Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Psykisk helsevernloven Navn: Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern LOV 1999-07-02 nr 62 med endringer til 2009-09-01 Olav M. Linaker,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Psykisk helsevernloven Navn: Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern LOV 1999-07-02 nr 62 med endringer til 2009-09-01 Olav M. Linaker,"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Psykisk helsevernloven Navn: Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern LOV 1999-07-02 nr 62 med endringer til 2009-09-01 Olav M. Linaker, DMF, NTNU, 2011

2 2 Handler om: Rettssikkerhet og særlige tiltak for mennesker under psykisk helsevern Vedtatt i Odelstinget 31.mai 1999 Ikrafttredelse 01.01.01 Revidert flere ganger – senest 2011

3 3 Oversikt - 8 kapitler 1. Alminnelige bestemmelser 2. Særskilte samtykkebestemmelser 3. Etablering og opphør av tvungent psykisk helsevern 4. Gjennomføring av psykisk helsevern 5. Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern 6. Kontroll og etterprøving 7. Domstolprøving 8. Forskjellige bestemmelser

4 4 Formålet er: å sikre at etablering og gjennomføring av psykisk helsevern skjer på en forsvarlig måte, og i samsvar med grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper sikre at tiltak som beskrives i loven tar utgangspunkt i pasientens behov og respekten for menneskeverd

5 5 Andre aktuelle lover Både: –Lov om spesialisthelsetjenesten –Lov om helsepersonell –Lov om pasientrettigheter –Forvaltningsloven bortsett fra §12 som bare gjelder når det er bestemt (og det er det) gjelder sammen med denne loven, dvs. disse lover gjelder også psykisk helsevern med mindre annet er særskilt bestemt i lov

6 6 Definisjoner Psykisk helsevern: Spesialisthelsetjenestens undersøkelse og behandling pga. psykisk lidelse, samt den pleie og omsorg dette krever (§1-2) Tvungen observasjon: Undersøkelse, pleie og omsorg for å kartlegge om vilkår for tvunget psykisk helsevern er til stede når det ikke er samtykke (§1-2) Tvungent PH: Når undersøkelse, behandling, pleie og omsorg pga. psykisk lidelse skjer uten at vedkommende selv har samtykket (§1-2) Offentlig myndighet: Kommunelegen (eller stedfortreder), den kommunale helse- og omsorgstjenesten, sosialtjenesten, politiet, ansvarlig kriminalomsorgen (§1-3) Den faglig ansvarlige for vedtak skal være lege med relevant spesialistgodkjenning eller klinisk psykolog med relevant praksis og videreutdanning (§1-4) Ved etablering og gjennomføring av psykisk helsevern gjelder pasient- og brukerrettighetsloven (§1.5) –Pårørende: Pasientrettighetslovens bestemmelser gjelder Ved opphold i medhold av en annen lov, gjelder bestemmelsene i kapittel 4 med unntak av §§ 4-4, 4-5 annet ledd, 4-7 a annet ledd, 4-9 og 4-10 for gjennomføringen av oppholdet

7 7 Særlige samtykkebestemmelser (§2-1) Hovedregelen er samtykke (se pasient og brukerrettighetslova Kap 4) Over 16 år kan samtykke selv, ellers gjelder pasientrettighetsloven (§4.4) Om barnet er over 12 år og selv nekter samtykke, skal vernet bringes inn for KK Samtykkeevnen skal vurderes av den som yter helsehjelpen. Er vedkommende åpenbart ikke i stand til å forstå hva samtykket omfatter? (Avgjørelse om manglende samtykkekompetanse skal være skriftlig og begrunnet og straks legges fram for pasient og pårørende (PRL § 4.3)

8 8 Frivillig avtale om tvangsinnleggelse (§ 2-2) Når faglig ansvarlig krever det (skriftlig og grunngitt) Kravet kan bringes inn for KK Skriftlig avtale om å være underlagt reglene i kap 3.5 i inntil 3 uker (Intet om at det ikke kan skje etter annen innskriving i PHV) Samtykkeevne er nødvendig –hvis ikke kan den som handler på pasientens vegne undertegne Ikke anledning til tvangsbehandling eller brev/ telefon begrensning Overføring fra §2 til §3 (tvang) er forbudt uten avslutning av vernet

