Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009

2 Kommunal- og regionaldepartementet - Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 2 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med 2006 til og med 2009 Bedre kommuneøkonomi, bedre tjenester til innbyggerne

3 Kommunal- og regionaldepartementet - Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 3 Kommunene prioriterer velferd Kommunene har brukt de økte inntektene til bedre tjenestetilbud i 2006 og 2007 23 000 flere årsverk i kommunene 26 000 flere barn har fått barnehageplass 9500 flere årsverk i pleie og omsorg sammenliknet med 2004

4 Kommunal- og regionaldepartementet - Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 4 Netto driftsresultat 1991-2007 Pst. av driftsinntekter

5 Kommunal- og regionaldepartementet - Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 5 Kommuneøkonomien i 2008 Økte skatteinntekter på 1 mrd. kr Prisveksten oppjustert fra 4,8 pst. til 5,6 pst. Samlet sett noe svakere inntektsutvikling enn anslått i revidert nasjonalbudsjett Endringer etter revidert nasjonalbudsjett:

6 Kommunal- og regionaldepartementet - Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 6 Nasjonalbudsjettet 2009 Strukturelt, oljekorrigert underskudd: 92 mrd. kr Reell, underliggende utgiftsvekst: 24,5 mrd. kr (3¼ pst.) BNP fastlands-Norge: 2 pst. Vekst i sysselsetting: 0,4 pst. Arbeidsledighet: 2¾ pst.

7 Kommunal- og regionaldepartementet - Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 7 Anslått pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren 2009 (pst) Lønn5,0(vekt 0,63) Varekjøp3,6(vekt 0,36) Samlet deflator: 4,5

8 Kommunal- og regionaldepartementet - Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 8 Kommuneopplegget 2009 Vekst i samlede inntekter 8,4 mrd. kr Sterkere vekst enn varslet i kommuneproposisjonen Barnehage Skole Pleie og omsorg Foto: Corbis

9 Kommunal- og regionaldepartementet - Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 9 Vekst i frie inntekter 4 660 mill. kr 160 mill. kr til økte sosialhjelpssatser Demografi: flere eldre og yngre Pleie og omsorg: flere årsverk Skolen: forsterket opplæring, fysisk aktivitet

10 Kommunal- og regionaldepartementet - Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 10 Vekst i frie inntekter fra 2008 til 2009 2008 2009 RNB 2008 4660 mill. kr Anslag på regnskap 2008 Ekstra skatte- inntekter 1 mrd kr

11 Kommunal- og regionaldepartementet - Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 11 Frie inntekter i 2008 og 2009

12 Kommunal- og regionaldepartementet - Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 12 Innlemming av øremerkede tilskudd 2009: –Psykisk helsearbeid: 3,5 mrd. kr –Språklige minoriteter i videregående opplæring: 31 mill. kr –Reversering av innlemming av vertskommunetilskudd: 443 mill. kr Foto: Edelpix

13 Kommunal- og regionaldepartementet - Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 13 Barnehager Mål: Full dekning, høy kvalitet, lav pris Tilbud til 265 000 barn i 2009 Maksimalprisen videreføres på samme nominelle nivå som i 2008 Tilskuddene øker med 2,7 mrd. kroner Rett til barnehageplass

14 Kommunal- og regionaldepartementet - Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 14 Satsing på skolen Forsterket opplæring for 1. til 4. trinn fra høsten 2009 - 430 mill. 2 timer fysisk aktivitet på barnetrinnet fra høsten 2009 - 48 mill. Gratis læremidler på alle trinn i VGO Styrket etter- og videreutdanningstilbud

15 Kommunal- og regionaldepartementet - Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 15 Rentekompensasjonsordninger Ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg Ny rentekompensasjonsordning for kirkebygg Foto: Terje Mortensen, Edelpix

16 Kommunal- og regionaldepartementet - Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 16 Helse og omsorg Investeringstilskudd i eldreomsorgen: ytterligere 1000 nye enheter i 2009 Opptrappingsplan for rusfeltet styrkes 95 mill. kr til samhandlings- og forebyggingstiltak mellom helseforetak og kommuner

17 Kommunal- og regionaldepartementet - Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 17 Andre større bevilgningsendringer Bevilgningen til belønningsordningen for bedre kollektivtransport i by dobles – styrking med om lag 160 mill. kr 10 mill. kr til prøveprosjekt med samordning av bestillingstransport og TT-transport Integreringstilskuddet styrkes med 125 mill. kr

18 Kommunal- og regionaldepartementet - Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 18 Forbedret bostøtte Ny og forbedret ordning fra 1. juli 2009 45-50 000 nye mottakere 30% finansieres ved trekk i rammetilskuddet –Endringene innebærer innsparinger for kommunene (sosialhjelp, m.m.)


Laste ned ppt "1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google