Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personellrapportering i KOSTRA og A/A-registeret Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk, SSB ved Stein Olav Gystad og Tonje Köber.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personellrapportering i KOSTRA og A/A-registeret Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk, SSB ved Stein Olav Gystad og Tonje Köber."— Utskrift av presentasjonen:

1 Personellrapportering i KOSTRA og A/A-registeret Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk, SSB ved Stein Olav Gystad og Tonje Köber

2 Problemstillinger for dagen  Hvorfor denne samlingen  Hvor brukes opplysninger fra A/A-registeret  Hvorfor bruker vi register i KOSTRA  Planer for personellrapporteringen i KOSTRA  Retningslinjene til registrering i Enhetsreg. og A/A- registeret  Register - skjema  Gjennomgang av utsendte tabeller  Utfordringer i A/A-registeret fremover  Oppsummering

3 Hvorfor denne samlingen  Register, med A/A-registeret som primære datakilde, tok over rapporteringen for personell for PLOMS fra 2003  Reviderte retningslinjer  Endringer på 10% eller mer for PLOMS:  215 kommuner fra skjema til register i 2002  84 kommuner fra 2002 til 2003 i register  Korrigere A/A-registeret og rette tall til rekrutteringsplanen

4 Formålet med A/A-registeret  Arbeidsgiver og arbeidstaker, opprettet 1978  Tjene trygdeetatens og andre myndigheters behov for opplysninger  Behandling av stønadssaker og ved utbetaling og refusjon av sykepenger  Hvem som er ansatt og hvor  Dokumentere tidligere arbeidsforhold  Viktig kilde i utarbeidelse av statistikk

5 Bruk av A/A-registeret  KOSTRA  Pleie- og omsorg (funksjon: 234,253,254,261)  Offentlig og privat tannhelsetjeneste  Alle sysselsatte (www.ssb.no/regsys)  næring og sektor  kommune (arbeidssted og bosted)  yrke og arbeidstid  pendling  kjønn og alder

6 Hvorfor bruker vi register i KOSTRA  Færre skjema for kommunene  Mye informasjon å huske  Mer likhet i registreringen:  i kommunene  fra år til år  Mer informasjon  alder og kjønn  Utdanning og yrke  Avtalt arbeidstid per uke og avtalte årsverk  Legemeldt sykefravær  Bevegelser i arbeidsmarkedet

7 Planer for personellrapporteringen i KOSTRA  Grunnskole  Kultur  Kommunehelsetjenesten  Totale tall  Alle funksjoner skal vurderes i 2005

8 Inndeling av virksomheter  Hver arbeidsplass på lokalt adskilte adresser skal registreres med eget organisasjonsnummer ( §10 og §11 i Enhetsregisterloven)  Hvis den sekundære virksomheten har tilstrekkelig antall ansatte  Nyttig for rapportering til KOSTRA

9 Næring – funksjon - tjenestested  I PAI (Personal Administrativt Informasjonssystem) :  Tjenestested  I ER og A/A-registeret  Næringskoder, basert på standard for næringsgruppering (SN2002, www.ssb.no/emner/10/01nace/)

10 KOSTRA; funksjon  fokuserer på hvilke typer behov tjenestene skal dekke  uavhengig av hvordan tjenestene er organisert Aktivitets- senter Sykehjem Hjemme- sykepleie

11 Inndelingsregler (1)  Administrasjon  Servicetorg  Andre tverrgående tjenester  Bestillerenhet/kontor  Undervisning/oppvekst  SFO  Helse og sosial  Skole- og helsestasjonstjeneste, allmenn legetjeneste, fysioterapi,- psykiatritjeneste  eldresenter/aktivitetssenter – institusjon – hjelp til hjemmeboende  Sosialkontor – barnevern

12 Inndelingsregler (2)  Kultur  Aktivitetstilbud barn – alle  Bibliotek, museer, idrettshaller, svømmehaller  Teknisk drift  Kloakkrenseanlegg – vannverk – renovasjon  Anleggstjeneste; veier – parker  Eiendomsdrift  Brann- og feiervesen

13 Innmelding av ansatte – til hvem?  Arbeidsgiver har ansvar (Folketrygdloven §25)  Elektronisk eller manuell til Trygdeetaten (www.trygdeetaten.no/generelt/pub/aaregisteret.pdf)www.trygdeetaten.no/generelt/pub/aaregisteret.pdf  Ved elektronisk – fil hver måned  Ved manuell – fredag i uken etter oppstart/opphør  Endringsmeldinger  Løpende oppdaterer inn- og utmeldinger

