Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dagens- og fremtidens pensjonssystem Fevik, 25. okt 2007 Gro Handal, SpareBank1 Livsforsikring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dagens- og fremtidens pensjonssystem Fevik, 25. okt 2007 Gro Handal, SpareBank1 Livsforsikring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dagens- og fremtidens pensjonssystem Fevik, 25. okt 2007 Gro Handal, SpareBank1 Livsforsikring

2 2 Dagens Pensjonssystem Vedtas av Stortinget hvert år Pr 1. Mai 2007 kr 66.812,- Grunnbeløpet

3 3 Dagens Pensjonssystem

4 4 Tilleggspensjon Inntekt - G G l Sluttpoeng gjennomsnitt av de 20 beste årene med høyest pensjonspoeng. l 40 år med opptjening av poeng Pensjonspoeng

5 5 Eksempel på alderspensjon 56% 51%47%41%

6 Pensjonsreform – ny Folketrygd Hvorfor???

7 7 Vi blir stadig eldre: Det forventes en fantastisk sterk økning i levetiden Forventet levealder ved 67 år Kilde: Finansdept des `03/ SSB

8 8 Situasjonen i 1967 l En inntekt pr. familie det normale l Lav kvinnedeltakelse i arbeidslivet l Store fødselsoverskudd

9 9 Pensjonsalderen er gått ned Gjennomsnittlig pensjoneringsalder 1970-1994: Alders- og uførepensjonister 1995-2001: Alders-, uføre- og AFP-pensjonister Kilde: Finansdept des `03

10 10 Yrkesaktive 1967- 2003- 2050 Kilde: Finansdep

11 Pensjonsforliket Mai 2005

12 12 De viktigste endringene forts l Alle år skal telle like mye (mot nå de 20 beste årene) l Innføring av Delingstall l Fast regulering (indeksering) av pensjonene l Omsorgsarbeid og vernepliktstid gir pensjonsopptjening

13 13 Levealderjustering l Justering for økt levealder (delingstall) –Dersom levealderen øker vil det medføre at man må arbeide lenger for å få samme pensjon, evt. få en avkorting i årlig pensjon ved uendret pensjonsalder –Foreløpige beregninger viser at ved en økt levealder på 1 år må man arbeide 8 måneder lenger for å oppnå samme pensjon. Levealderen forventes å øke med ca. 1 år pr. tiår framover. Dette betyr at den anslås å øke med 4 år fra 2010 til 2050 For å kompensere for dette må man arbeide 2,5 – 3 år lenger

14 14 l Dette taper du på å gå av tidlig Vi drømmer om å gå av tidlig med pensjon, men det kan koste oss dyrt. dn.no 12. jan 07 dn.no

15 15 Effekten av delingstallet

16 16 Delingstall gir stor endring i årlig pensjon ved tidligere uttak (Referanse uttak fra 67 år for 1948-kullet) Regjeringen foreslår at delingstallet fastsettes med endelig virkning fra 62 års alder

17 Pensjonsforlik 21. mars 2007

18 18 l Pensjonsopptjening for inntekter opp til 7,1G l Pensjonsopptjening for ulønnet omsorgsarbeid (4,5G inntil 6 år pr barn) l Ikke pensjonsopptjening for studenter l Pensjonsopptjening for vernepliktige

19 19

20 20 Dagens vs ny ordning Dagens Ny ordning Opptjeningstid: 40 år Alle år med inntekt Tellende år: 20 beste Alle år med inntekt Pensjonsgivende inntekt: inntil 12G Inntil 7,1G m/knekk på 6G lineært uten knekk Omsorgsopptjening: 4G til 7 år 4,5G til 6 år Opptjening ved verneplikt Nei Ja Pensjonsalder: 67 år Fra 62 år (normalt 67 år) Minstepensjon: 1,79 G 1,79 G Regulering i opptjeningstiden Lønn Lønn Regulering av utbetaling Lønn Lønn/Pris

21 21 Grunn- pensjon Tilleggs- pensjon Alderspensjon fra folketrygden Tjeneste- pensjon Privat pensjon Annen pensjon eller oppsparing Oppsparte verdier Alle får grunnpensjon Avhengig av sivilstand og botid Full grunnpensjon tilsvarer 1 G = kr. 66 812,- ” Pensjonsspareformelen” Opparbeider deg rett til tilleggspensjon avhengig av lønn og tjenestetid Livrente IPA/pensjons- forsikring Pensjonskonto Bolig Bank Fond Aksjer Fondskonto Annet Dette skal du leve av som pensjonist

22 22 Tjenestepensjon - offentlig sektor

23 23 Tjenestepensjon til alle l Obligatorisk tjenestepensjon i arbeidsforhold innføres –Loven trer i kraft 1. januar 2006 –Arbeidsgiver blir pålagt å betale et innskudd på minst 2% av arbeidstakers lønn over 1G (kr 60 699). Velges en ytelsesbasert ordning skal innbetalt premie til denne være minst 2% av lønn over 1G –Partene kan avtale at arbeidstaker i tillegg skal innbetale innskudd eller premie til ordningen

24 24

25 25 Er folketrygd og OTP nok til pensjon? l Grafen viser dagens folketrygd og innskuddspensjon 2% l Gult felt er redusert inntekt l Benytt pensjonskalkulatoren på SpareBank 1 sine hjemmesider

26 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Dagens- og fremtidens pensjonssystem Fevik, 25. okt 2007 Gro Handal, SpareBank1 Livsforsikring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google