Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bakgrunnen er brev fra HOD av :

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bakgrunnen er brev fra HOD av :"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samfunnsoppdraget for kompetansesentre i helse- og omsorgstjenesten (utenfor RHFene)
Bakgrunnen er brev fra HOD av : Tillegg til tildelingsbrev for 2012 – en gjennomgang av regionale og nasjonale kompetansesentre utenfor de regionale helseforetakene Knut-Inge Klepp, fungerende assisterende helsedirektør, holdt av Bente Moe avdelingsdirektør Helsedirektoratet 23. januar 2013 |

2 … en stor og viktig «sektor» som:
består av 35 nasjonale og regionale «kompetansesentre» som i 2011 disponerte ca. 517 millioner kroner og over 525 årsverk pluss 40 «utviklingssentre» for sykehjem og hjemmetjenester på kommunalt nivå som samarbeider med de fem regionale sentrene for omsorgsforskning. Tallene i kulepunkt to inkluderer ikke Atferdssenteret, ASP (Antibiotikasenteret) eller og utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT). USHT hadde i 2011 ca. 37 mill og ??? Årsverk Kunnskapssenteret disponerte samme året i tillegg 170 årsverk og 125 millioner (fra Hdir) + 60 millioner (fra andre). (Ref.: En oversikt laget november 2011, som ble lagt fram for LM) Omsorgsforskning ​For å styrke praksisnær forskning og utvikling er det etablert fem regionale forsknings- og utviklingssentre. Sentrene har etablert samarbeid med utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester i regionen og inngår i et nasjonalt nettverk med andre forskningsinstitusjoner og ressurs- og kompetansesentre. I forbindelse med Stortingsmelding nr. 25 ( ) lanserte Helse- og omsorgsdepartementet en plan for å etablere fem regionale FoU-sentra for omsorgsforskning. Formålet er kunnskapsformidling med kommunenes pleie- og omsorgstjeneste som målgruppe. Sentrene skal også gjennomføre forskning med kommuner som oppdragsgivere. Sentrene er lokalisert i hver av de gamle helseregionene Øst, Sør, Vest, Midt- og Nord-Norge. Sentraene er knyttet til høgskoler/universitet  som har helse- og sosialfaglige utdanninger og skal være et supplement til andre forskningsinstitusjoner på området. Senteret for omsorgsforskning på Gjøvik er tildelt oppgaven som nasjonal koordinator. De regionale sentrene for omsorgsforskning har gjennom oppdrag fra Helsedirektoratet også i oppgave å yte forskningsfaglig bistand og veiledning til utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester i sin region.  I dette inngår bl.a. samarbeidsavtaler, gjennomføre årlige samlinger, utføre praksisnær bistand med bidrag fra utviklingssentrene, samt støtte utviklingsprosjekter som utviklingssentrene selv driver. |

3 … og som utfører mange ulike oppgaver:
kunnskapsstøtte med vekt på formidling og hjelp til implementering fagutvikling kvalitetsutvikling informasjon, råd og veiledning utdanning forskning (anvendt forskning, metodeforskning) med mere |

4 … og som preges av at enhetene …
er tilkommet på ulike måter til ulike tider jobber på ulike fagområder har ulike eiere har ulike størrelser får penger på ulike måter, og ikke alltid helt etter statens økonomireglement har ulike former for «styringsdialoger» med staten har ulike oppdragsbeskrivelser har ulike grader av måloppnåelse |

5 Hvilke «kunnskapssektorer» finnes det egentlig?
Forvaltningen (HOD, BLD, direktorater) Universiteter og høyskoler Forskning og utdanning Forskningsinstitutter (instituttsektoren) Helsetjenesten (kommuner og helseforetak) Forskning i helseforetakene Kompetansetjenester under RHFene Kompetansesentre utenfor RHFene Profesjonene selv Profesjonsdrevet fag- og kvalitetsutvikling Anita: Tre ulike forskningssektorer: i) UoH-sektoren, ii) instituttsektoren, iii) helsesektoren. HOD opptatt av et helsesektoren skal skilles ut som egen sektor. Viktig å få frem at helseforskning foregår utover kompetansesentrene (i og utenfor RHF). Forskning i kompetansesentre har formål styrke forskningssvake områder. I tillegg er det behov for forskning for andre formål (kvalitet på tjenester/tiltak, videreutvikle tjenesten, møte samfunnsutfordringer, innovasjon/offentlig og privat verdiskapning). |

6 «Kompetansesentre» – hvilket landskap snakker vi om?
Innovasjon Forskning Utdanning, kompetanse Anita: Bilde 6: Hvor er denne hentet fra? I mitt hode er i) Forskning: frembringe ny kunnskap/teknologi, ii) Innovasjon: ta i bruk ny kunnskap/nye løsninger (= implementering), iii) Fag- og kvalitetsutvikling: Fjerne ordet implementering? Erstatte implementering med kunnskaps- og kompetansespredning? Et alternativ er å erstatte fag- og kvalitetsutvikling med utdanning/kompetanse. Dette for å sette lys på kompetansesentrenes rolle i det såkalte kunnskapstrianglet der forskning, innovasjon og utdanning/kompetanse er de tre elementene, og som står helt sentralt i den nye forskningsmeldingen som legges frem våren 2013 (jeg har versjon som nå er på departementshøring). |

