Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen 2003 - 2006 1 Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell 2003 - 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen 2003 - 2006 1 Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell 2003 - 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen 2003 - 2006 1 Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell 2003 - 2006

2 Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen 2003 - 2006 2 Tilgang og etterspørsel etter hjelpepleiere og omsorgsarbeidere 1999 – 2020, I flg. HELSEMOD

3 Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen 2003 - 2006 3 Hovedmålene i Rekrutteringsplanen  Styrke rekrutteringa og kompetanseutviklinga i helse- og sosialtenesta  Særleg vekt på pleie- og omsorgstenesta i kommunane.  Mål for årleg vekst: - personell med universitets- og høgskule- utdanning i videreføres med 4 – 5 % - personell med fagutdanning frå vidaregåande auke frå 2,4 % til om lag 5 %.  Prosentdelen utan fagutdanning i kommunanes helse- og sosialteneste: -Ned frå 23 % i dag til nærare 10%. - Andelen utan helse- og sosialfaglig utdanning frå 33 % til ………

4 Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen 2003 - 2006 4 Status for personellutviklingen i helse- og sosialtjenesten i kommunene Oppdatert årlig statistikk, (statistikkpakke) som styringsinformasjon, - bruk av personelldata fra KOSTRA. Skal bidra til å gi noen svar på:  Skjer det en personellmessig styrking av tjenestene?  Hva skjer i forhold til kompetansesammensetning?  Utvikling for sentrale yrkesgrupper, hjelpepleiere / omsorgsarbeidere og sykepleiere  Bruk av deltid  Erstatningsbehov for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere  Rapportering til Rekrutteringsplanen, gjennomførte og planlagte opplæringstiltak

5 Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen 2003 - 2006 5 Svakheter og feilkilder avdekket i datagrunnlaget, (KOSTRA), for personell i helse- og sosialsektoren  Overgang fra skjemadata til registerbaserte data for pleie – og omsorgstjenesten, noen nye utfordringer og feilkilder  Registerdata har (så langt) større problemer med å plassere personell i riktig funksjon på grunn av mangelfull yrkeskoding, - i Rekrutteringsplanen har vi fokus på personell i pasient- og brukerrettet arbeid.  Registerdata vil i en del sammenhenger både omfatte den tilsatte og vikaren. Kortidsansatte og tilfeldige vikarer kan akkumuleres i systemet ved at det ikke foretas løpende utmeldinger etter avsluttet arbeidsforhold.  Kommunene har så langt manglende bevissthet om at A/A – registret brukes til KOSTRA- statistikk Fordeler:  Registerdata gir informasjon om alderssammensetning, sykefravær, utdanning og gjennomstrømming i arbeidsmarkedet og er derfor framtidas datagrunnlag for personellstatistikk i kommunene  Kommunene må derfor legge ned arbeid i å kvalitetssikre rapporteringen til A/A - registeret

6 Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen 2003 - 2006 6 Sammenligning, skjema og registerregistrering for pleie- og omsorgstjenesten, oppslag i KOSTRA

7 Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen 2003 - 2006 7 Utvikling i ant. årsverk i helse- og sosialtjenesten i kommunene i Vestfold Kilde: SSB / KOSTRA, registerbasert for pleie- og omsorgstjeneste, skjemabasert for øvrige funksjoner. I det registrebaserte grunnlaget vil det være med en del stillinger som er knyttet til funksjoner innenfor adm. og service og en del uspesifiserte funksjoner. Store utslag 02 – 03 gir grunnlag for å undersøke hvordan stillingene er registrert i kommunen.

8 Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen 2003 - 2006 8 Utvikling i pleie- og omsorgstjenesten i kommune i Vestfold, brukerrettet tjeneste

9 Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen 2003 - 2006 9 Utviklingen i årsverk, 2001 – 2003, helse- og sosialtjenesten i kommunene i Vestfold, yrkesgrupper

10 Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen 2003 - 2006 10 Kompetansesammensetning etter utdanning, kommunenes pleie- og omsorgstjeneste, pr. 1.10. 2003 Hordaland ligger noe over landsgjennomsnittet for andel uten hs-faglig utdanning, men det er store kommunevise variasjoner. (Bergen drar sterkt opp) Kommunene i Agderfylkene og i Nord-Tr-lag har gjennomgående best utdanning, mens Oslo, Akershus og Finmark kommer dårlig ut. I en slik fordeling kommer Oslo, Akershus og Finnmark dårlig ut.

11 Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen 2003 - 2006 11 Utviklingen i årsverk, 2001 – 2003 i Vestfold, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere i kommunenes pleie- og omsorgstjeneste Gjennomsnittlig stillingsstørrelse og erstatningsbehov

12 Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen 2003 - 2006 12 Utviklingen i årsverk, 2001 – 2003 i kommunenes pleie- og omsorgstjeneste, sykepleiere. Vestfold,

13 Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen 2003 - 2006 13 Retting av 2003 – tall i Rekrutteringsplanens tallgrunnlag, (statistikkpakken)  Korrigering av store / åpenbare feil i sysselsatte /årsverk i statistikkpakken  Gjelder først og fremst tab 1b, 2b og 3b, pleie- og omsorgstjeneste, pasient og brukerrettet arbeid  Send rettelser til hanspha@online.no, snaresthanspha@online.no  Vi vil ellers får nytt tallgrunnlag ved SSB sin publisering i juni 05  Før den tid har forhåpentligvis kommunene gått gjennom sin registrering og rettet feil.

14 Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen 2003 - 2006 14 Omfanget av deltidsstillinger for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere er et hinder for rekruttering av unge inn i yrket.

15 Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen 2003 - 2006 15 Store variasjoner når det gjelder omfanget av deltid for hjelpepleiere i kommunene.


Laste ned ppt "Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen 2003 - 2006 1 Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell 2003 - 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google