Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Lov om helsetjenesten i kommunene av 1982, med endringer av 19.desember 2003 Utarbeidet av Sissel Eeg-Larsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Lov om helsetjenesten i kommunene av 1982, med endringer av 19.desember 2003 Utarbeidet av Sissel Eeg-Larsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo Lov om helsetjenesten i kommunene av 1982, med endringer av 19.desember 2003 Utarbeidet av Sissel Eeg-Larsen

2 Helsetjenestens formål (§ 1-2) l Fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold l Søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte l Spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og almenheten kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og sunnhet og folkehelsen

3 Kommunens oppgaver (§ 1-3) l Helsefremming og sykdomsforebygging l Diagnostisering og behandling l Medisinsk habilitering og rehabilitering l Pleie og omsorg l Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner

4 Deltjenester kommunen SKAL sørge for (§ 1-3) l allmennlegetjeneste, herunder en fastlegeordning l legevaktordning l fysioterapitjeneste l sykepleie, herunder helsesøstertjeneste og hjemmesykepleie l jordmortjeneste l sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie l medisinsk nødmeldetjeneste l transport av behandlingspersonell

5 Deltjenester kommunen KAN ha (§ 1- 3) Ergoterapi Bedriftshelsetjeneste

6 Forebyggende tiltak organiseres som (§ 1-3) l miljørettet helsevern l helsestasjonsvirksomhet l helsetjenester i skoler l opplysningsvirksomhet l helsetjenester for innsatte

7 Planlegging av helsetjenesten i kommunene (§1-3a og1-4) l Kommunen SKAL planlegge, organisere og legge forholdene til rette for at kommunen kan oppfylle fastsatte krav l Kommunen SKAL til enhver tid ha oversikt over helsetilstanden i kommunen l Helsetjenesten SKAL foreslå helsefremmende og forebyggende tiltak l Kommunen SKAL medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre offentlige organer

8 Befolkningsutviklingen Befolkningsutviklingen (Fra Samfunnsspeilet 2/94) 19902020

9 Epidemiologi

10 Helseproblemer i forhold til å være enslig og å leve i parforhold (Samfunnsspeilet 1/96)

11 Organisasjon, ledelse, administrasjon l Kommunen kan pålegge helsepersonell å gi opplysninger til planlegging, styring og utvikling av helsetjenesten (§3-4) l Kommunelegen skal være medisinsk-faglig rådgiver for helsetjenesten (§3-5) l Kommunelegens råd skal alltid følge saken når kommunen behandler saker om miljørettet helsevern, smittsomme sykdommer og helsemessig beredskap (§3-5) l Ved ulykker og andre akutte situasjoner som forårsaker ekstraordinær pågang av pasienter, kan kommunen pålegge helsepersonell som tjenestegjør i kommunen å utføre nærmere tilvist arbeid (§3-5)

12 Rett til helsehjelp (§2-1) l Enhver har rett til nødvendig helsehjelp i den kommune der han eller hun bor eller midlertidig oppholder seg

13 Rett til helsehjelp (forts..) §2-1 l Helsetjenesten skal gi den som søker eller trenger helsehjelp de opplysninger vedkommende trenger for å ivareta sin rett, og se til at det ikke påføres unødig utgift, tap, tidsspille eller uleilighet. (Forvaltningsloven gjelder ikke for vedtak her)

14 Rett til helsehjelp (forts..) §2-1 l For vedtak om hjemme- sykepleie og vedtak om tildeling eller bortfall av plass i sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie gjelder likevel forvaltningslovens regler

15 Rett til helsehjelp (forts..) §2-1 l Er det flere som samtidig søker en tjeneste det er knapphet på, regnes de likevel ikke som parter i samme sak, og en søker som mener seg forbigått, kan ikke klage over at en annen har fått ytelsen.

16 Rett til helsehjelp - fastlegeordningen §2-1a l Rett til å stå på liste hos lege med fastlegeavtale, gjelder også asylsøkere og deres familie når de er medlem av folketrygden l Rett til å skifte lege inntil to ganger i året l Rett til å få en ny vurdering av sin helsetilstand hos en annen lege med fastlegeavtale

17 Rett til helsehjelp §2-2 l Barn har rett til nødvendig helsehjelp også form av helsekontroll i den kommunen barnet bor eller midlertidig oppholder seg l Foreldre plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll

18 Samarbeid l Kommunen kan samarbeide med privat organisasjon o.l. (§1-4) l Kommunen skal samarbeide med fylkeskommune, regionalt helseforetak og stat (§1-4) l Departementet kan påby samarbeid mellom kommuner (§1-6) l Helsepersonell skal samarbeide med sosialtjenesten i klientsaker (§6-6a)

19 Opplæring - utdanning l Kommunen plikter å medvirke til undervisning og praktisk opplæring av helsepersonell (§6-1) l Kommunen skal sørge for at dens ansatte helsepersonell får påkrevet videre- og etterutdanning (§6-2) SYKEPLEIEFAGET ER ALLSIDIG OG UTFORDRENDE!!

20 Miljørettet helsevern (§ 4a-1) l omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.

21 Eksempler på omgivelseshygiene - biologiske og kjemiske miljøfaktorer l Ernæringsarbeid Ernæringsarbeid l Næringsmiddel-hygiene Næringsmiddel-hygiene l Drikkevann Drikkevann l Vann og avløp Vann og avløp l Avfall og renovasjon Avfall og renovasjon l Inneklima Inneklima l Forurensning Forurensning

22 Eksempler på omgivelseshygiene - fysiske miljøfaktorer l Ulykkesforebyggende arbeid - hjem, arbeid, skole, trafikk Ulykkesforebyggende arbeid - hjem, arbeid, skole, trafikk l Støy Støy

23 Eksempler på omgivelseshygiene - sosiale miljøfaktorer l Kontakt og tilhørighet l Sosialt nettverk l Friluftsliv Friluftsliv l Bomiljø l Arbeidsmiljø Arbeidsmiljø

24 Høgskolen i Oslo …. hva med bydel Nordstrand Ta en kikk på bydelens nettsider…


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Lov om helsetjenesten i kommunene av 1982, med endringer av 19.desember 2003 Utarbeidet av Sissel Eeg-Larsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google