Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hardangerfjord hotell 07.09.11 Trine Samuelsberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hardangerfjord hotell 07.09.11 Trine Samuelsberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hardangerfjord hotell 07.09.11 Trine Samuelsberg

2 2 Kjært barn har mange navn IA-avtalen Intensjonsavtalen Samarbeidsavtalen - Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1.mars 2010 – 31.desember 2013 ( IA-avtalen)

3 3 Hvorfor en IA-avtale ? Et stigende sykefravær En stadig eldre arbeidsstokk Lange utdanningsløp Tidlig pensjonering Økende grad av uføre

4 4 Det sammenklemte arbeidslivet 1964 2010 Levealder: 75 årLevealder: 85 år Pensjonert 20 år 25 år 35 år 25 år 45 år 10 år Arbeid Utdanning Arbeid Pensjonert Utdanning Kilde: NHO/SSB

5 5 Da sykelønnsordningen ble innført i 1978…….

6 6 Har vi fremdeles råd ?

7 7 Tapte årsverk VI tapte 271.000 dagsverk I 2009 som resultat av legemeldt fravær Men! De tre første kvartaler 2010 sammenlignet med 2009 ØKTE nærværet med 15.000 dagsverk!

8 8 Partene i IA-avtalen Staten Arbeidstaker Arbeidsgiver Trepartsamarbeid m/ tre likeverdige parter  vilje  innsats  ansvar

9 9

10 10 Overordnet mål for IA-avtalen ”Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet”

11 11 IA-avtalens tre delmål Delmål 1: Redusere sykefraværet med 20 % Sykefraværet nasjonalt skal ikke overstige 5,6% Delmål 2: Rekruttere personer som står utenfor arbeidslivet Delmål 3: Øke yrkesaktiviteten etter fylte 50 år Yrkesaktivitet etter 50 år skal forlenges med 6 måneder sammenlignet med 2009

12 12 Den nye IA-avtalen Et økt fokus på arbeidsgivers ansvar for forebygging og tilrettelegging Forsterket fokus på arbeidstakers medvirkningsplikt Større fokus på de tillitsvalgtes ansvar og rolle Tetter oppfølging av sykemelder og sykemelders praksis Felles satsing på kompetanseheving for alle partene

13 13 forebygge tilrettelegge følge opp bidra delta medvirke dialog tillit samarbeid råd veiledning Roller i IA-arbeidet NAV BHT

14 14 Rettigheter for IA-bedrifter (ingen endringer) Egen kontaktperson ved NAV Arbeidslivssenter Tilretteleggingstilskudd BHT-tilskudd Utvidet bruk av egenmelding

15 15 Forpliktelser for IA-bedrifter Møter mellom ledelse og tillitsvalgte minst 2 ganger årlig der IA-arbeidet er eneste tema Åpne opp for IA-plasser

16 16 Hva betyr den nye avtalen i praksis? Gradert sykemelding skal være hovedregel Ordningen med aktiv sykmelding avvikles (nytt) Oppfølgingsplan senest etter 4 uker (tidligere 6 uker) Arbeidsgiver skal sende oppfølgingsplanen til sykmelder (har vært gjort, men har ikke vært krav) Dialogmøte 1 avholdes senest innen 8 uker, gjelder også graderte sykmeldinger (tidligere 12 uker og bare for 100 % sykmeldte)

17 17 forts. BHT skal delta på dialogmøte 1 (ingen endring) Sykmelder skal delta, men skal ikke innkalles dersom arbeidstaker ikke ønsker det (ingen endring) Dialogmøte 2 i regi av NAV innen 26 uker (ingen endring), men alle parter kan ta initiativ til dialogmøte 2 på et tidligere tidspunkt.

18 18 Oppfølgings- plan Aktivitetsplikt Kontroll NAV Dialogmøte 1 Arrangør arbeidsgiver Tilrettelegging Bedriftsintern tiltak Vurderes for arbeidsavklaringspenger Ny vurdering Tettere oppfølging av sykmeldte 6 uker 8 uker 12 uker6 måneder1 år Mulighet for avventende sykmelding i arb.giver perioden Dialogmøte 2 Arrangør NAV 8 uker 4 uker Dialogmøte 3

19 19 Ansvar og roller ved sykemelding Sykemelder:Skal skildre hva som medisinsk sett er mulig til arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidsgiver:Skal skildre arbeidsoppgaver og tilretteleggingsmuligheter på arbeidsplassen. Arbeidstaker:Skal medvirke aktivt til å finne løsninger. Tillitsvalgt:Gi råd og veiledning. Delta på dialogmøter hvis den ansatte ønsker det Verktøy:Oppfølgingsmøter, oppfølgingsplan, ny sykemeldingsblankett, dialogmøte, direkte kontakt.

