Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Ergoterapeutforbunds lederseminar 22.09.2011 De nye helsetjenestene Mette Kolsrud Forbundsleder i Norsk Ergoterapeutforbund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Ergoterapeutforbunds lederseminar 22.09.2011 De nye helsetjenestene Mette Kolsrud Forbundsleder i Norsk Ergoterapeutforbund."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Ergoterapeutforbunds lederseminar 22.09.2011 De nye helsetjenestene Mette Kolsrud Forbundsleder i Norsk Ergoterapeutforbund

2 Samhandlingsreformen Implementeres fra 01.01.2012 –Samhandlingsreformen; St. meld. 47 (2008-2009) –Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) St. meld. 16 (2010-2015) –Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester –Ny folkehelselov –Endringer i andre lover og forskrifter –Nye forskrifter –Funksjonsfordeling –Etablering av nye kommunale helsetjenester

3 Nasjonal helse – og omsorgsplan Sikre bærekraftig, helhetlig tjenestetilbud av god kvalitet Økt vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid, habilitering og rehabilitering Økt brukerinnflytelse Avtalte behandingsforløp Forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus Desentralisering der det er mulig Økonomiske virkemidler

4 Habilitering og rehabilitering Spesialisthelsetjenesten, inkludert private rehabiliterings- og opptreningsinstitusjoner –Nødvendig undersøkelse og utredning og –Trening og oppøving av funksjon som krever spesialisert tilrettelegging –Veiledning og intensiv trening –Sørge for tilrettelagt opplæring

5 Habilitering og rehabilitering Kommunen: –Generell oversikt over behovet –Tilby nødvendig utredning og oppfølging –Omfatter tjenester som, praktisk bistand, tilrettelegging og hjelpemiddelformidling i hjemmet eller på arbeidsplass –Bistand til å delta i fysiske og sosiale aktivitet er

6 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 1: Lovens formål er særlig å: 1. forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne, 2. fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer, 3. sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre,

7 Forbundets innspill Tydelig krav til innhold i kommunal rehabilitering Lovteksten under § 3.2 punkt 5 må inkludere arbeidsrehabilitering og tydeliggjøre at habilitering, rehabilitering og arbeidsrehabilitering inneholder både; opptrening, fysisk, kognitivt og sosialt samt tilrettelegging, råd- og veiledning Profesjonsnøytralitet Nasjonale faglige retningslinjer Styrket forskning

8 Utfordringer for ergoterapeuter Spesialisthelsetjenesten: –Tydeliggjøre ergoterapeuters kompetanse –Beholde / styrke spesialistkompetanse –Utredning og vurdering –Behandlingsforløp –IP og oppfølging –Veilederfunksjon for primærhelsetjenesten –Lærings- og mestringsoppgaver –Fagutvikling og forskning

9 Utfordringer for ergoterapeuter Kommunehelsetjenesten –Tydeliggjøre ergoterapeuters bidrag og kompetanse for å møte de nye utfordringene –Bidra til å styrke det forebyggende og helsefremmende arbeidet –Behovet for rehabilitering både på institusjon og hjemmebaserte tjenester –Promotere hverdagsrehabilitering – trening og tilrettelegging før pleie –Bidra i implementering av velferdsteknologi –Utvikle ny tjenester og forskning

10 Hverdagsrehabilitering Trener hverdagsaktiviteter hjemme og i nærmiljøet; Intens trening i en kortere periode Tilrettelegger omgivelser, forenkler gjøremål eller endrer daglige vaner og rutiner i hjemme og i nærmiljø Tilrettelegging med velferdsteknologi og boligtilpassing Tverrfaglig innstas (ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleiere, pleiemedhjelpere) Hjemmehjelpere og pleiemedhjelper blir veiledet til å bli hjemmetrenere

11 Nyttig informasjon www.netf.no/hverdagsrehabilitering KS rapport: Telemarkforskning: Kostnader og kvalitet i pleie- og omsorgssektoren Ansatte med kompetanse som fysioterapeuter, spesialsykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer og andre med høyere utdanning gir høyere kvalitet og lavere kostnader i eldreomsorgen, http://www.ks.no/tema/Helse-og-omsorg/Eldreomsorg/Kompetanse-koster-mindre/ NOU 2011:11- Hagen-utvalget Innovasjon i omsorg http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/aktuel t/nyheter/2011/nou-om-innovasjon- i-omsorg-ut-pa-horing.html?id=652421 Fra pleje og omsorg til rehabilitering - viden og anbefalinger Viden og anbefalinger af Pia Kürstein Kjellberg, Rikke Ibsen og Jakob Kjellberg www.dsi.dk

12 VÅR TID ER NÅ! Samhandlingsreformen: innføring i 2012 –Politisk fokus på tjenester i kommunene –Politisk fokus på forebygging og helsefremmende arbeid og rehabilitering –Politisk fokus på arbeid og inkludering –Fortsatt fokus på psykisk helse, rus og skole drop-out –Internasjonalt: EU år 2012: ”Healthy and Active aging” Nytt lovverk Nye forskrifter og retningslinjer


Laste ned ppt "Norsk Ergoterapeutforbunds lederseminar 22.09.2011 De nye helsetjenestene Mette Kolsrud Forbundsleder i Norsk Ergoterapeutforbund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google