Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Landsorganisasjonen i Norge Et mer inkluderende arbeidsliv: Det skal være godt å jobbe Inkluderende arbeidsliv.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Landsorganisasjonen i Norge Et mer inkluderende arbeidsliv: Det skal være godt å jobbe Inkluderende arbeidsliv."— Utskrift av presentasjonen:

1 Landsorganisasjonen i Norge Et mer inkluderende arbeidsliv: Det skal være godt å jobbe Inkluderende arbeidsliv

2 Landsorganisasjonen i Norge 2,2 millioner arbeidstakere i alt 2/3 har det bra og trives i jobben 1/3 (ca 700 000) har det ikke så bra 1/10 (200 000) får helseplager Inkluderende arbeidsliv

3 Landsorganisasjonen i NorgeInkluderende arbeidsliv Tre operative mål: 20% reduksjon i sykefraværet innen 4 år Flere med redusert yrkesevne i jobb Høyere reell pensjoneringsalder (dvs. den gjennomsnittlige avgangsalderen fra arbeidslivet)

4 Landsorganisasjonen i NorgeInkluderende arbeidsliv Avtaleparter: LO, YS, Akademikerne NHO, HSH, KS Arbeids- og administrasjonsdepartementet Sosial- og helsedepartementet

5 Landsorganisasjonen i NorgeInkluderende arbeidsliv Avtaleperioden er 4-årig: 03.10.01 – 31.12.05 Evaluering etter to år

6 Landsorganisasjonen i NorgeInkluderende arbeidsliv Tiltakspakke: Bedre oppfølging av sykmeldte Økonomiske fordeler for arbeidsgiverne IA-virksomheter Forpliktelser for arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene

7 Landsorganisasjonen i NorgeInkluderende arbeidsliv Bedre oppfølging av sykmeldte, prinsipper: tidligere iverksetting av tiltak og bedre oppfølging tiltak forankres på arbeidsplassen større vekt på funksjonsevne aktiv dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker målrettet bruk av støtteordninger 7

8 Landsorganisasjonen i NorgeInkluderende arbeidsliv Økonomiske fordeler for arbeidsgiverne: økonomisk lønnsomt å tilrettelegge arbeidsplassen premiering av de som jobber målrettet

9 Landsorganisasjonen i NorgeInkluderende arbeidsliv IA-virksomheter aktiv sykmelding uten forhåndsgodkjenning fast kontaktperson på trygdekontoret egen refusjonstakst for bedriftshelsetjenesten for arbeidet med å tilbakeføre til arbeid

10 Landsorganisasjonen i NorgeInkluderende arbeidsliv IA-virksomheter (forts) utvidet bruk av egenmeldinger: - inntil 8 dager per sykdomstilfelle - et samlet tak på 24 dg per år utvidet egenerklæring med vekt på funksjonsevne egenerklæringen skal brukes som grunnlag for dialog ved mislighold kan arbeidsgiver kreve sykmelding fra første dag

11 Landsorganisasjonen i NorgeInkluderende arbeidsliv Arbeidsgivers forpliktelser Sykefraværsgaranti: Kvalifisering til nytt arbeid innenfor virksomheten

12 Landsorganisasjonen i NorgeInkluderende arbeidsliv Arbeidstakers forpliktelser Bidra med opplysninger om egen funksjonsevne ved sykmelding Slutte opp om dialog med arbeidsgiver

13 Landsorganisasjonen i NorgeInkluderende arbeidsliv Regjeringens forpliktelser Stimulere arbeidsgiver til å holde på og rekruttere arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne (lønnstilskudd) Begrense bruken av passive trygdeytelser, rettes mer inn mot aktive tiltak i virksomhetene Bedre koordinering av hjelpeapparatet (aetat, trygdeetat, arbeidstilsyn)

14 Landsorganisasjonen i NorgeInkluderende arbeidsliv Regjeringens forpliktelser (forts.) Utvidelse av rammene for bedriftsintern attføring Utvidelse av ordningen med kjøp av helsetjenester Økt lønnstilskudd til virksomheter som har arbeidstakere med redusert funksjonsevne