9 9 Etablering og opphør av tvungent psykisk helsevern 3-1. Legeundersøkelse: Tvungent vern kan ikke etableres uten at en lege personlig har undersøkt vedkommende for å bringe på det rene om lovens vilkår for slikt vern er oppfylt. Legen som foretar undersøkelsen, skal gi skriftlig uttalelse Hvis vedkommende unndrar seg slik undersøkelse, kan kommunelegen etter eget tiltak eller etter begjæring fra annen offentlig myndighet eller ønske fra vedkommendes nærmeste pårørende, vedta (skriftlig )at det skal foretas en slik legeundersøkelse. Kan klages til fylkesmann uten oppsettende virkning Dersom offentlig myndighet framsetter slik begjæring til kommunelegen har de klagerett i en rekke vedtak etter PHVL. Begjæringen må derfor være skriftig og følge pasienten til sykehuset

10 10 3-2 Vedtak om tvungen observasjon Gjøres av faglig ansvarlige som vurderer: –Er frivillighet forsøkt/ vurdert som nytteløst –Er pas undersøkt av 2 leger hvorav en uavhengig av institusjonen –Er det overveiende sannsynlig at pas fyller vilkår for tvungent vern –Er institusjonen faglig og materielt i stand til å tilby pasienten tilfredsstillende behandling og omsorg og godkjent i henhold til § 3-5 –Er pasienten gitt anledning til å uttale seg –Er tiltaket dette etter en helhetsvurdering den klart beste løsning for vedkommende (obs. fare for andres liv og helse) Faglig ansvarlige treffer vedtak på grunnlag av foreliggende opplysninger og egen personlig undersøkelse. Vedtaket og grunnlaget for det skal straks nedtegnes Observasjonen varer maksimalt 10 dager, men om pasientens tilstand tilsier at det er strengt nødvendig, kan fristen forlenges inntil 10 dager etter samtykke fra kontrollkommisjonens leder Vedtak kan påklages til kontrollkommisjonen av pasient, nærmeste pårørende og myndighet som har framsatt begjæring

11 11 3-3 Vedtak om tvungent psykisk helsevern Den faglig ansvarlige vurderer om følgende vilkår for tvungent psykisk helsevern er oppfylt: –Er frivillighet forsøkt/ vurdert som nytteløst –Er pas undersøkt av 2 leger hvorav en uavhengig av institusjonen –Har pasienten en alvorlig sinnslidelse og er etablering av tvungent psykisk helsevern er nødvendig for å Hindre at pasienten får sin utsikt til helbredelse eller vesentlig bedring i betydelig grad redusert Eller det er stor sannsynlighet for at vedkommende i meget nær framtid får sin tilstand vesentlig forverret Eller pasienten utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv eller helse. –Er institusjonen faglig og materielt i stand til å tilby pasienten tilfredsstillende behandling og omsorg og godkjent i henhold til § 3-5 –Er pasienten gitt anledning til å uttale seg –Er tiltaket dette etter en helhetsvurdering den klart beste løsning for vedkommende (obs. fare for andres liv og helse) Faglig ansvarlige treffer vedtak på grunnlag av foreliggende opplysninger og egen personlig undersøkelse. Vedtaket og grunnlaget for det skal straks nedtegnes Vedtak kan påklages av pasient, nærmeste pårørende og myndighet som har framsatt begjæring

12 12 3-4 Forbud mot overføring fra frivillig til tvungent psykisk helsevern (etter §§ 3.2 eller 3.3) Dette er forbudt Forbudet i første ledd gjelder likevel ikke hvor utskrivning innebærer at pasienten utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv eller helse Kontrollkommisjonen skal ved skriftlig redegjørelse gjøres særskilt oppmerksom på at det er truffet en beslutning etter denne bestemmelse

