Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

11.5.2012| Tema for presentasjonen | 1 Arbeid med statistikk i forhold til psykisk helse- og rusarbeid ved Helsedirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "11.5.2012| Tema for presentasjonen | 1 Arbeid med statistikk i forhold til psykisk helse- og rusarbeid ved Helsedirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 11.5.2012| Tema for presentasjonen | 1 Arbeid med statistikk i forhold til psykisk helse- og rusarbeid ved Helsedirektoratet

2 | Tema for presentasjonen | 2 § 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende: 1.Helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder: a.helsetjeneste i skoler og b.helsestasjonstjeneste 2.Svangerskaps- og barselomsorgstjenester 3.Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder: a.legevakt, b.heldøgns medisinsk akuttberedskap og c.medisinsk nødmeldetjeneste 4.Utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning 5.Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering 6.Andre helse- og omsorgstjenester, herunder: a.helsetjenester i hjemmet, b.personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt, c.plass i institusjon, herunder sykehjem og d.avlastningstiltak. 11.5.2012

3 | Tema for presentasjonen | 3 Ny felles lov for helse- og omsorgstjenesten Loven fastslår at kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester omfatter alle pasient- og brukergrupper; personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne De ulike pasient- og brukergruppene bør derfor kunne synliggjøres i styringsinformasjonen 11.5.2012

4 | Tema for presentasjonen | 4 Kommunalt psykisk helsearbeid og rusarbeid, relevant for KOSTRA Helsedirektoratet har et samarbeid med SSB, har mottatt en statusrapport for 2011. Vurderer videre arbeid etter forslag fra SSB. Helsedirektoratet vil: vurdere ny arbeidsgruppe for områdene psykisk helse og rus for samlet vurdering av muligheter innen KOSTRA ønsker ny publisering av psykisk helsearbeid og rusarbeid i KOSTRA Samle relevante data Publisere data som i dag ikke publiseres på et mer aggregert nivå vil se nærmere på bruk av ulike koder for årsak/problem i ulike KOSTRA- skjema 11.5.2012

5 | Tema for presentasjonen | 5 Særrapporteringer innen psykisk helsearbeid og rusarbeid (IS-24 og IS-8) Vil forbedre datakvaliteten  igangsette et utviklingsarbeid, som ser på hvordan man ev. kan forbedre rapporteringene se på årsverksinnsats innen kommunalt rusarbeid og psykisk helsearbeid i sammenheng kartlegge antall tilbud/tiltak innen psykisk helsearbeid og rusarbeid per kommune Parallelt vil IS-8 og IS-24 gjennomføres 11.5.2012

6 Kartleggingsverktøy for å kartlegge omfang og karakteren av rusmisbruk i kommuner (voksne) Kartleggingen utføres av saksbehandler Rapporteres til Stavanger universitetssykehus Den første landsrepresentative undersøkelsen i 49 kommuner, nov.2011- jan. 2012 Resultatene fra undersøkelsen: Rapport juni 2012 http://www.sus.no/omoss/avdelinger/regionalt-kompetansesenter- for-rusmiddelforskning/ Viser at mindre kommuner er like utsatt for rusproblemer som de store bykommunene | Tema for presentasjonen | 6 BrukerPlan | | 6 11.5.2012

7 BrukerPlan fortsettelse Alle Norges kommuner skal tilbys BrukerPlan i løpet av et par års tid Skal videreutvikles til : psykisk helse bedre elektronisk innsamling ev. for barn og unge Nasjonal samling om BrukerPlan høsten 2012 Om resultatene Nytteverdi for kommunene, Helsedir, HOD

8 | Tema for presentasjonen | 8 Annet relevant arbeid utrede hvordan kommunal medfinansiering, betaling for utskrivingsklare pasienter og øyeblikkelig hjelp også skal kunne innføres innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)  udekkede databehov på disse feltene. En god iverksetting av aktuelle virkemidler forutsetter bedre statistikk. Lager en overordnet plan for å statistikk feltet - rus og psykisk helse i kommunene  jobber med å forbedre flere ulike datakilder parallelt 11.5.2012


Laste ned ppt "11.5.2012| Tema for presentasjonen | 1 Arbeid med statistikk i forhold til psykisk helse- og rusarbeid ved Helsedirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google