Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FAGFORBUNDET Vest-Agder 24.09.2016 Pensjonskommisjonens innstilling "Modernisert folketrygd - bærekraftig pensjon for framtida" Hva betyr det for oss og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FAGFORBUNDET Vest-Agder 24.09.2016 Pensjonskommisjonens innstilling "Modernisert folketrygd - bærekraftig pensjon for framtida" Hva betyr det for oss og."— Utskrift av presentasjonen:

1 FAGFORBUNDET Vest-Agder 24.09.2016 Pensjonskommisjonens innstilling "Modernisert folketrygd - bærekraftig pensjon for framtida" Hva betyr det for oss og hvorfor er dette viktig? Fagforbundet Vest-Agder Representantskapet februar 2004

2 FAGFORBUNDET Vest-Agder 24.09.2016 Utfordringer -eller hvorfor vi trenger en pensjonsreform: Vi lever lenger og "produserer" for få barn Vi har kortere arbeidsdag, lengre ferier og jobber gjennomsnittlig færre år 1 år 2000 sto det 2,6 arbeidstakere bak hver pensjonist. I år 2050 vil det stå 1,5 Rettferdig fordeling mellom generasjonene Forutsigbart

3 FAGFORBUNDET Vest-Agder 24.09.2016 Kommisjonens forslag- de viktigste momentene Livsløpsopptjening. Alle år i arbeid skal gi likeverdig opptjening ( besteårs - regelen faller bort) Garantipensjon = minstepensjon Årlig pensjonsregulering ( lønns- og prisvekstregulering) Fleksibel pensjonering fra 62 år.

4 FAGFORBUNDET Vest-Agder 24.09.2016 forslag fortsetter: Høyere pensjon ved ulønnet omsorgsarbeid Delingstall som stabiliserer pensjons - utgiftene dersom levealderen fortsetter å øke Statlig pensjonsfond ( folketrygdfondet/ oljefondet

5 FAGFORBUNDET Vest-Agder 24.09.2016 Skal utredes - usikkerheter: Uførepensjonsordningen. Det skal utredes om pensjonsreformen skal ha innvirkning. Særaldersgrensene gjennomgås. (jmf. Pensjonistutredningsutvalget). Mange har i dag AFP med rett til å gå av tidligere enn den "offisielle" aldersgrensen for pensjon.

6 FAGFORBUNDET Vest-Agder 24.09.2016 Hvem gjelder reformen for: Pensjonister NÅ: kun regulering av pris- / lønnsvekst Født 1950 eller før: delingstall (etter 2010), må jobbe lenger dersom levealder fortsetter å øke - fleksibel pensjonering - inntektsopptjening utover 40 år ??? - regulering pris-/ lønnsvekst

7 FAGFORBUNDET Vest-Agder 24.09.2016 Hvem gjelder reformen for: Født 1951 - 1964: pensjon etter både gamle og nye regler. Jo senere en er født, jo mer etter nye regler (eks. f.55 - 10/15 etter gamle regler og 5/15 etter nye regler. Født 1965 eller senere: omfattes fullt ut av reformen

8 FAGFORBUNDET Vest-Agder 24.09.2016 Tall utarbeidet av Arne Byrkjeflot, Trondheim kommune

9 FAGFORBUNDET Vest-Agder 24.09.2016 Tall utarbeidet av Arne Byrkjeflot, Trondheim kommune

10 FAGFORBUNDET Vest-Agder 24.09.2016 Fagforbundet om pensjon Skal virke utjevnende mellom lavtlønte og høytlønte Skal ta hensyn til arbeidstakere i tungt belastende yrker Forskjellene mellom kvinner og menn skal ytterligere utjevnes

11 FAGFORBUNDET Vest-Agder 24.09.2016 Sannheten om økonomien? Kommisjonen hevder at dagens system ikke er bærekraftig, men –Tredobling av pensjonskostnader siste 30 år, da må vi klare dobling de neste 50 –Flere av pensjonistene vil betale skatt –Reservearbeidsstyrke på 364 000.

12 FAGFORBUNDET Vest-Agder 24.09.2016 Incentiver til å jobbe lenger Det er viktig at folk har et lengre yrkesaktivt liv, men –Da må vi få et arbeidsliv som faktisk gjør dette mulig –Inkluderende arbeidsliv som må ta høyde for livsfasevariasjoner

13 FAGFORBUNDET Vest-Agder 24.09.2016 Men vi har jo tjenestepensjon Tjenestepensjonen er avtalt gjennom overenskomsten Men: –Press på tjenestepensjon –Tjenestepensjon gjelder ikke alle

14 FAGFORBUNDET Vest-Agder 24.09.2016 KS om pensjon Tjenestepensjon for dyr (?) for arbeidsgiver - bør arbeidstaker betale mer enn 2 % ? Bør KS jobbe for å endre avtalen ift valg av pensjonsordning og finansierings - system? (kjønns- og aldersnøytralt) Fortsatt jobbe for et pensjonssystem hvor det lønner seg å stå lenger i jobb?