13 13 3-5 Hva tvungen observasjon og tvungent psykisk helsevern kan omfatte Tvungent vern/ observasjon ved døgnopphold skal skje i institusjon som er godkjent for disse formålene. Uten døgnopphold må det skje i regi av slik institusjon. Pas kan holdes tilbake/ hentes tilbake mot sin vilje – om nødvendig med tvang Tvungent psykisk helsevern kan gis ved midlertidig døgnopphold i institusjon som ikke er godkjent etter første ledd om hensynet til forsvarlig hjelp gjør det nødvendig –Den godkjente institusjonen skal i slike tilfeller være ansvarlig for det tvungne vernet Tvungent vern/ observasjon kan også skje uten døgnopphold i godkjent institusjon hvor dette er et bedre alternativ for pasienten –Det skal også tas tilbørlig hensyn til pårørende som pasienten bor sammen med –Kan bare omfatte pålegg om fremmøte til observasjon (§3.2) eller behandling (§3.3), og eventuelt henting av pasienten om det ansees nødvendig

14 14 3-6 Varslings- og bistandsplikt for offentlig myndighet Offentlig myndighet skal ved varsling av helse- og omsorgstjenesten og ved nødvendig bistand bidra til at personer som må antas å fylle vilkårene for tvungent psykisk helsevern blir undersøkt av lege Om nødvendig skal det fremmes begjæring om tvungen undersøkelse, tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern Offentlig myndighet skal gi nødvendig bistand for å få vedkommende til tvungen undersøkelse eller tvungen observasjon eller bringe vedkommende under tvungent psykisk helsevern. Offentlig myndighet skal også gi nødvendig bistand i forbindelse med avhenting eller tilbakehenting etter bestemmelsene i loven her. Offentlig myndighet kan om nødvendig anvende tvang

15 15 3-7 Vedtak om opphør av tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern Ingen kan beholdes under tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern etter § 3-5 uten at vilkårene (§ 3-2 første ledd eller § 3-3 første ledd) fremdeles er oppfylt Faglig ansvarlige vurderer om tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern skal opprettholdes, og treffer vedtak om opphør Pas eller pårørende kan når som helst be om at tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern opphører Pasienten eller pårørende eller den myndighet som har begjært tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern, kan påklage den faglig ansvarliges vedtak til KK Dersom klage fremsettes, kan kontrollkommisjonens leder beslutte utsatt iverksetting av vedtak som nevnt i annet ledd inntil klagesaken er avgjort

16 16 3-8 Etterprøving uten klage samt opphør og forlengelse av tvungent psykisk helsevern Ved tvungent psykisk helsevern, skal kontrollkommisjonen sendes melding om dette sammen med kopi av underlagsdokumentene Kontrollkommisjonen skal så snart som mulig forvisse seg om at riktig framgangsmåte er fulgt og at vedtaket bygger på en vurdering av vilkårene i §§ 3-2 eller 3-3 Dersom det ikke klages over etableringen av tvungent psykisk helsevern, skal kontrollkommisjonen, når det har gått tre måneder etter vedtaket, av eget tiltak vurdere om det er behov for tvungent vern og kontrollere at det foreligger en individuell plan for pasienten Tvungent psykisk helsevern opphører etter ett år –Kontrollkommisjonen kan samtykke i at vernet forlenges for inntil ett år av gangen

17 17 3-9 Rett til å uttale seg Før vedtak fattes etter kapittel 3, skal den person saken direkte gjelder gis anledning til å uttale seg Kan være –Etablering av tvungen observasjon/ vern –Valg av institusjon Også de nærmeste pårørende og offentlig myndighet som er direkte engasjert har rett til å uttale seg Uttalelser skal nedtegnes og ligge til grunn for vedtaket –Særlig vekt på tidligere erfaringer ved bruk av tvang

18 18 Gjennomføring av vern (Kap 4) Individuell plan (§4-1) Vern om personlig integritet (Restriksjoner på bruk av tvang) (§4-2) Skjerming (inntil 2 uker) (§4-3) Behandling uten eget samtykke (§4-4) Forbindelse med omverdenen (§4-5) Vedtak om undersøkelse av rom, eiendeler og kroppsvisitasjon (§4-6) Beslag (§4-7) og Urinprøve (§4.7a) Bruk av tvangsmidler i institusjon for døgnopphold(skriftlig (§4-8) Kontrollundersøkelse hver 3. måned (§4-9) Overføring uten samtykke (§4-10)

