Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Telemarksforsking telemarksforsking.no Del 1 Forutsetningene budsjettet bygger på Store inntekter og utgifter Overordnede tall for driften «driftskaka»

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Telemarksforsking telemarksforsking.no Del 1 Forutsetningene budsjettet bygger på Store inntekter og utgifter Overordnede tall for driften «driftskaka»"— Utskrift av presentasjonen:

1 © Telemarksforsking telemarksforsking.no Del 1 Forutsetningene budsjettet bygger på Store inntekter og utgifter Overordnede tall for driften «driftskaka» Del 2 Investeringer Tilleggsproposisjon frå ny regjering ØKONOMIPLAN 14-17 AILIN AASTVEDT

2 © Telemarksforsking telemarksforsking.noAILIN AASTVEDT Budsjettskjema 1A «til fordeling drift» 2014201520162017 Skatt på inntekt og formue-115 436-116 580-117 723-118 867 Rammetilskot-170 364-171 320-172 577-173 833 Skatt på eigedom-19 000-19 250-19 500-20 000 Andre direkte eller indirekte skattar-200 Andre generelle statstilskot-12 257-12 226-11 195-11 042 Sum frie disponible inntekter-317 257-319 576-321 195-323 942 Renteinntekter og utbytte-7 624-7 715-7 849-7 006 Renteutgifter og andre finansutgifter12 01912 10917 50519 840 Avdrag på lån16 50016 96616 97317 151 Netto finansinntekter/-utgifter20 89521 36026 62929 985 Til dekking av tidl. års meirforbruk2 9007 9005 500 0 Til ubundne avsetjingar 04 30030010 000 Til bundne avsetjingar200 Netto avsetjingar3 10012 4006 00010 200 Til fordeling drift-293 262-285 816-288 566-283 757

3 © Telemarksforsking telemarksforsking.noAILIN AASTVEDT 2014201520162017 Politikk og tilsyn3 5293 5913 0293 091 Rådmann / Stabsavdelingar11 00010 97711 155 Interkommunalt samarbeid14 264 Fellesoppgåver16 68813 11216 10212 602 Kultur & Fritid11 64410 78410 77410 124 SUM RÅDMANN/STAB/KULTUR57 12552 72855 32451 236 Kommunalsjef Oppvekst29 60030 14029 09029 030 Bø skule22 64422 31622 536 Folkestad skule9 9249 7449 854 Bø ungdomskule19 22418 90918 83418 674 Gullbring barnehage7 2397 159 Folkestad barnehage8 9648 6248 004 Bøhamna barnehage3 6033 3834 183 SUM OPPVEKST101 198100 27599 66099 440 Kommunalsjef Helse og Velferd-866-1 666 Omsorg og kvalifisering39 01738 517 Heimesjukepleie/psykiatri41 54336 81337 363 Institusjon43 01947 84047 623 Nav12 82512 52512 32511 825 SUM HELSE OG VELFERD135 538134 029134 162133 662 Vatn, avløp, renovasjon, feiing (varf)-11 764-13 132-14 869-16 170 Teknisk eining17 16516 91619 28920 589 SUM TEKNISK5 4013 7844 4204 419 Premieavvik - pensjon-6 000-5 000 SUM FORDELT TIL DRIFT293 262285 816288 566283 757

4 © Telemarksforsking telemarksforsking.noAILIN AASTVEDT »DRIFTSKAKA»B 20132014Endring Politikk og tilsyn4 0743 529-545 Rådmann / Stabsavdelingar12 74511 000-1 745 Interkommunalt samarbeid12 95014 2641 314 Fellesoppgåvar15 21116 6881 477 Kultur & fritid11 10311 644541 SUM RÅDMANN/STAB/KULTUR56 08357 1251 042 Kommunalsjef Oppvekst26 16529 6003 435 Skulane51 88151 792-89 Barnehagene18 81219 806994 SUM OPPVEKST96 858101 1984 340 Kommunalsjef Helse og Velferd-2 157-8661 291 Omsorg og kvalifisering38 83539 017182 Heimesjukepleie/psykiatri45 24841 543-3 705 Institusjon42 80343 019216 NAV11 78512 8251 040 SUM HELSE OG VELFERD136 514135 538-976 VARF-10 204-11 764-1 560 Teknisk eining17 39117 165-226 SUM TEKNISK7 1875 401-1 786 DRIFTSNIVÅ296 642299 2622 620 Mva-kompensasjon investering-16 515016 515 Premieavvik - pensjonsregulering-1 100-6 000-4 900 SUM FORDELT TIL DRIFT279 027293 26214 235