7 «Kompetansesentre» – målgrupper?
Forvaltningen Helsedirektoratet, Bufdir og flere (gode råd) Helse- og omsorgstjenesten i kommunene og i helseforetakene (gode pasientforløp) Samfunnet, alle sektorer på alle nivåer (folkehelse i alt vi gjør (gode livsløp) Befolkningen, politikere og media (gode valg) |

8 Meld. St. 16 Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015)
Departementet vil utrede hvordan man kan styrke arbeidet med nasjonale kompetansetjenester i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Fra oppdragsbrevet fra HOD: I Meld. St. 16 Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ) står det følgende: Departementet vil utrede hvordan man kan styrke arbeidet med nasjonale kompetansetjenester i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det finnes en rekke nasjonale og regionale kompetansesentre som retter seg mot kommunesektoren. De fleste av disse sentrene er tilknyttet universitets- og høyskolene. Sentrene er opprettet for å styrke kunnskapssvake områder. De arbeider blant annet innen allmennmedisin, omsorgstjenester, psykisk helse og rusfeltet. |

9 Meld. St. 16 Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) … forts.
Det finnes en rekke nasjonale og regionale kompetansesentre som retter seg mot kommunesektoren. De fleste av disse sentrene er tilknyttet universitets- og høyskolene. Sentrene er opprettet for å styrke kunnskapssvake områder. De arbeider blant annet innen allmennmedisin, omsorgstjenester, psykisk helse og rusfeltet. |

10 Oppdragsbrevet fra HOD for 2012
En sentral utfordring i samhandlingsreformen er kommunenes økende behov for kompetanse. Kommunene har et ansvar for å sikre tilstrekkelig fagkompetanse i tjenestene De regionale og nasjonale kompetanse-sentrene utenfor spesialisthelsetjenesten vil være en sentral del av nasjonale myndigheters satsning på å styrke kompetansen i kommunesektoren. Oppdragsbrevet far HOD: En sentral utfordring i samhandlingsreformen er kommunenes økende behov for kompetanse. Helse- og omsorgstjenesteloven legger vekt på at kommunen har et ansvar for å sikre tilstrekkelig fagkompetanse i tjenestene. De regionale og nasjonale kompetansesentrene utenfor spesialisthelsetjenesten har vært og vil være en sentral del av nasjonale myndigheters satsning på å styrke kompetansen i kommunesektoren. I 2011 ble det etablert et nytt styringssystem for alle nasjonale tjenester (nasjonale behandlingstjenester og nasjonale kompetansetjenester) i spesialisthelsetjenesten og systemet vil være sentralt også for gjennomgangen av kompetansesentre utenfor spesialisthelsetjenesten. Samtidig er det viktig at de ulike behov og utfordringer som kommunene står overfor blir tatt hensyn til i dette oppdraget. |

11 Oppdragsbrevet fra HOD for 2012 …
I 2011 ble det etablert et nytt styringssystem for alle nasjonale tjenester (nasjonale behandlingstjenester og nasjonale kompetansetjenester) i spesialisthelse-tjenesten og systemet vil være sentralt også for gjennomgangen av kompetansesentre utenfor spesialisthelsetjenesten. Samtidig er det viktig at de ulike behov og utfordringer som kommunene står overfor blir tatt hensyn til i dette oppdraget. |

12 Et oppdrag fra HOD, et fra HOD og BLD
Gjennomgang av regionale og nasjonale kompetansesentre utenfor de regionale helseforetakene («Hovedprosjektet») Oppdragsbrev av Gjennomgang av kompetansesentrene på området psykisk helse, rus, barnevern og andre relevante miljø («Delprosjektet») Oppdragsbrev av |

13 Noen tanker om samfunnsoppdraget for kompetansesentrene
Håndtere ny kunnskap til beste for forvaltningen, tjenesten og befolkningen! Støtte forvaltningen, tjenesten og befolkningen med kunnskap! Lage, finne, oppsummere og spre kunnskap som trengs for å nå de nasjonale velferdsmålene, oppfylle helselovene og nå målene med samhandlingsreformen! |

14 Målet for dette oppstartsmøtet i dag!
Sammen starte opp denne gjennomgangen av alle de aktuelle kompetansesentrene for helse- og omsorgstjenesten – som en del av en større helhet! Informere og inspirere hverandre! Tenke oss godt om sammen! Drøfte ønskede fremtidsbilder og veien dit! |

15 |


Laste ned ppt "Bakgrunnen er brev fra HOD av :"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google