvis, på tross av helseproblemer  Passivt sykefravær skal unngås.  Legen skal bidra aktivt, ved å opplyse om en kan være i aktivitet eller ikke, og om hvilke hensyn som må tas.  Ved inaktivitet eller manglende medvirkning kan sykepengene stoppes.

5 Nye regler om sykmelding fra 1. juli 2004  Aktivitetskrav for å få rett til sykepenger.  Inaktivitet utover åtte uker forutsetter tungtveiende medisinske grunner: –Sykdommen i seg selv krever det –Behandlingsopplegget krever det –Andre årsaker (krever særskilt utdypning)  Viktige dokumenter: –”Medisinsk vurdering av arbeidsmuligheter ved sykdom” (NY, erstatter ”Sykmeldingsattest”) –Oppfølgingsplan

6 Aktivitet – hva kreves?  Med arbeidsrelatert aktivitet menes –graderte sykepenger (skal vurderes først) –aktiv sykmelding –reisetilskudd –yrkesrettet attføring

7 Aktiv sykmelding  Skal målrettes bedre  Forbeholdes de som ikke klarer sine vanlige oppgaver  Periodene kortes inn: Maks 4 uker, inntil 8 uker dersom tilrettelegging tar lenger tid  Forlengelser utover 4 eller 8 uker krever spesiell begrunnelse.  Søknad utover 8 uker skal sendes trygdekontoret

8 Oppfølgingsplan  Skal utarbeides innen 8 uker (6 uker for nye IA-bedr.)  Skal oversendes trygdekontoret på forespørsel  Planen skal inneholde: –Funksjonsvurdering: muligheter og begrensninger –Forhold i arbeidssituasjonen som bør endres –Tilrettelegging, andre tiltak, midlertidig/permanent –Økonomiske virkemidler som ønskes iverksatt –Behov for videre avklaring, hjelp fra andre –Hvem gjør hva –Tidsfrister, tidspunkt for videre oppfølging –Underskrift arbeidsgiver og arbeidstaker

9 HFK sin IA- strategi

10  IA-arbeidet så langt –Mange år med IA- arbeid under ulike paraplyer  Inngikk IA-avtale 1. mai 2003 –IA-koordinator i 50% for å implementere avtalen i HFK høsten 2003 –Opprettet internt apparat for IA-arbeidet –Utviklet en del materiell til bruk for virksomhetene –Opplæring ledere og tillitsvalgte høst 03

11 HFK sin IA-strategi Strategisamling mars 2004  Deltakere: Ledelse, tillitsvalgte, HMT, prosesskonsulent, Trygdeetatens arbeidslivssenter  Formål: analysere sterke og svake sider, finne satsingsområder, utarbeide strategidokument med handlingsplan  Metode: modifisert SWOT-analyse  Resultat: Strategidokument med handlingsplan godkjent av HAMU juni 2004

12 Strategiske veivalg Nærværprosjekter Tidligere intervenering Alternative arbeidsoppgaver og -former Samordning av IA-arbeidet Ledelsesutvikling og -opplæring Inkluderende omstilling og rekruttering Helhetlig personalledelse

13 Trygdeetaten sitt statistikkverktøy

14 Tallenes tale: Sykefraværsstatistikk (Kilder: SSB, RTV, NHO) Egenmeldt og legemeldt sykefravær, 2. kvartal 2004: - Nedgang i sykefraværet i Norge – for første gang på 10 år ! - Totalt sykefravær var på 7,2 % - en nedgang på 0,7 prosentpoeng, eller ca. ni prosent, fra 2. kvartal 2003 - Egenmeldt fravær: 0,7 %, det samme som i fjor - Legemeldt: 6,5 % - en nedgang på 0,7 prosentpoeng - Nedgangen gjelder både kvinner og menn - Nedgang i alle store næringer. Størst nedgang i bygg og anlegg, industri, helse/sosial og forretningsmessig tjenesteyting.

15

16 Mer tall – 2. kvartal 2004 Legemeldt fravær: - Nedgang i alle aldersgrupper - Sterk nedgang for menn 60-64 år: 1 prosentpoeng - Sterk nedgang for kvinner 30-34 år: 1 prosentpoeng - Nedgang i alle fylker, mest i Oppland og Telemark - Hordaland: nedgang på 0,7 prosentpoeng – samme som landsgjennomsnittet. - Hordaland ligger på 6,3 % - fortsatt litt under landsgjennomsnitt.

17

18

19 Sykefravær for IA-bedrifter Oversikt gjelder kun legemeldt fravær  IA-virksomheter har høyere fravær enn ikke-IA, pga. dominans fra offentlige sektor og helse/sosial  IA-virksomheter med avtale før 5. mars 2003: –hadde 2. kvartal 2004 samme fraværsprosent som i 2001 (7,1 %)  IA-virksomheter med avtale etter 5. mars 2003: –hadde høyere fravær i 2004 i forhold til 2001 (6,9 %)  NHO-området: størst nedgang i bedrifter med IA-avtale

20

21

22

23

24

25 Andre parametere for IA-suksess:  Kunne stole på egen statistikk, avklare at antall dagsverk er riktig  Måle: –Antall oppfølgingssamtaler –Antall sluttsamtaler –Antall samtaler med folk som kommer tilbake etter langt fravær, rehabilitering, attføring osv.

26 Andre parametere, delmål 3  Kartlegge gjennomsnittsalder  Registrere avgangsgrunner –Rehabilitering –Attføring –Uførepensjon –AFP –Alderspensjon

27 Konkrete eksempler  Individsaker  Systemsaker  Utneheimen  KS-hjemmeside


Laste ned ppt "Hvordan få til IA i praksis?  Program –Nytt regelverk –HFK’s IA- strategi –Trygdeetatens statistikkverktøy –Eksempler –Diskusjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google