Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Øvre Eiker kommune kommuneoverlegen KOMMUNELEGEFUNKSJONEN Kommunelegens arbeidsoppgaver. Helse i kommunale planer. Miljørettet helsevern. Smittevern.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Øvre Eiker kommune kommuneoverlegen KOMMUNELEGEFUNKSJONEN Kommunelegens arbeidsoppgaver. Helse i kommunale planer. Miljørettet helsevern. Smittevern."— Utskrift av presentasjonen:

1 Øvre Eiker kommune kommuneoverlegen KOMMUNELEGEFUNKSJONEN Kommunelegens arbeidsoppgaver. Helse i kommunale planer. Miljørettet helsevern. Smittevern.

2 Øvre Eiker kommune kommuneoverlegen Kommuneoverlegens arbeidsområde Administrasjon/ledelse Administrasjon av fastlegetjenesten Turnuskandidater i kommunehelsetjenesten Kvalitetssikring Forvaltning Informasjonshåndtering saksbehandling Helsejus Bruk av lover/forskrifter i samfunnsmedisinsk saksbehandling Helseøkonomi Helsetjenesteadministrasjon Medisinsk-faglig rådgivning Helseberedskap Smittevern - pandemi Metodefag Epidemiologi Generelt om epidemiologiske prinsipper Epidemiologiske metoder i helsefremmende og forebyggende arbeid Statistikk Evaluering Forebyggende medisin Helseopplysning Tiltak for barn/unge Tverrsektorielle forebyggende tiltak Forebygging av Suicid Sosialmedisin Rus/LAR Trygdemedisin Habilitering/rehabilitering Utsatte grupper Helsetjeneste for eldre Medisinsk-faglige vurderinger Miljømedisin Miljørettet helsevern Inneklima i Skoler og barnehager Kommunal forvaltning av "Lov om vern mot tobakksskader" Radon i inneluft Hygiene Smittevern Nominative meldinger. Rutiner og oppfølging

3 Øvre Eiker kommune kommuneoverlegen Folkehelseinstituttets smittevernkonferanse 2010 3

4 Øvre Eiker kommune kommuneoverlegen 4 Bilde fra Eikernytt.no

5 Øvre Eiker kommune kommuneoverlegen 5

6 Øvre Eiker kommune kommuneoverlegen Regelverket Lovverket hjemler arbeidet ditt i en kommune!! Kunsten er Å bruke det Rekti!

7 Øvre Eiker kommune kommuneoverlegen 7 Regelverket LOVER FORSKRIFTER VEILEDERE

8 Øvre Eiker kommune kommuneoverlegen 8 Regelverket •For eksempel: •Folkehelseloven •Helse- og Omsorgstjenesteloven •Helsepersonell loven •Pasientrettighetsloven •Spesialisthelsetjenesteloven •Lov om psykisk helsevern •Smittevernloven •Helseberedskapsloven •Plan og bygningsloven •Offentlighetsloven •Forvaltningsloven •…Det er flere! LOVER

9 Øvre Eiker kommune kommuneoverlegen 9 Kommunale tjenester § 3-2. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende: 1.Helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder: a.helsetjeneste i skoler og b.helsestasjonstjeneste 2.Svangerskaps- og barselomsorgstjenester 3.Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder: a.legevakt, b.heldøgns medisinsk akuttberedskap og c.medisinsk nødmeldetjeneste 4.Utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning 5.Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering 6.Andre helse- og omsorgstjenester, herunder: a.helsetjenester i hjemmet, b.personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt, c.plass i institusjon, herunder sykehjem ogd.avlastningstiltak.

10 Øvre Eiker kommune kommuneoverlegen 10 For eksempel: •Forskrift for Miljørettet helsevern •Forskrift om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus •Forskrift om smittefarlig avfall •Forskrift om transport av helsepersonell •Forskrift om habilitering og rehabilitering •Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. •Og så videre…. Regelverket FORSKRIFTER

11 Øvre Eiker kommune kommuneoverlegen 11 For eksempel: •Veileder i miljørettet helsevern i skoler og barnehager •Veileder for Individuell Plan •Veileder i habilitering av barn og unge •Veileder for helsetjenestetilbud til flyktninger og asylsøkere •Veileder i smittevernloven. Definisjon og klassifikasjon av sykehusinfeksjonene •Veileder om helsetjenestetilbudet til innsatte i fengsel •Og mange flere…. Regelverket VEILEDERE