19 19 Individuell behandlingsplan (4-1) Gjelder pasienter med behov for langvarige og koordinerte tilbud Frivillighet – gjelder også pasienter under tvungent vern når de har samtykkekompetanse på feltet Hovedansvaret ligger på kommunens helse- og sosialtjeneste, men andre kan måtte ta initiativet når behovet observeres Institusjonen skal samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud for pasientene

20 20 Vern om personlig integritet (Restriksjoner på bruk av tvang) (4-2) Bare når det er strengt nødvendig Personlige hensyn skal tas Kun tiltak der positive virkningen klart oppveier ulempene Det skal så langt det er forenlig med formålet og den enkeltes tilstand legges til rette for egenbestemmelse Det skal legges til rette for –Deltakelse i utformingen av dagligliv, interesser, aktiviteter, daglige uteaktiviteter, livssyn og kulturbakgrunn –Skjer innen rammen for husordensregler

21 21 Skjerming (4-3) Behovet må skyldes psykisk tilstand eller uro/ utagerende atferd Kan begrunnes i hensynet til medpasienter eller til behandling Innebærer atskillelse fra andre pasienter og personell som ikke er direkte involvert Ved varighet mer enn 24 timer (12 t ved flytting) må det gjøres skriftlig vedtak som nedtegnes uten ugrunnet opphold Vedtaket gjelder for inntil 2 uker av gangen og føres i godkjent skjermingsprotokoll Klagerett til KK gjelder. Langvarig skjerming meldes KK. En pasient som er under frivillig psykisk helsevern kan imidlertid ikke holdes tilbake eller på annen måte forhindres i å forlate institusjonen dersom vedkommende ønsker dette (Fra forskriften) Innskrenkninger i pasientens forbindelse med omverdenen forutsetter at det treffes eget vedtak om dette

22 22 Behandling uten eget samtykke (4-4) Gjelder kun pasienter under tvungent vern (§3-3) Samtykke må søkes oppnådd først (eller det må være åpenbart at det ikke vil bli gitt). Forsøk på å oppnå samtykke skal vedvare under behandlingen Tilstrekkelig undersøkelse i godkjent institusjon (med tvang og vedtak om nødvendig) skal gjøres først (noen unntak for velkjente pas) Alternativer som kan gjennomføres uten tvang skal overveies Tiltakene må med stor sannsynlighet føre til helbredelse eller vesentlig bedring eller unngåelse av vesentlig forverring av sykdommen Tiltak må være i samsvar med faglig anerkjent psykiatrisk metode og forsvarlig praksis. Psykolog kan ikke fatte vedtak om medikamenter (§§ 4.4.2a og 4.8.2c Alvorlige inngrep kan ikke gjennomføres –Registrerte medikamenter i vanlige doser (minst 3 d observasjon) –Tvangsernæring ved spiseforstyrrelser (legeus. i forb. med vedtak) Vedtak fattes skriftlig av faglig ansvarlig som også må us pas. Vedtak i egen protokoll Fylkesmannen behandler klager. Minst 48 timer før iverksettelse av vedtaket, og videre utsettelse ved klage. Unntak for tidsfrister om faglig ansvarlig finner tungtveiende behandlingsmessige grunner.

23 23 Forbindelse med omverdenen (4-5) Normalt rett til besøk, bruk av telefon og å sende/ motta brev og pakker Ved tvungent psykisk helsevern kan faglig ansvarlige innskrenke retten for inntil 14 dager av gangen (skriftlig og begrunnet) –Vilkår: sterke behandlingsmessige, velferdsmessige grunner eller hensyn til nærstående personer Institusjonen må sørge for at nødvendig informasjon når pasienten Kommunikasjon med kontrollkommisjonen, departementet, Statens helsetilsyn, Fylkesmannen, Stortingets ombudsmann for forvaltningen, pasient- og brukerombud, prest eller tilsvarende sjelesørger, juridisk rådgiver eller den som opptrer på pasientens vegne i en klagesak, kan ikke begrenses (dog husordensregler) Ved mistanke om farlige gjenstander, rømmingsmidler, medikamenter, rusmidler eller lignende, kan faglig ansvarlig vedta kontroll/ åpning av post (også for frivillig innlagte?)