14 Innmelding av ansatte - hvem?  Enhver som arbeider i en annens tjeneste  Alle arbeidsforhold på 4 timer eller mer i uken  Alle arbeidsforhold som har vært inaktive i mer enn 14 dager skal meldes ut, unntatt for de som er fraværende pga. ferie og sykdom  Vikarer og midlertidige ansatte skal ikke bare stå på liste, men være aktive  Sykefravær utover 12 måneder skal meldes ut

15 Innmelding av ansatte - hvordan?  Flere arbeidsforhold  to/flere kontrakter  én arbeidskontrakt  Vikarer og ekstra ansatte  på bedriften de forventes å bli lengst knyttet til  oftest er vikaren knyttet til flere virksomheter; –lage tre «pooler» for barnehage, skole og pleie/omsorg

16 Register – skjema (1)  Hva måler register  Fast, midlertidig og tidsbegrensede stillinger  Personen som ikke er til stede pga. sykdom  Vikar for person i kort/langt sykefravær  Vikar for person i fødselspermisjon  Ferievikar (ikke mange i oktober)  Hva måler skjema (de fleste)  Fast, midlertidig og tidsbegrensede stillinger  Enten personen som er ansatt eller vikaren

17 Utskrift fra A/A-registeret  Endringstall for Vestfold tabell1_12 tabell1_12  13 kommuner hadde 10 prosent endring eller mer i avtalte årsverk fra skjema til register tabell2_12 tabell2_12  Ingen kommuner hadde 10 prosent endring eller mer i A/A-registeret fra 2002-2003 tabell3_12 tabell3_12

18 Arbeid videre for kommunen  Gjennomgang av virksomhetene i kommunen i henhold til retningslinjene.  Sende excelark i retur med merknader til SSB v/Inge Aukrust (iau@ssb.no) eller ta kontakt på tlf 21 09 47 81  informasjon om adresse og oppretting  FØR over de ansatte når dere har fått nye nummer  Gjennomgå tabellene 1b, 2b og 3b og eventuelt korrigere avtalt årsverk for 2003 og endringstall.  Sende tabellene til Hans Petter ( hanspha@online.no)

19 Yrke (1)  Yrke - utdanning  Yrke - stilling  Yrke er definert etter kompetanse og spesialisering, mens stillingskoder er knyttet opp mot lønn og ansiennitet  Kommunene rapporterer nå stillingskoder  Stillingskodene gir ikke nok info om arb.oppg.  sanering av stillingskoder med økt bruk av gjennomgående stillingskoder –Stillingskoden ”Assistent” kan gi flere yrker som f.eks. Pleieassistent Kjøkkenassistent Renholder Kontorassistent  stadig endringer i stillingskodeverket

20 Yrke (2) – hvorfor så viktig?  Skille bedre brukerrettet – ikke brukerrettet tjenester  Sammenheng mellom sykefravær/uførhet og arbeidsoppgaver  Hvordan lønn varierer med arbeidsoppgaver  Sammenheng mellom utdanning og arbeidsoppgaver  Generell yrkesstatistikk fordelt på kommunene.

21 Yrke (3)  RTV og SSB ønsker derfor at kommunene rapporterer yrke direkte til A/A-registeret  SSB vil redusere oppgavebyrden for kommunene ved å: –utarbeide løsninger med utviklere av lønnssystemer –lage maskinelle konverteringer der det er mulig –lage lister med de mest vanlige yrkene for stillingskoder som ikke kan konverteres maskinelt –svare på spørsmål til yrke@ssb.noyrke@ssb.no  Oppgaven for kommunen blir: –gi yrkeskode for arbeidstakere med gjennomgående stillingskoder  Når? - SSB vil sende brev til årskontrollen/våren

22 Gjennomgang av tabeller for avtalte årsverk

23 Oppsummering  Hvilke virksomheter skal registreres  Hvem skal meldes inn  Opprydding nå – vedlikehold senere  ”Tenke” KOSTRA og register  Oppgaven til kommunene fremover  Yrke


Laste ned ppt "Personellrapportering i KOSTRA og A/A-registeret Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk, SSB ved Stein Olav Gystad og Tonje Köber."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google