Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utvikling av indikatorer for å måle kvalitet på kommunale pleie- og omsorgstjenester Marit Kise. E-post:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utvikling av indikatorer for å måle kvalitet på kommunale pleie- og omsorgstjenester Marit Kise. E-post:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utvikling av indikatorer for å måle kvalitet på kommunale pleie- og omsorgstjenester Marit Kise. E-post: msk@shdir.no

2 | 2 Bakgrunnen for utvikling av kvalitetsindikatorer, PLO Utgangspunktet for arbeidet er i St. mld.nr. 45 (2002-2003) Betre kvalitet i dei kommunale pleie- og omsorgstenestene og Avtale om kvalitetsutvikling inngått mellom Regjeringen og Kommunenes Sentralforbund

3 | 3 Bakgrunn og føringer nasjonale kvalitetsindikatorer Prosessen i stor grad politisk initiert Informasjon om kvalitet i helsetjenesten er mangelfull (”lukket system”) Åpenhet og tilgjengelighet  Ønsker økt fokus på kvalitet og kvalitetsforbedring  Grunnlag for fritt valg av sykehus  Kan stimulere til konkurranse mellom sykehus  ”Trend i tiden”

4 | 4 Partene skal i fellesskap utvikle Gode kvalitetsindikatorer System for å måle kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

5 | 5 Viktige punkter i avtalen Det legges vekt på lokalt basert kvalitetsarbeid Individbaserte tjenester er et hovedmål Dette forutsetter aktiv medvirkning fra brukerne og de tilsatte sin side, og sterkere fokus på valgfrihet og opplevd kvalitet

6 | 6 Viktige punkter i avtalen, forts. De verktøy som utvikles skal kunne brukes av alle kommuner Resultatene som oppnås skal bli offentliggjorte og satt inn i et system for systematisk sammenligning feks gjennom en nasjonal IKT-portal

7 | 7 Utgangspunktet høsten 2003 VIKTIG: 1. Se om data som allerede registreres kan brukes 2. Vurdere om disse egner seg for å uttrykke kvalitet UTGANGSPUNKTET: Indikatorer og metodikk i Effektiviseringsnettverket Kommunenes registreringer i KOSTRA Mulighetene i IPLOS

8 | 8 Sammenheng med annet arbeid 1.Ny nasjonal strategi for sosial- og helsetjenesten 2.Nasjonale kvalitetsindikatorer for spesialisthelsetjenesten (somatikk og psykisk helsevern) pleie-og omsorgstjenestene i kommunene rusomsorgen 1.Nasjonale medisinske kvalitetsregistre 2.Program for faglige retningslinjer 3.Prosjekt pasientsikkerhet (nasjonal database) påbegynt i 2004 (SHDir oppdrag fra Helsedepartementet fra 2002)

9 | 9 Handlingplan Styrke brukeren Tjenester av god kvalitet er virkningsfulle er trygge og sikre involverer brukere og gir dem innflytelse er samordnet og preget av kontinuitet utnytter ressursene på en god måte er tilgjengelige og rettferdig fordelt Styrke utøveren Forbedre ledelse og organisa- sjon Styrke forbedrings- kunnskapens plass Følge med i og evaluere tjenestene...og bedre skal det bli!

10 | 10 Parallelle satsinger i SHdir Shdir opprettet 2002 Opptrappingsplanen Personellsatsingen Fattigdom Rus Kubru Nasj. strat..og bedre skal det bli! avsluttes 2014 Arbeid med st.meld 45/KS-avtalen S@mspillS@mspill 2007Si @

11 | 11 Hva er en kvalitetsindikator? En målbar variabel som anvendes til å ”overvåke og evaluere” kvaliteten Indikatorer kan avspeile Opplevd kvalitet målt ved å spørre brukere ”Objektiv kvalitet”, gjennom å måle andre verdier som forventes å uttrykke kvalitet

12 | 12 De nasjonale kvalitetsindikatorene - målsetting Være pekepinne om kvalitet på mer overordnet nivå (Virksomhet/sykehus, HF) Sier noe særlig om struktur, prosess, koordinering og ledelse, og dette antas å ha betydning for faglige resultater (outcome) og øvrige tjenester

13 | 13 Hvilke hovedformål har indikatorene? Lokalt forbedringsarbeid Informasjon til ledere, eiere og politikere Informasjon til brukere og borgere