24 24 Undersøkelse av rom og eiendeler samt kroppsvisitasjon (4-6) Kan vedtas, skriftlig og begrunnet, av faglig ansvarlig ved mistanke om at farlige gjenstander, rømmingsmidler, medikamenter, rusmidler er eller vil bli brakt inn i døgnavdeling Pasienten, event. nærmeste skal om mulig være tilstede ved undersøkelsen Ikke begrenset til tvangsinnlagte Kroppsvisitasjon innbefatter ikke rett til å undersøke kroppens hulrom

25 25 Beslag (4-7) Kan vedtas, skriftlig og begrunnet, av faglig ansvarlig Gjelder rusmidler, medikamenter, rømmingshjelpemidler, farlige gjenstander som blir funnet som blir funnet under postkontroll eller undersøkelse av rom etc. (§§ 4.5 og 4.6) Kan også innbefatte destruksjon av medikamenter, rusmidler eller farlig gjenstand som pasienten ikke rettmessig kan inneha (etter at klagesaken er behandlet av KK) Sørg for dokumentasjon ved destruksjon

26 26 Urinprøve (4-7 a) Ved mistanke om misbruk av rusmidler Faglig avsvarlig kan stille krav (skriftlig og begrunnet) om samtykke til å avgi urinprøver under et behandlingsforløp Samtykket skal være skriftlig Ved tvungen observasjon/ vern kan faglig ansvarlige fatte vedtak om det samme Kan påklages til KK Både krav om samtykke/ vedtak må være strengt nødvendig av hensyn til helsehjelpen

27 27 Bruk av tvangsmidler i institusjon for døgnopphold (4-8) Bare når det er uomgjengelig nødvendig for å hindre skade på egen eller andres person eller betydelig skade på materielle ting Bare når andre tiltak har vist seg åpenbart forgjeves eller utilstrekkelige Kan bare bruke: –mekanisk tvangsmiddel som hindrer bevegelser (belter, remmer, spesialklær) (8t) –kortvarig anbringelse bak låst dør uten personal tilstede (2t) –enkeltstående bruk av korttidsvirkende beroligende eller bedøvende legemidler –kortvarig fastholding De to første er ikke lov hos personer under 16 år Skal være under kontinuerlig tilsyn av pleiepersonale i samme rom Kan bare anvendes etter vedtak av den faglig ansvarlige bortsett fra medikamenter som fattes av lege I nødssituasjon kan ansvarshavende ved avdelingen vedta bruk av mekaniske tvangsmidler, isolering eller kortvarig fastholding og underrette faglig ansvarlige snarest Vedtak føres i protokoll og kan påklages til KK. Overskridelse av tidsbegrensning dokumenteres og begrunnes. Langvarig bruk meldes KK. Tvangsmidler kan bare brukes i institusjoner godkjent for tvungent døgnopphold (unntak: nød – meldes KK og oppholdet vurderes)

28 28 Kontrollundersøkelser (4-9) Faglig ansvarlige skal sørge for at alle under tvungent psykisk helsevern skal undersøkes minst hver 3. måned for å vurdere om vilkårene for tvangsinnleggelse fortsatt er tilstede Vurderingen føres i journal

29 29 Overføring uten samtykke (4-10) Gjelder ved tvungent vern Gjelder overføring til vern med/ uten døgnopphold eller ikke godkjent behandlingsinstitusjon for å skaffe nødvendig helsehjelp –Vedtak unødvendig ved flytting mellom døgntilbud i samme institusjon Pasient eller de nærmeste kan påklage alle vedtak til Kontrollkommisjonen innen 1 uke Vedtaket kan ikke settes i verk før klagefristen til KK er utløpt eller det er klart at klage ikke vil bli framsatt med mindre det er stengt nødvendig

