Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell 2003 - 2006
Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen

2 Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen 2003 - 2006
Tilgang og etterspørsel etter hjelpepleiere og omsorgsarbeidere 1999 – 2020, I flg. HELSEMOD Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen

3 Hovedmålene i Rekrutteringsplanen
Styrke rekrutteringa og kompetanseutviklinga i helse- og sosialtenesta Særleg vekt på pleie- og omsorgstenesta i kommunane. Mål for årleg vekst: - personell med universitets- og høgskule- utdanning i videreføres med 4 – 5 % - personell med fagutdanning frå vidaregåande auke frå 2,4 % til om lag 5 %. Prosentdelen utan fagutdanning i kommunanes helse- og sosialteneste: - Ned frå 23 % i dag til nærare 10%. - Andelen utan helse- og sosialfaglig utdanning frå 33 % til ……… Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen

4 Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen 2003 - 2006
Status for personellutviklingen i helse- og sosialtjenesten i kommunene Oppdatert årlig statistikk, (statistikkpakke) som styringsinformasjon, - bruk av personelldata fra KOSTRA. Skal bidra til å gi noen svar på: Skjer det en personellmessig styrking av tjenestene? Hva skjer i forhold til kompetansesammensetning? Utvikling for sentrale yrkesgrupper, hjelpepleiere / omsorgsarbeidere og sykepleiere Bruk av deltid Erstatningsbehov for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere Rapportering til Rekrutteringsplanen, gjennomførte og planlagte opplæringstiltak Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen

5 Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen 2003 - 2006
Svakheter og feilkilder avdekket i datagrunnlaget, (KOSTRA), for personell i helse- og sosialsektoren Overgang fra skjemadata til registerbaserte data for pleie – og omsorgstjenesten, noen nye utfordringer og feilkilder Registerdata har (så langt) større problemer med å plassere personell i riktig funksjon på grunn av mangelfull yrkeskoding, - i Rekrutteringsplanen har vi fokus på personell i pasient- og brukerrettet arbeid. Registerdata vil i en del sammenhenger både omfatte den tilsatte og vikaren. Kortidsansatte og tilfeldige vikarer kan akkumuleres i systemet ved at det ikke foretas løpende utmeldinger etter avsluttet arbeidsforhold. Kommunene har så langt manglende bevissthet om at A/A – registret brukes til KOSTRA-statistikk Fordeler: Registerdata gir informasjon om alderssammensetning, sykefravær, utdanning og gjennomstrømming i arbeidsmarkedet og er derfor framtidas datagrunnlag for personellstatistikk i kommunene Kommunene må derfor legge ned arbeid i å kvalitetssikre rapporteringen til A/A - registeret Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen

6 Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen 2003 - 2006
Sammenligning, skjema og registerregistrering for pleie- og omsorgstjenesten, oppslag i KOSTRA Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen

7 Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen 2003 - 2006
Utvikling i ant. årsverk i helse- og sosialtjenesten i kommunene i Vestfold Kilde: SSB / KOSTRA, registerbasert for pleie- og omsorgstjeneste, skjemabasert for øvrige funksjoner. I det registrebaserte grunnlaget vil det være med en del stillinger som er knyttet til funksjoner innenfor adm. og service og en del uspesifiserte funksjoner. Store utslag 02 – 03 gir grunnlag for å undersøke hvordan stillingene er registrert i kommunen. Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen

8 Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen 2003 - 2006
Utvikling i pleie- og omsorgstjenesten i kommune i Vestfold, brukerrettet tjeneste Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen

9 Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen 2003 - 2006
Utviklingen i årsverk, 2001 – 2003, helse- og sosialtjenesten i kommunene i Vestfold, yrkesgrupper Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen

10 Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen 2003 - 2006
Kompetansesammensetning etter utdanning, kommunenes pleie- og omsorgstjeneste, pr Hordaland ligger noe over landsgjennomsnittet for andel uten hs-faglig utdanning, men det er store kommunevise variasjoner. (Bergen drar sterkt opp) Kommunene i Agderfylkene og i Nord-Tr-lag har gjennomgående best utdanning, mens Oslo, Akershus og Finmark kommer dårlig ut. I en slik fordeling kommer Oslo, Akershus og Finnmark dårlig ut. Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen

11 Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen 2003 - 2006
Utviklingen i årsverk, 2001 – 2003 i Vestfold, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere i kommunenes pleie- og omsorgstjeneste Gjennomsnittlig stillingsstørrelse og erstatningsbehov Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen

12 Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen 2003 - 2006
Utviklingen i årsverk, 2001 – 2003 i kommunenes pleie- og omsorgstjeneste, sykepleiere. Vestfold, Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen

13 Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen 2003 - 2006
Retting av 2003 – tall i Rekrutteringsplanens tallgrunnlag, (statistikkpakken) Korrigering av store / åpenbare feil i sysselsatte /årsverk i statistikkpakken Gjelder først og fremst tab 1b, 2b og 3b, pleie- og omsorgstjeneste, pasient og brukerrettet arbeid Send rettelser til snarest Vi vil ellers får nytt tallgrunnlag ved SSB sin publisering i juni 05 Før den tid har forhåpentligvis kommunene gått gjennom sin registrering og rettet feil. Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen

14 Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen 2003 - 2006
Omfanget av deltidsstillinger for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere er et hinder for rekruttering av unge inn i yrket. Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen

15 Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen 2003 - 2006
Store variasjoner når det gjelder omfanget av deltid for hjelpepleiere i kommunene. Oppdrag for SHDIR, Rekrutteringsplanen


Laste ned ppt "Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google