15 Landsorganisasjonen i NorgeInkluderende arbeidsliv Regjeringens forpliktelser (forts.) Folketrygden dekker arbeidsperioden for sykdom relatert til svangerskap (forutsetter vedtak i Stortinget) Reduksjon i arbeidsgiveravgift for arbeidstakere over 62 år (minus 4 pst fra 1.7.02) (forutsetter vedtak i Stortinget) Ingen endringer i dagens sykelønnsordning Følge opp Sandmanutvalgets anbefalinger i forhold til uførepensjon

16 Landsorganisasjonen i NorgeInkluderende arbeidsliv Anbefalinger i forhold til uførepensjon Tidsbegrenset uførestønad Revurdering av uførepensjonister under 50 år, som har mottatt ytelsen i mindre enn 5 år, og som har en uføregrad under 100 pst.

17 Landsorganisasjonen i NorgeInkluderende arbeidsliv Mer om IA-virksomheter Forutsetning: At arbeidsgiver og arbeidstaker er enig om et forpliktende samarbeid for et mer inkluderende arbeidsliv Mål: Som intensjonsavtalens mål Egne delmål innen 12 uker etter avtaleinngåelse

18 Landsorganisasjonen i NorgeInkluderende arbeidsliv Arbeidsgivers ansvar i IA-virksomheter Ta initiativ til og bidra til positiv dialog Etablere rutiner for oppfølging av sykmeldte innen 12 uker Utarbeide individuell oppfølgingsplan i samarbeid med den sykmeldte innen 8 uker Bidra til at den sykmeldte kan kvalifisere seg til annet arbeid i virksomheten Legge til rette for og rekruttere arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne og eldre arbeidstakere Føre fraværsstatistikker og oversikter

19 Landsorganisasjonen i NorgeInkluderende arbeidsliv Arbeidstakers ansvar: Bidra positivt til dialog om funksjonsevne og tiltak Straks melde fra om forventet fraværslengde Levere egenmelding Opplyse om fraværet har sammenheng med arbeidssituasjonen Opplyse om funksjonsevne og mulige tiltak Bidra til utarbeidingen av egen oppfølgingsplan

20 Landsorganisasjonen i NorgeInkluderende arbeidsliv Trygdeetatens ansvar: Gi informasjon om rutiner og regelverk Gi råd og veiledning i enkeltsaker Sørge for at økonomiske virkemidler utløses raskt Bistå virksomheten med utviklingstiltak Koordinere bistand fra trygdeetaten o.a. offentlige instanser Tilby statistikk Samarbeide med bedriftshelsetjenesten

21 Landsorganisasjonen i NorgeInkluderende arbeidsliv Dialog Egenerklæring Funksjonsevne/funksjonsvurdering

22 Landsorganisasjonen i NorgeInkluderende arbeidsliv Tillitsvalgtes rolle Sette temaet på dagsorden i egen avdeling/forening/klubb Ta initiativ til at virksomheten søker og blir godkjent som IA-virksomhet Bistå sykmeldte i samtaler med leder Bidra til større åpenhet overfor kollegaer Bidra aktivt til å utarbeide mål for virksomheten

23 Landsorganisasjonen i NorgeInkluderende arbeidsliv Administrasjon av Intensjonsavtalen Koordineringsgruppe (”styret” for avtalen) - Avtalepartene og Rikstrygdeverket Sekretariat for avtalen (i AAD) Referansegrupper - Partene i avtalen, samt de organisasjonene som har tiltrådt avtalen. Arbeidsgrupper - Arbeider nå på oppdrag fra koordinerings- gruppen (bl.a for informasjon og evaluering)


Laste ned ppt "Landsorganisasjonen i Norge Et mer inkluderende arbeidsliv: Det skal være godt å jobbe Inkluderende arbeidsliv."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google