30 30 Regler om dom til tvungent psykisk helsevern (Kap 5) Skjer ihht. straffelovens §39 Psykisk helsevernloven gjelder med unntak av bestemmelsene §3-1 tom 3-4 og 3-7 til 3-9 (Se strl §39 b om opphør) Det regionale helseforetaket bestemmer plass og har ansvaret for iverksettelse straks dom er rettskraftig Døgnpasient i minst 3 uker - senere avgjørelse av faglig ansvarlige etter kontakt med de sakkyndige –Ta hensyn til behandlingsbehov og samfunnets behov for vern mot alvorlige lovbrudd Klageretter som ellers, bortsett fra på selve vernet. Påtalemyndigheter kan også klage Ved overføring tl annen institusjon eller vern uten døgnopphold kan vedtak ikke gjennomføres før klagefristen er ute (1 uke) Regler om opphør av vernet og overføring til fengsel §39 i straffeloven –Overføring til fengsel bare når det ikke lenger foreligger sinnssykdom eller bevisstløshet og det fortsatt er fare for gjentakelse Strl.§39, 1. og 2.) –Krav framsettes av faglig ansvarlige –Saken behandles av tingsrett –Dersom ikke sykdomsvilkår eller gjentakelsesfare foreligger skal reaksjonen opphøre –Ved ny sykdom som beskrevet i straffeloven, under kriminalomsorg, kan pas tilbakeføres til tvungent psykisk helsevern

31 31 Regler om Kontroll og domstolsprøving (Kap 6 og 7) Det skal finnes en Kontrollkommisjon for alt psykisk helsevern etter denne lov. Departementet oppnevner leder og ansvarsområde KK ledes av jurist og har lege og 2 andre. En skal ha erfaring som pasient eller nærstående Kontrollerer anvendelsen av loven og er klageinstans for alle saker bortsett fra de som faller på fylkeslegen (medisinsk-faglige spørsmål) Kontrollkommisjonen skal om mulig også føre kontroll med pasientenes velferd og kan ta opp saker etter eget initiativ eller etter henvendelse fra pasienten, pasientens nærmeste pårørende eller personalet Ved klage til kontrollkommisjonen eller fylkesmannen over vedtak etter loven her, har pasienten rett til å la seg bistå av advokat eller annen fullmektig Skal behandle ferdig en sak innen 2 uker Alle avgjørelser kan i prinsippet bringes inn for domstolene, men ved klage på tvungen observasjon/ vern/ overføring til døgnopphold er domstol ankeinstans

32 32 Skjema 1

33 33 Skjema 2

34 34 Skjema 3

35 35 Pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3. Definisjoner : I loven her menes med a. pasient: en person som henvender seg til helse- og omsorgstjenesten med anmodning om helsehjelp, eller som helse- og omsorgstjenesten gir eller tilbyr helsehjelp i det enkelte tilfelle; b. pasientens pårørende: den pasienten oppgir som pårørende og nærmeste pårørende. Dersom pasienten er ute av stand til å oppgi pårørende, skal nærmeste pårørende være den som i størst utstrekning har varig og løpende kontakt med pasienten, likevel slik at det tas utgangspunkt i følgende rekkefølge: ektefelle, registrert partner, personer som lever i ekteskapslignende eller partnerskapslignende samboerskap med pasienten, myndige barn, foreldre eller andre med foreldreansvaret, myndige søsken, besteforeldre, andre familiemedlemmer som står pasienten nær, verge eller hjelpeverge. Ved tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern har den som i størst utstrekning har hatt varig og løpende kontakt med pasienten tilsvarende rettigheter som den nærmeste pårørende etter psykisk helsevernloven og loven her, dersom ikke særlige grunner taler mot dette. c. helsehjelp: handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål, og som er utført av helsepersonell; d. helse- og omsorgstjenesten: den kommunale helse- og omsorgstjenesten, spesialisthelsetjenesten, tannhelsetjenesten og private tilbydere av helse- og omsorgstjenester; e. helsepersonell: personer som nevnt i lov om helsepersonell § 3; f. bruker: en person som anmoder om eller mottar tjenester omfattet av helse- og omsorgstjenesteloven som ikke er helsehjelp etter bokstav c.


Laste ned ppt "1 Psykisk helsevernloven Navn: Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern LOV 1999-07-02 nr 62 med endringer til 2009-09-01 Olav M. Linaker,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google