12 Øvre Eiker kommune kommuneoverlegen 12 Hva gjør en kommuneoverlege? Lokal helsemyndighet Medisinsk- Faglig rådgiver Administrative Oppgaver

13 Øvre Eiker kommune kommuneoverlegen 13 Lokal helsemyndighet- Myndighetsutøvelse •Røykelov •Smittevern (eks Legionella, tuberkulose, pandemi) •Miljørettet helsevern •Lov om psykisk helsevern (§ 3.1)

14 Øvre Eiker kommune kommuneoverlegen 22 oktober 2008Kurs for turnusleger14

15 Øvre Eiker kommune kommuneoverlegen 22 oktober 200815

16 Øvre Eiker kommune kommuneoverlegen 16

17 Øvre Eiker kommune kommuneoverlegen 22 oktober 2008Kurs for turnusleger17

18 Øvre Eiker kommune kommuneoverlegen 18 Lokal helsemyndighet- Godkjenningsinstans •Godkjenning av skoler og barnehager. Etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. •Bekreftelse på adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon

19 Øvre Eiker kommune kommuneoverlegen 22 oktober 2008Kurs for turnusleger19

20 Øvre Eiker kommune kommuneoverlegen 20 Lokal helsemyndighet- Meldingsinstans •Campingplasser •Ridesenter •Dødsmeldinger •Varsling og melding om smittsom sykdom •Varsling om næringsmiddelbåren sykdom •Melding fra politiet om oppholdstillatelse for utlendinger

21 Øvre Eiker kommune kommuneoverlegen 21

22 Øvre Eiker kommune kommuneoverlegen 22 Medisinsk-faglig rådgiver •Forebyggende og helsefremmende arbeid •Helseovervåking •Planarbeid •Samarbeid med helseforetak / stat •Miljørettet helsevern •Smittevern •Helsemessig beredskap •Kvalitetssikring og tilsyn •Helhetlig evaluering og koordinering •Sosialmedisinsk arbeid •Samarbeid med fastlegene

23 Øvre Eiker kommune kommuneoverlegen 23

24 Øvre Eiker kommune kommuneoverlegen 24 Forebyggende og helsefremmende arbeid Folkehelsearbeid

25 Øvre Eiker kommune kommuneoverlegen 25 Miljørettet helsevern

26 Øvre Eiker kommune kommuneoverlegen 26 Smittevern

27 Øvre Eiker kommune kommuneoverlegen 27 Pandemien – H1N1

28 Øvre Eiker kommune kommuneoverlegen 28 Arkivbilde Svineinfluensa – Spanskesyken - Asiasyken

29 Øvre Eiker kommune kommuneoverlegen 29 Samarbeid - Samhandling •Interkommunalt samarbeid •Samarbeidsmøter med sjukehus –Samarbeid om vaksinasjon (hvem gjør hva) –Samkjøring av innleggelsesrutiner –Utveksling av status •Samarbeid med fylkesmannen –Beredskapsavdelingen –Helseavdelingen

30 Øvre Eiker kommune kommuneoverlegen 30 Helsemessig beredskap

31 Øvre Eiker kommune kommuneoverlegen 31 Sosialmedisinsk arbeid

32 Øvre Eiker kommune kommuneoverlegen Administrative oppgaver •Ledelse, budsjett/regnskap, administrasjon •Prosjektledelse •Samarbeidsarbeid – internt= organisasjonsutvikling •Samarbeidsarbeid – eksternt= SAMHANDLINGSREFORMEN 31 January 2012Kommunelegefunksjonen32

33 Øvre Eiker kommune kommuneoverlegen 31 January 2012Kommunelegefunksjonen33 Takk for mej…

34 Øvre Eiker kommune kommuneoverlegen 22 oktober 2008Kurs for turnusleger3417/10-200734 Stigeren på vei ut av stollen

35 Øvre Eiker kommune kommuneoverlegen 22 oktober 2008Kurs for turnusleger3517/10-200735

36 Øvre Eiker kommune kommuneoverlegen 22 oktober 2008Kurs for turnusleger3617/10-200736 Berglege ROSTEDT: 1792: En topografi Fra Kongsberg

37 Øvre Eiker kommune kommuneoverlegen 31 January 2012Kommunelegefunksjonen37 Takk igjen…


Laste ned ppt "Øvre Eiker kommune kommuneoverlegen KOMMUNELEGEFUNKSJONEN Kommunelegens arbeidsoppgaver. Helse i kommunale planer. Miljørettet helsevern. Smittevern."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google