Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Telemarksforsking telemarksforsking.no Likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlig tilskudd Trond Erik Lunder Seminar for Fylkesmennene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Telemarksforsking telemarksforsking.no Likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlig tilskudd Trond Erik Lunder Seminar for Fylkesmennene."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Telemarksforsking telemarksforsking.no Likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlig tilskudd Trond Erik Lunder Seminar for Fylkesmennene - KD 21.1.2009 En innledende oversikt over forskrift og beregningsmodell

2 © Telemarksforsking telemarksforsking.no § 1. Likeverdig behandling Godkjente barnehager skal behandles likeverdig i forhold til offentlige tilskudd. Med offentlige tilskudd menes tilskudd til ordinær drift av barnehager fra stat, kommune og fylkeskommune. Med likeverdig behandling menes at alle godkjente barnehager uavhengig av eierskap skal motta offentlig finansiering etter prinsippene fastsatt i denne forskrift. § 2. Statlige tilskudd Alle godkjente barnehager skal gis statlige driftstilskudd etter gjeldende satser.

3 © Telemarksforsking telemarksforsking.no § 3. Kommunens ansvar Det er kommunen som skal sørge for at alle godkjente barnehager i kommunen mottar offentlig tilskudd på en samlet sett likeverdig måte. Kommunen skal dekke kostnader til ordinær drift i barnehagene som ikke dekkes av andre offentlig tilskudd og foreldrebetaling. Settes foreldrebetalingen i ikke-kommunale barnehager lavere enn foreldrebetalingen i kommunens egne barnehager, har kommunen ikke plikt til å dekke differansen.

4 © Telemarksforsking telemarksforsking.no § 3. Kommunens ansvar forts… Kommunen har plikt til å gi tilskudd slik at det samlede offentlige tilskuddet utgjør minst 85 prosent av det tilsvarende barnehager eid av kommunen i gjennomsnitt mottar i offentlige tilskudd. Kommunen har ikke plikt til å dekke kostnadsvekst som overstiger normal pris- og kostnadsvekst for kommunesektoren, dersom betingelsene i denne paragrafs tredje ledd er oppfylt. Kommunen har ikke plikt til å gi tilskudd slik at den samlede offentlige finansieringen av barnehagen overstiger det tilsvarende barnehager eid av kommunen i gjennomsnitt mottar i offentlige tilskudd.

5 © Telemarksforsking telemarksforsking.no § 4. Reduksjon av kommunalt tilskudd Kommunen kan redusere tilskuddene fra kommunen dersom barnehagen har vesentlig lavere bemanning eller lønnskostnader per årsverk enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehage og eier av barnehagen budsjetterer med urimelig utbytte eller godtgjørelse for egen eller nærståendes arbeidsinnsats i barnehagen. Med urimelig utbytte og arbeidsgodtgjørelse menes at normal kompensasjon for arbeid og kapitalinnsats i barnehagen overstiges. Reduksjonen i det kommunale tilskuddet skal stå i forhold til den kostnadsbesparelsen barnehagen har, jf. første ledd.

6 © Telemarksforsking telemarksforsking.no § 5. Vilkår for kommunalt tilskudd Kommunen kan sette rimelige og relevante vilkår knyttet til barnehagedriften for kommunalt tilskudd. § 6. Klage til fylkesmannen Eier av ikke-kommunal barnehage kan påklage vedtak om kommunalt tilskudd til fylkesmannen. § 7. Ikraftsetting Forskriften trer i kraft 1. mai 2004.

7 © Telemarksforsking telemarksforsking.no Offentlig tilskudd Statstilskudd Foreldrebetaling Utgifter Kostnadsdekningsbehov = kommunalt tilskudd Kostnadsdekningsbehov = kommunalt tilskudd Kostnadsdekningsbehovet – den private barnehagens kostnader og inntekter

8 © Telemarksforsking telemarksforsking.no Offentlig tilskudd til kommunale barnehager Utgifter Foreldrebetaling Statstilskudd Kommunal egenfinansiering = kommunalt tilskudd

9 © Telemarksforsking telemarksforsking.no Statstilskudd Kommunalt tilskudd 100 % 85 % Kostnadsdekningsbehov = kommunalt tilskudd Kommunal barnehage Privat 1Privat 2Privat 3 Sammenligning offentlig tilskudd til kommunale og private barnehager

10 © Telemarksforsking telemarksforsking.no Statstilskudd Kommunalt tilskudd 100 % 85 % Kostnadsdekningsbehov = kommunalt tilskudd Kommunal barnehage Privat 1Privat 2Privat 3 Enhetstilskudd

11 © Telemarksforsking telemarksforsking.no Kompliserende forhold Barnehager er av ulik størrelse og har ulik alderssammensetning –Sammenligning mellom kommunale og private barnehager gjøres pr oppholdstime. –Beregning skjer separat for barn under 3 år og barn som er 3 år og eldre Hva er kostnadene til den private barnehagen? –Regnskap fra 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 eller budsjett for 2008 skal benyttes Hvordan sammenligne kommunale og private regnskaper? Telemarksforsking-Bø

12 © Telemarksforsking telemarksforsking.no Hvordan sammenligne kommunale og private regnskaper? Ulik organisering Direkte og indirekte kommunale kostnader –Ikke alle tjenester overfor kommunale barnehager føres på barnehagefunksjonene i regnskapet –Regnskap, administrasjon, renter –Anslås i modellen som en andel av administrasjonsutgiftene i kommunen –Kommunen kan velge å benytte en fullstendig selvkostberegning i stedet.


Laste ned ppt "© Telemarksforsking telemarksforsking.no Likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlig tilskudd Trond Erik Lunder Seminar for Fylkesmennene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google