Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økonomisk status, tertialrapport per 30.04, bystyresak Rådmann og direktør økonomi Orientering 01.06.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økonomisk status, tertialrapport per 30.04, bystyresak Rådmann og direktør økonomi Orientering 01.06.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Økonomisk status, tertialrapport per 30.04, bystyresak Rådmann og direktør økonomi Orientering 01.06.2015

2 Tilpasning til lavere inntekter

3 STAVANGER KOMMUNE Innsparingstiltak – redusere utgiftsnivået på driftsbudsjettet ■ Høy utgiftsvekst over flere år samt svikt i frie inntekter m.m. tilsier behov for iverksetting av kostnads- reduserende tiltak ■ Konkretisering av innsparingstiltak - rådmannen legger i sak om tertialrapport per 30.04 frem et samlet forslag til tiltak i størrelsesorden kr 68 mill. for budsjettåret 2015. ■ Helårseffekten av de foreslått tiltakene er kr 100 mill. i 2016 og vil danne et grunnlag for HØP 2016-2019 - prosessen.

4 STAVANGER KOMMUNE Driftsutgiftene øker mer enn driftsinntektene

5 STAVANGER KOMMUNE Skattenivå i Stavanger og nabokommuner ■ Stavanger har fortsatt høyt skattenivå ■ Skatteveksten i Stavanger er vesentlig lavere enn nabo- kommuner

6 STAVANGER KOMMUNE Frie inntekter 2015

7 STAVANGER KOMMUNE Status, hovedtall ■ HØP 2015-2018, omstillingskrav kr 170 mill. ■ Høyt aktivitetsnivå fra 2014 tilpasses vedtatte rammer ■ Pleie og omsorg, klientutgifter barnevern, sosialhjelp ■ Svikt i frie inntekterkr 69 mill. ■ Konkrete innsparingstiltakkr 68 mill. ■ Beregnet netto driftsresultat0,5 % ■ Fra opprinnelig 1,2 % - endringene skyldes budsjettmessige forhold (øremerkede midler overføres fra 2014 og merforbruk fra 2014) ■ Disposisjonsfond, frie midlerkr 45,3 mill.

8 STAVANGER KOMMUNE Barnehage og skole

9 STAVANGER KOMMUNE Levekår og direktør stab

10 STAVANGER KOMMUNE Barn og unge, samfunnsmedisin

11 STAVANGER KOMMUNE BMU

12 STAVANGER KOMMUNE KB, Økonomi og Personal og organisasjon

13 STAVANGER KOMMUNE Fellesområde Merutgift/ mindreinntekt Mindreutgift/ merinntekt Felles inntekter og utgifter Frie inntekter - netto redusert skatt og inntektsutjevning 102 800 000 Frie inntekter - økt rammetilskudd 33 500 000 Prosjektskjønn 400 000 Energikostnader 5 500 000 Netto kapitalkostnader 4 200 000 Realiserte gevinster 10 000 000 Avsetning til disposisjonsfond (realiserte gevinster) 3 300 000 Avsetning til kursreguleringfond (realiserte gevinster) 6 700 000 Kompensasjonsordninger i Husbanken 2 150 000 Lyse AS, utbytte 9 680 000 Lyse AS, renteinntekter ansvarlig lån 4 700 000 Lyse AS, disponering av frikraft 1 100 000 Folkevalgte 1 200 000 Rogaland brann og redning IKS 500 000 Stavanger Parkeringsselskap KF, eieruttak 4 000 000 "Mandalsmodellen" 4 000 000 Sum felles inntekter og utgifter 125 150 000 68 980 000

14 STAVANGER KOMMUNE Tekniske endringer, mellom drift og investeringsbudsjettet


Laste ned ppt "Økonomisk status, tertialrapport per 30.04, bystyresak Rådmann og direktør økonomi Orientering 01.06.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google