Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skjema 13 Kommunalt disponerte boenheter og boligvirkemidler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skjema 13 Kommunalt disponerte boenheter og boligvirkemidler."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skjema 13 Kommunalt disponerte boenheter og boligvirkemidler

2 2 Bakgrunnen for nytt boligskjema Boligområdet har hittil vært lite prioritert i KOSTRA systemet Det finnes i dag ingen jevnlig rapportering til staten på kommunale utleieboliger Staten har liten oversikt over hvor mange boliger kommunen disponerer til ulike målgrupper

3 3 Hva skal dataene brukes til? Disse dataene vil utgjøre viktig styringsinformasjon for både stat og kommune Husbanken vil også bruke dataene, som vil bidra med informasjon om kommunenes mulighet til å drive boligpolitikk, og hvilke grupper som prioriteres

4 4 KOSTRAs boliggruppe En arbeidsgruppe sammensatt av medlemmer fra stat og kommune har under ledelse av SSB utarbeidet et nytt boligskjema og forslag til mer rendyrkede boligfunksjoner En del av informasjonen kommunene rapporterer direkte til Husbanken, vil finnes igjen i faktaarkene. Det vil også legges inn en link til Husbankens hjemmesider.

5 5 Noen eksempler på nøkkelindikatorer fra skjema 13 Netto driftsutgifter per innbygger i kroner Brutto driftsutgifter per boenhet (først i 2003 rapporteringen) Antall kommunalt disponerte boenheter per tusen innbyggere Andel kommunalt eide boenheter i forhold til totalt antall kommunalt disponerte boenheter Brutto investeringsutgifter per innbygger Antall omsorgsboliger i kommunen Totalt antall husstander med kommunal bostøtte Antall unge og antall eldre i kommunale utleieboliger per tusen innbyggere i aldersgruppen

6 6 Skjemaet knyttes opp mot følgende funksjoner i regnskapet: Funksjon 262: Botilbud utenfor institusjon (bolig og tilrettelegging av bolig for eldre og funksjonshemmede som bor hjemme): Administrasjon og drift av kommunale boliger (trygde-, omsorgs-, serviceboliger m.m.). Vedlikehold og tilrettelegging av privat bolig (tilskudd hjelpemidler og utbedring). Funksjon 282: Økonomisk hjelp til pensjonister m.v. Bostøtte, botilskudd til pensjonister, kommunal tilleggstrygd og kommunale boligtilskudd, subsidiering av kommunale avgifter, telefon m.m. for pensjonister. Funksjon 310: Boligutbygging/utleie/finansiering. Utbyggningsområder for boliger. Kommunale utleieboliger, personalboliger og boliger til generell utleie. Tilskudd og formidlingslån fra Husbanken. Vern av bebyggelse, f.eks. snøskjermer. Forvaltning, drift, og vedlikehold av gjennomgangsboliger, hospits, formidling av andre boliger/husvære, hjemmekonsulent, flyktningboliger.

7 7 Forslag til nye boligfunksjoner for 2003 rapporteringen Funksjon 262 Kommunalt disponerte boliger. Funksjonen omfatter da alle kommunalt disponerte utleieboliger der det inngås leiekontakt, inkludert omsorgsboliger, boliger til flyktninger, personalboliger, gjennomgangsboliger med mer. Her inngår fremskaffelse, forvaltning, drift og vedlikehold. Planarbeid knyttet til denne funksjonen føres her, for eksempel utarbeidelse av lokale boligsosiale handlingsplaner. Funksjon 282 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig mv. Dette dekker boligformidling, bostøtteordninger, Husbankens virkemidler, for eksempel etableringslån, bostøtte, tilskudd til utbedring av bolig og lignende. Funksjon 310 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak. Herunder utbyggingsområder/kostnader til boligformål og fysiske bomiljøtiltak, for eksempel kommunal egenandel knyttet til boligkvalitetstilskudd, byfornyelse og lignende, samt ordinære tilskudd/lån til generell boligbygging fra Husbanken med mer.


Laste ned ppt "Skjema 13 Kommunalt disponerte boenheter og boligvirkemidler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google