14 | 14 Hva gjør en indikator til nytte i lokalt kvalitetsarbeid? Det vi måler må oppleves som viktig Det må være mulig å gjøre noe med Være gode nok til å stimulere til endring Egne seg til å vise de endringer som oppstår (”svinge med”) som følge av tiltak

15 | 15 Kvalitet og forbedring lokalt ”God praksis” Forsvarlig Uforsvarlig Endring = forbedring Endring, men ikke forbedring Forbedringsarbeid Ressursoverforbruk skal unngås

16 | 16 Bruksverdien i lokalt arbeid Være en viktig brikke i en kvalitetsutviklingsprosess – 1. Måling (informasjonshentingen) 2. Refleksjon (den gode diskusjonen/deling av kunnskap) 3. Handling (på grunnlag av ny kunnskap) 4. Ny måling

17 | 17 Indikatorer kommunale pleie- og omsorgstjenester Tall fra KOSTRA for 2004: Antall/andel plasser satt av til korttidsopphold Andel enerom Andel enerom med eget bad/WC Andel personell med helse- eller sosialfaglig utdanning. (Deles i 1-årig og 3-årig utdanning?) Bakgrunnsinfo: System for brukerundersøkelser

18 | 18 Hva kan disse indikatorene si noe om? De kan gi en pekepinn på kvalitet av tjenestene ved å si noe om: struktur (organisering,personell, bygninger) prosess (pasientflyt, faglig praksis, samhandling og kommunikasjon)

19 | 19 Hva sier de ikke noe om? Brukertilfredshet Resultat av behandling eller tjenestetilbud

20 | 20 Hva skjer nå? Pilotprosjekt med fire kommuner for å: vurdere om de indikatorene som er valgt for 2004 er egnet til å si noe om kvalitet teste ut rutiner for registrering, kvalitetssikring og rapportering av indikatorene Arbeidet i pilotprosjektet vil ha betydning for endelig utforming av systemet for å måle kvalitet ved hjelp av indikatorer

21 | 21 Beskrivelse av en indikator Gå til word…

22 | 22 Status nasjonale kvalitetsindikatorer Nasjonale kvalitetsindikatorer Spesialisthelsetjenesten (sykehus) Somatikk: 9 indikatorer innført i 2003 og ytterligere 6 i 2004 Psykiatri: 1 indikator innført i 2003, ytterligere 5 i 2004 Kommunal pleie- og omsorgs tjeneste: 5 indikatorer med tall fra KOSTRA for 2004, ytterligere 3 prøves ut med tall fra IPLOS Rusomsorgen: under arbeid

23 | 23 Hva skjer videre? Utvikling/bearbeiding av de indikatorer som er foreslått Utvikling av nødvendige rutiner og avtaler Opplæring og kommunikasjon Samarbeid Kommunene, KS/Effektiviseringsnettv Nasjonalt, fylkesmenn og andre Nordisk og internasjonalt

24 | 24 Idealet At vi finner indikatorer som egner seg til lokalt forbedringsarbeid – som understøtter kommunens egne mål for tjenesten At lokale mål peker mot de seks perspektivene ved kvalitet jf forslag til ny nasjonal strategi At vi ut fra lokale initiativ finner et sett med felles indikatorer som kan sammenlignes nasjonalt

25 | 25 Hensyn ved offentliggjøring Krav til kvaliteten på data er høyere Begrensninger ved tolkning og bruk av data må gjøres tydelig Data kan skape ”falsk positive” og ”falsk negative” bilder av tjenesten Form og innhold må tilpasses aktuelle målgrupper og formål

26 | 26 Ønsker å drøfte nettopp dette… Hvilke primære målgrupper ser dere? Hvordan bør resultater best settes fram for de ulike gruppene? La oss tenke oss gjennom dette sammen:

27 | 27 Kommunene sender inn data til SSB innen 15.02 SSB er i dialog med kommunene for å sikre kvalitet på data 15. 06: Reviderte tall er klare i SSB’s database Statistikk banken KOSTRA Publiseringskanaler Bedreomsorg.no Hjulet KOSTRA- faktaark Bedrekommune.no SHdir-portal Kommunale hjemmesider Andre? Rådmenn Kostraansvarlige politikere KS/effektivi- tetsnettverket Tjenesteytere Informasjons- tjeneste Brukere/pårørende Primære målgrupper ? Andre?


Laste ned ppt "Utvikling av indikatorer for å måle kvalitet på kommunale pleie- og omsorgstjenester Marit Kise. E-post:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google