15 FAGFORBUNDET Vest-Agder 24.09.2016 LO' svar på mulig inndekning: Uføre 300.000 Sykemeldte200.000 Ledige100.000 Attføring100.000 Deltid600.000 AFP 35.000

16 FAGFORBUNDET Vest-Agder 24.09.2016 LO's svar forts.: 5 % økt skatt ( bare litt mer enn Høyres skatteløfter 2001 - 2005) 7 % økning i arbeidsgiveravgiften ( den er nå på 14 % i Norge. I Sverige er den på 33 %)

17 FAGFORBUNDET Vest-Agder 24.09.2016 POLITIKK VISER VIKTIGHET

18 FAGFORBUNDET Vest-Agder 24.09.2016 Konklusjon Forslaget bidrar til dårligere utjevning –Kjønn –Inntektsnivå Vanskeliggjør verdig avgang for utslitte slitere Tilbakeskritt for solidaritetstanken i Norge

19 FAGFORBUNDET Vest-Agder 24.09.2016 Innskuddsbasert pensjonsordning Størrelsen på de årlige innskuddene er fastsatt. Årlig alderspensjon bestemmes ut fra innskuddene inkludert avkastningen og avtalt pensjonsalder, eventuell opphørsalder for utbetaling av pensjon, etter forsikringstekniske beregninger.

20 FAGFORBUNDET Vest-Agder 24.09.2016 Ytelsesbasert pensjonsordning Pensjonsytelsen er eksplisitt fastsatt, oftest som en prosent av sluttlønn avhengig av varigheten av medlemskapet i ordningen. De årlige pensjonsinnbetalinger fastsettes ut fra hva som er nødvendig for å sikre den fastsatte pensjonsytelsen.

21 FAGFORBUNDET Vest-Agder 24.09.2016 Besteårsregelen Beregningsregel i folketrygden som innebærer at tilleggspensjonen beregnes på grunnlag av de 20 beste årene for opptjening av poeng, eller et gjennomsnitt av alle år dersom det er færre enn 20 poengår.

22 FAGFORBUNDET Vest-Agder 24.09.2016 Bruttoordninger Pensjonsordninger hvor ytelsene skal kunne fungere som selvstendige pensjoner både alene og sammen med andre ytelser. Ordningen fastsetter et mål for samlet pensjonsytelse, og skal derfor i utgangspunktet dekke et pensjonsbehov fullt ut. Folketrygden, Statens Pensjonskasse og ordningene for kommunalt ansatte, samt AFP og enkelte førtids tjenestepensjoner ved særaldersgrenser er bruttoordninger.

23 FAGFORBUNDET Vest-Agder 24.09.2016 Nettoordninger Ordninger hvor pensjonsytelsen er tenkt å være et tillegg til en eksisterende bruttoordning, som for eksempel folketrygdens alderspensjon. Ytelsen i en nettoordning fastsettes i prinsippet uavhengig av andre ytelser, og pensjonen utbetales fullt ut uavhengig av ytelsene fra folketrygden eller andre ordninger. Det innebærer at det ikke foretas noen form for samordning. Pensjonskommisjonen foreslår at de offentlige tjenestepensjonsordningene legges om til nettoordninger.

24 FAGFORBUNDET Vest-Agder 24.09.2016 Delingstall Pensjonskommisjonen foreslår en ordning med et delingstall som jevner ut følgen av at levealderen endres. De samlede utbetalingene i løpet av perioden som pensjonist blir de samme. Hvis nye kull av pensjonister forventes å leve lenger enn tidligere kull, blir den årlige pensjonen fra folketrygden noe lavere. Delingstall foreslås kombinert med mulighet for fleksibel pensjonering slik at den enkelte ved å jobbe lengre kan motvirke denne reduksjonen i ytelsene. Delingstallet skal være likt for kvinner og menn.


Laste ned ppt "FAGFORBUNDET Vest-Agder 24.09.2016 Pensjonskommisjonens innstilling "Modernisert folketrygd - bærekraftig pensjon for framtida" Hva betyr det for oss og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google