20 20 Om IA-arbeidet i Bergen kommune Fikk ny konsern IA-avtale 15.01.11 Skal utarbeide egne konsernmål innenfor de tre delmålene Har IA-arbeidet som en integrert del av overordnet HMS-håndbok Nye oppfølgingsrutiner for sykemeldte inntraff 01.juli 2011. Bedriftshelsetjeneste ( tidl. Arbeidsmiljøavdelingen )

21 21 To avtaler Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv ( IA-avtalen) –Mellom Bergen kommune og NAV arbeidslivssenter Avtale om samhandling knyttet til mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv –Mellom Bergen kommune og NAV Hordaland

22 22 Kommunaldirektør Rune Haugsdal, konserntillitsvalgt Torill Haukås-Eide og avdelingsdirektør Øyvind Antonsen Kommunaldirektør Rune Haugsdal, Konserntillitsvalgt Toril Haukås-Eide og fylkesdirektør Anne Kverneland Bogsnes

23 23 IA-mål i Bergen kommune Delmål 1: Sykefravær a) Resultatmål sykefraværsoppfølging Konsernmål fastsettes av HAMU Resultatmål for sykefravær i den enkelte byrådsavdeling fastsettes av AMU b) Etterprøvbare aktivitetsmål HAMU etablerer 1-2 aktivitetsmål for konsernet AMU etablerer i tillegg 1-2 aktivitetsmål for den enkelte byrådsavdeling.

24 24 2. Delmål 2: Personer med redusert funksjonsevne a.) Aktivitetsmål for oppfølgings- og tilretteleggingsarbeidet ovenfor egne arbeidstakere med redusert arbeidsevne Konsernovergripende aktivitetsmål for arbeidet med oppfølging og tilrettelegging for egne arbeidstakere fastsettes av HAMU. b) Aktivitetsmål for hvordan virksomheten skal åpne opp for personer fra NAV som står utenfor arbeidslivet. Konsernovergripende aktivitetsmål for Bergen kommune sitt samarbeid med NAV om personer som i dag står utenfor arbeidslivet fastsettes av HAMU

25 25 Delmål 3: Avgangsalder a) Ha et livsfaseperspektiv som skal inngå som en del av virksomhetens personalpolitikk og i det forebyggende arbeidet I tråd med HR-strategien er det nedsatt en policygruppe som jobber med seniorpolitikk i et livsfaseperspektiv. Gruppens arbeid blir forelagt HAMU etter ferdigstillelse og implementeres i det strategiske IA- arbeidet. b) Aktivitetsmål for hvordan virksomheten kan stimulere eldre arbeidstakere til å forlenge yrkeskarrieren Med utgangspunkt i det overordnede seniorpolitiske arbeidet utarbeider AMU i den enkelte byrådsavdeling 1-2 aktivitetsmål særlig tilpasset sin virksomhet.

26 26 Veien fram Nedsette en partsammensatt arbeidsgruppe i regi av Nærværsprosjektet –Utarbeide forslag til konsernmål –Lage implementeringsstrategier –Tilby prosesshjelp til AMU i deres arbeid Ferdige målarbeid: 01.01.2012

27 27 Overordnet mål for arbeidet Integrert i det systematiske HMS-arbeidet Integrert i det daglige personalarbeidet Gjenspeiles i lederatferd, beslutninger og organisering av arbeidet. ”En måte å tenke, handle og være på”

28 28 Ansvar i hverdagen Oppfølging av alle medarbeidere er leders ansvar. Systematisk HMS-arbeid og IA-arbeid er leders ansvar, sammen med tillitsvalgt og verneombud Arbeidsmiljøutvikling er alles ansvar

29 29 Det viktigste er dialogen

30 30

31 31


Laste ned ppt "1 IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hardangerfjord hotell 07.09.11 Trine Samuelsberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google