5 © Telemarksforsking telemarksforsking.noAILIN AASTVEDT Totalt driftsnivå eining 13-60 i budsjett 2013296 642 Sparekatalog 1 og 2-12 744 Økte inntekter gebybelagte tjenester-1 560 Lønns- og prisstiging (inkl pensjonpremie)11 400 Nye utgifter/tiltak4 017 Kompensasjon for red. inntekter resskrev brukere1 450 Økte utgifter interkommunale samarbeid1 134 Tilskot private barnehagar og andre tilskot1 448 Andre endringer-2 525 Driftsnivå eining 13-60 i budsjett 2014299 262 Endring frå 13 til 142 620

6 © Telemarksforsking telemarksforsking.no Økonomiske målsettinger AILIN AASTVEDT Økonomiplan IndikatorMål B 20132014201520162017 Netto driftsresultat i % av driftsinntekteneMin. 3 %2,2 %-0,5 %2,0 %0,2 %1,2 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekteneMin. 5 %0 % 1 % 2,0 % Netto finansutgifter i % av driftsinntekteneMaks. 3 %4,0 %5,0 % 6,5 %7,2 % Eigenfinansiering av årets investeringarMin. 30 %8,6 %75 %87 %5 %51 %

7 © Telemarksforsking telemarksforsking.no Vedtak: «Driften ned med 20 mill. fra regnskap 2012» Oppnådd? Økonomiske målsettinger AILIN AASTVEDT tall i mill R 12B 132014201520162017 Driftsnivå i 2014-tall 311 306 299 291 294 289 Endring frå 2012-nivå -6-12-20-18-22

8 © Telemarksforsking telemarksforsking.no Hovedpunkter: Fullføre påbegynte investeringer Minimalt med nye investeringer Egenfinansiering Så mye som mulig Investeringer AILIN AASTVEDT

9 © Telemarksforsking telemarksforsking.no Investeringar – skjema 2A AILIN AASTVEDT 2014201520162017 Investeringar i anleggsmiddel90 48325 7735 37310 273 Utlån / forskutteringer2 400 Avdrag på lån241280388536 Finansieringsbehov i året93 12428 4538 16113 209 Finansiert slik: Bruk av lånemidlar-23 597-3 553-7 373-6 153 Tilskot til investeringar-53 000-21 0000 0 Motteke avdrag på utlån og refusjonar-241-280-388-536 Andre inntekter-16 286-3 620-400-520 Sum ekstern finansiering-93 124-28 453-8 161-7 209 Bruk av avsetjingar000-6 000 Sum finansiering-93 124-28 453-8 161-13 209 Udekka (+) / udisponert (-)0000

10 © Telemarksforsking telemarksforsking.noAILIN AASTVEDT Investeringar – 2B2014201520162017 Bø Sjukeheim / omsorgsbustader75 00017 00000 Bø sjukeheim/omsorgsbust.- lønn &rente4 6004 00000 Evjudalen4 000000 Ramme for startlån2 400 Nordbøåsen; veg, barnehage og tomter1 7001 3001 500 Egenkapitalinnskudd KLP1 2681 688 Nytt renseanlegg inkl byggelånsrenter1 000000 Basisramme for opprusting kommunale bygg450 900 Basisramme for veginvesteringar450 900 Basisramme for IT-investeringar400200 Skule-IKT, vedtatt i k-sak 035/13330000 Multidose300000 Brannbil300000 Overvassnett Evjudalen/Sentru /Gamleveg300000 Kvartalleikeplass Breisås Syd200000 Overføring til investeringar Fellesrådet185 Fortau Folkestadvegen - Kleppenvegen000600 Ny vassledning050000 Ny spillvassledning frå Nordbøåsen/Forberg0004 300 Sum investeringar i anleggsmiddel92 88328 1737 77312 673

11 © Telemarksforsking telemarksforsking.no Tilleggsprop. ny regjering AILIN AASTVEDT Beløp i 1000 Øking i frie inntekter som følgje av endra deflator250 300 Likeverdig behandling kommunale og private barnehagar, 98 pst69 000 Reversere reduksjon/nominell vidareføring maksimalpris-163 000 To barnehageopptak-241 000 Avvikling kulturskole i SFO, halvårseffekt 2014-71 100 Avvikling frukt og grønt i skolen, halvårseffekt 2014-107 200 Redusert eigenandel for personer på dobbeltrom15 000 Utlemming av rustilskotet-343 000 Styrket tilsyn med barn i fosterheim15 000 SUM ENDRINGER I RAMMETILSKUDDET-576 000


Laste ned ppt "© Telemarksforsking telemarksforsking.no Del 1 Forutsetningene budsjettet bygger på Store inntekter og utgifter Overordnede tall for driften «driftskaka»"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google