Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Telemarksforsking telemarksforsking.no Del 1 Forutsetningene budsjettet bygger på Store inntekter og utgifter Overordnede tall for driften «driftskaka»

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Telemarksforsking telemarksforsking.no Del 1 Forutsetningene budsjettet bygger på Store inntekter og utgifter Overordnede tall for driften «driftskaka»"— Utskrift av presentasjonen:

1 © Telemarksforsking telemarksforsking.no Del 1 Forutsetningene budsjettet bygger på Store inntekter og utgifter Overordnede tall for driften «driftskaka» Del 2 Investeringer Tilleggsproposisjon frå ny regjering ØKONOMIPLAN AILIN AASTVEDT

2 © Telemarksforsking telemarksforsking.noAILIN AASTVEDT Budsjettskjema 1A «til fordeling drift» Skatt på inntekt og formue Rammetilskot Skatt på eigedom Andre direkte eller indirekte skattar-200 Andre generelle statstilskot Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekking av tidl. års meirforbruk Til ubundne avsetjingar Til bundne avsetjingar200 Netto avsetjingar Til fordeling drift

3 © Telemarksforsking telemarksforsking.noAILIN AASTVEDT Politikk og tilsyn Rådmann / Stabsavdelingar Interkommunalt samarbeid Fellesoppgåver Kultur & Fritid SUM RÅDMANN/STAB/KULTUR Kommunalsjef Oppvekst Bø skule Folkestad skule Bø ungdomskule Gullbring barnehage Folkestad barnehage Bøhamna barnehage SUM OPPVEKST Kommunalsjef Helse og Velferd Omsorg og kvalifisering Heimesjukepleie/psykiatri Institusjon Nav SUM HELSE OG VELFERD Vatn, avløp, renovasjon, feiing (varf) Teknisk eining SUM TEKNISK Premieavvik - pensjon SUM FORDELT TIL DRIFT

4 © Telemarksforsking telemarksforsking.noAILIN AASTVEDT »DRIFTSKAKA»B Endring Politikk og tilsyn Rådmann / Stabsavdelingar Interkommunalt samarbeid Fellesoppgåvar Kultur & fritid SUM RÅDMANN/STAB/KULTUR Kommunalsjef Oppvekst Skulane Barnehagene SUM OPPVEKST Kommunalsjef Helse og Velferd Omsorg og kvalifisering Heimesjukepleie/psykiatri Institusjon NAV SUM HELSE OG VELFERD VARF Teknisk eining SUM TEKNISK DRIFTSNIVÅ Mva-kompensasjon investering Premieavvik - pensjonsregulering SUM FORDELT TIL DRIFT

5 © Telemarksforsking telemarksforsking.noAILIN AASTVEDT Totalt driftsnivå eining i budsjett Sparekatalog 1 og Økte inntekter gebybelagte tjenester Lønns- og prisstiging (inkl pensjonpremie) Nye utgifter/tiltak4 017 Kompensasjon for red. inntekter resskrev brukere1 450 Økte utgifter interkommunale samarbeid1 134 Tilskot private barnehagar og andre tilskot1 448 Andre endringer Driftsnivå eining i budsjett Endring frå 13 til

6 © Telemarksforsking telemarksforsking.no Økonomiske målsettinger AILIN AASTVEDT Økonomiplan IndikatorMål B Netto driftsresultat i % av driftsinntekteneMin. 3 %2,2 %-0,5 %2,0 %0,2 %1,2 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekteneMin. 5 %0 % 1 % 2,0 % Netto finansutgifter i % av driftsinntekteneMaks. 3 %4,0 %5,0 % 6,5 %7,2 % Eigenfinansiering av årets investeringarMin. 30 %8,6 %75 %87 %5 %51 %

7 © Telemarksforsking telemarksforsking.no Vedtak: «Driften ned med 20 mill. fra regnskap 2012» Oppnådd? Økonomiske målsettinger AILIN AASTVEDT tall i mill R 12B Driftsnivå i 2014-tall Endring frå 2012-nivå

8 © Telemarksforsking telemarksforsking.no Hovedpunkter: Fullføre påbegynte investeringer Minimalt med nye investeringer Egenfinansiering Så mye som mulig Investeringer AILIN AASTVEDT

9 © Telemarksforsking telemarksforsking.no Investeringar – skjema 2A AILIN AASTVEDT Investeringar i anleggsmiddel Utlån / forskutteringer2 400 Avdrag på lån Finansieringsbehov i året Finansiert slik: Bruk av lånemidlar Tilskot til investeringar Motteke avdrag på utlån og refusjonar Andre inntekter Sum ekstern finansiering Bruk av avsetjingar Sum finansiering Udekka (+) / udisponert (-)0000

10 © Telemarksforsking telemarksforsking.noAILIN AASTVEDT Investeringar – 2B Bø Sjukeheim / omsorgsbustader Bø sjukeheim/omsorgsbust.- lønn &rente Evjudalen Ramme for startlån2 400 Nordbøåsen; veg, barnehage og tomter Egenkapitalinnskudd KLP Nytt renseanlegg inkl byggelånsrenter Basisramme for opprusting kommunale bygg Basisramme for veginvesteringar Basisramme for IT-investeringar Skule-IKT, vedtatt i k-sak 035/ Multidose Brannbil Overvassnett Evjudalen/Sentru /Gamleveg Kvartalleikeplass Breisås Syd Overføring til investeringar Fellesrådet185 Fortau Folkestadvegen - Kleppenvegen Ny vassledning Ny spillvassledning frå Nordbøåsen/Forberg Sum investeringar i anleggsmiddel

11 © Telemarksforsking telemarksforsking.no Tilleggsprop. ny regjering AILIN AASTVEDT Beløp i 1000 Øking i frie inntekter som følgje av endra deflator Likeverdig behandling kommunale og private barnehagar, 98 pst Reversere reduksjon/nominell vidareføring maksimalpris To barnehageopptak Avvikling kulturskole i SFO, halvårseffekt Avvikling frukt og grønt i skolen, halvårseffekt Redusert eigenandel for personer på dobbeltrom Utlemming av rustilskotet Styrket tilsyn med barn i fosterheim SUM ENDRINGER I RAMMETILSKUDDET


Laste ned ppt "© Telemarksforsking telemarksforsking.no Del 1 Forutsetningene budsjettet bygger på Store inntekter og utgifter Overordnede tall for driften «driftskaka»"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google