Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

| Samfunnsoppdraget for kompetansesentre i helse- og omsorgstjenesten (utenfor RHFene) Knut-Inge Klepp, fungerende assisterende helsedirektør, holdt av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "| Samfunnsoppdraget for kompetansesentre i helse- og omsorgstjenesten (utenfor RHFene) Knut-Inge Klepp, fungerende assisterende helsedirektør, holdt av."— Utskrift av presentasjonen:

1 | Samfunnsoppdraget for kompetansesentre i helse- og omsorgstjenesten (utenfor RHFene) Knut-Inge Klepp, fungerende assisterende helsedirektør, holdt av Bente Moe avdelingsdirektør Helsedirektoratet 23. januar 2013

2 … en stor og viktig «sektor» som: består av 35 nasjonale og regionale «kompetansesentre» som i 2011 disponerte ca. 517 millioner kroner og over 525 årsverk pluss 40 «utviklingssentre» for sykehjem og hjemmetjenester på kommunalt nivå som samarbeider med de fem regionale sentrene for omsorgsforskning. | | 2

3 … og som utfører mange ulike oppgaver: kunnskapsstøtte med vekt på formidling og hjelp til implementering fagutvikling kvalitetsutvikling informasjon, råd og veiledning utdanning forskning (anvendt forskning, metodeforskning) med mere | | 3

4 … og som preges av at enhetene … er tilkommet på ulike måter til ulike tider jobber på ulike fagområder har ulike eiere har ulike størrelser får penger på ulike måter, og ikke alltid helt etter statens økonomireglement har ulike former for «styringsdialoger» med staten har ulike oppdragsbeskrivelser har ulike grader av måloppnåelse | | 4

5 Hvilke «kunnskapssektorer» finnes det egentlig? Forvaltningen (HOD, BLD, direktorater) Universiteter og høyskoler - Forskning og utdanning Forskningsinstitutter (instituttsektoren) Helsetjenesten (kommuner og helseforetak) Forskning i helseforetakene Kompetansetjenester under RHFene Kompetansesentre utenfor RHFene Profesjonene selv Profesjonsdrevet fag- og kvalitetsutvikling | | 5

6 «Kompetansesentre» – hvilket landskap snakker vi om? | | 6 Forskning Utdanning, kompetanse Innovasjon

7 «Kompetansesentre» – målgrupper? Forvaltningen Helsedirektoratet, Bufdir og flere (gode råd) Helse- og omsorgstjenesten i kommunene og i helseforetakene (gode pasientforløp) Samfunnet, alle sektorer på alle nivåer (folkehelse i alt vi gjør (gode livsløp) Befolkningen, politikere og media (gode valg) | | 7

8 Meld. St. 16 Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) Departementet vil utrede hvordan man kan styrke arbeidet med nasjonale kompetansetjenester i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. | | 8

9 Meld. St. 16 Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) … forts. Det finnes en rekke nasjonale og regionale kompetansesentre som retter seg mot kommunesektoren. De fleste av disse sentrene er tilknyttet universitets- og høyskolene. Sentrene er opprettet for å styrke kunnskapssvake områder. De arbeider blant annet innen allmennmedisin, omsorgstjenester, psykisk helse og rusfeltet. | | 9

10 Oppdragsbrevet fra HOD for 2012 En sentral utfordring i samhandlingsreformen er kommunenes økende behov for kompetanse. Kommunene har et ansvar for å sikre tilstrekkelig fagkompetanse i tjenestene De regionale og nasjonale kompetanse- sentrene utenfor spesialisthelsetjenesten vil være en sentral del av nasjonale myndigheters satsning på å styrke kompetansen i kommunesektoren. | | 10

11 Oppdragsbrevet fra HOD for 2012 … I 2011 ble det etablert et nytt styringssystem for alle nasjonale tjenester (nasjonale behandlingstjenester og nasjonale kompetansetjenester) i spesialisthelse- tjenesten og systemet vil være sentralt også for gjennomgangen av kompetansesentre utenfor spesialisthelsetjenesten. Samtidig er det viktig at de ulike behov og utfordringer som kommunene står overfor blir tatt hensyn til i dette oppdraget. | | 11

12 Et oppdrag fra HOD, et fra HOD og BLD Gjennomgang av regionale og nasjonale kompetansesentre utenfor de regionale helseforetakene («Hovedprosjektet») Oppdragsbrev av 29.5.2012 Gjennomgang av kompetansesentrene på området psykisk helse, rus, barnevern og andre relevante miljø («Delprosjektet») Oppdragsbrev av 23.8.2012 | | 12

13 Noen tanker om samfunnsoppdraget for kompetansesentrene Håndtere ny kunnskap til beste for forvaltningen, tjenesten og befolkningen! Støtte forvaltningen, tjenesten og befolkningen med kunnskap! Lage, finne, oppsummere og spre kunnskap som trengs for å nå de nasjonale velferdsmålene, oppfylle helselovene og nå målene med samhandlingsreformen! | | 13

14 Målet for dette oppstartsmøtet i dag! Sammen starte opp denne gjennomgangen av alle de aktuelle kompetansesentrene for helse- og omsorgstjenesten – som en del av en større helhet! Informere og inspirere hverandre! Tenke oss godt om sammen! Drøfte ønskede fremtidsbilder og veien dit! | | 14

15 | | 15


Laste ned ppt "| Samfunnsoppdraget for kompetansesentre i helse- og omsorgstjenesten (utenfor RHFene) Knut-Inge Klepp, fungerende assisterende helsedirektør, holdt av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google