Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen 2003 - 2006 1 Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell 2003 - 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen 2003 - 2006 1 Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell 2003 - 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell

2 Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen Tilgang og etterspørsel etter hjelpepleiere og omsorgsarbeidere 1999 – 2020, I flg. HELSEMOD

3 Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen Hovedmålene i Rekrutteringsplanen  Styrke rekrutteringa og kompetanseutviklinga i helse- og sosialtenesta  Særleg vekt på pleie- og omsorgstenesta i kommunane.  Mål for årleg vekst: - personell med universitets- og høgskule- utdanning i videreføres med 4 – 5 % - personell med fagutdanning frå vidaregåande auke frå 2,4 % til om lag 5 %.  Prosentdelen utan fagutdanning i kommunanes helse- og sosialteneste: -Ned frå 23 % i dag til nærare 10%. - Andelen utan helse- og sosialfaglig utdanning frå 33 % til ………

4 Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen Status for personellutviklingen i helse- og sosialtjenesten i kommunene Oppdatert årlig statistikk, (statistikkpakke) som styringsinformasjon, - bruk av personelldata fra KOSTRA. Skal bidra til å gi noen svar på:  Skjer det en personellmessig styrking av tjenestene?  Hva skjer i forhold til kompetansesammensetning?  Utvikling for sentrale yrkesgrupper, hjelpepleiere / omsorgsarbeidere og sykepleiere  Bruk av deltid  Erstatningsbehov for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere  Rapportering til Rekrutteringsplanen, gjennomførte og planlagte opplæringstiltak

5 Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen Svakheter og feilkilder avdekket i datagrunnlaget, (KOSTRA), for personell i helse- og sosialsektoren  Overgang fra skjemadata til registerbaserte data for pleie – og omsorgstjenesten, noen nye utfordringer og feilkilder  Registerdata har (så langt) større problemer med å plassere personell i riktig funksjon på grunn av mangelfull yrkeskoding, - i Rekrutteringsplanen har vi fokus på personell i pasient- og brukerrettet arbeid.  Registerdata vil i en del sammenhenger både omfatte den tilsatte og vikaren. Kortidsansatte og tilfeldige vikarer kan akkumuleres i systemet ved at det ikke foretas løpende utmeldinger etter avsluttet arbeidsforhold.  Kommunene har så langt manglende bevissthet om at A/A – registret brukes til KOSTRA- statistikk Fordeler:  Registerdata gir informasjon om alderssammensetning, sykefravær, utdanning og gjennomstrømming i arbeidsmarkedet og er derfor framtidas datagrunnlag for personellstatistikk i kommunene  Kommunene må derfor legge ned arbeid i å kvalitetssikre rapporteringen til A/A - registeret

6 Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen Sammenligning, skjema og registerregistrering for pleie- og omsorgstjenesten, oppslag i KOSTRA

7 Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen Utvikling i ant. årsverk i helse- og sosialtjenesten i kommunene i Vestfold Kilde: SSB / KOSTRA, registerbasert for pleie- og omsorgstjeneste, skjemabasert for øvrige funksjoner. I det registrebaserte grunnlaget vil det være med en del stillinger som er knyttet til funksjoner innenfor adm. og service og en del uspesifiserte funksjoner. Store utslag 02 – 03 gir grunnlag for å undersøke hvordan stillingene er registrert i kommunen.

8 Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen Utvikling i pleie- og omsorgstjenesten i kommune i Vestfold, brukerrettet tjeneste

9 Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen Utviklingen i årsverk, 2001 – 2003, helse- og sosialtjenesten i kommunene i Vestfold, yrkesgrupper

10 Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen Kompetansesammensetning etter utdanning, kommunenes pleie- og omsorgstjeneste, pr Hordaland ligger noe over landsgjennomsnittet for andel uten hs-faglig utdanning, men det er store kommunevise variasjoner. (Bergen drar sterkt opp) Kommunene i Agderfylkene og i Nord-Tr-lag har gjennomgående best utdanning, mens Oslo, Akershus og Finmark kommer dårlig ut. I en slik fordeling kommer Oslo, Akershus og Finnmark dårlig ut.

11 Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen Utviklingen i årsverk, 2001 – 2003 i Vestfold, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere i kommunenes pleie- og omsorgstjeneste Gjennomsnittlig stillingsstørrelse og erstatningsbehov

12 Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen Utviklingen i årsverk, 2001 – 2003 i kommunenes pleie- og omsorgstjeneste, sykepleiere. Vestfold,

13 Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen Retting av 2003 – tall i Rekrutteringsplanens tallgrunnlag, (statistikkpakken)  Korrigering av store / åpenbare feil i sysselsatte /årsverk i statistikkpakken  Gjelder først og fremst tab 1b, 2b og 3b, pleie- og omsorgstjeneste, pasient og brukerrettet arbeid  Send rettelser til  Vi vil ellers får nytt tallgrunnlag ved SSB sin publisering i juni 05  Før den tid har forhåpentligvis kommunene gått gjennom sin registrering og rettet feil.

14 Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen Omfanget av deltidsstillinger for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere er et hinder for rekruttering av unge inn i yrket.

15 Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen Store variasjoner når det gjelder omfanget av deltid for hjelpepleiere i kommunene.


Laste ned ppt "Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen 2003 - 2006 1 Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell 2003 - 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google