Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjennomgang av lovverket knyttet til tvang i barneverninstitusjoner Oslo barnevernsamband tirsdag 27. mai 2008 Kari Elmholt Birkeland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjennomgang av lovverket knyttet til tvang i barneverninstitusjoner Oslo barnevernsamband tirsdag 27. mai 2008 Kari Elmholt Birkeland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjennomgang av lovverket knyttet til tvang i barneverninstitusjoner Oslo barnevernsamband tirsdag 27. mai Kari Elmholt Birkeland

2 BARNEVERNLOVEN og RETTIGHETSFORSKRIFTEN

3 Formålet bvl § 1-1: Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid Å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår

4 Sentrale prinsipper i barnevernloven:
Legalitetsprinsippet !! Det biologiske prinsipp (§§ 1-1, 4-4, 4-19) Minste inngreps prinsipp (§§ 1-1, 4-3, 4-12) Barnets beste (§§ 4-1)

5 Barnevernloven § 5-9: Hva betyr å utøve omsorgen i barnevernets eller foreldrenes sted? Institusjonens rett og plikt til å utøve den daglige omsorgen for barnet Institusjonen ikke alltid anledning til å gjøre det samme som foreldrene kan Fosterhjem med særlige forutsetn. § 4-27 omfattes ikke.

6 Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon
( ) Formål: Legge til rette for god og formålstjenlig omsorg og behandling, samtidig som beboernes rettssikkerhet ivaretas

7 Forbud mot innskrenkninger i beboernes rettigheter – forskriftens § 2
Det kan ikke inngås avtaler med beboerne som innskrenker de rettigheter beboerne har etter denne forskriften Det kan heller ikke fastsettes eller praktiseres husordensregler, rutiner eller lignende som innskrenker disse rettighetene

8 Taushetsplikt – forskriftens § 3
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for institusjonen, har taushetsplikt etter barnevernloven § 6-7 Formål: Personlig integritet og personvern Tillit mellom den enkelte og institusjonens ansatte

9 Taushetsplikt – forskriftens § 3
Begrenset adgang til å anmelde beboere på barneverninstitusjon for straffbare forhold (jf § 17) – nb: skille mot seg vs deg: Ikke adgang til å pålegge beboere til å delta i gruppesamtaler hvor det forventes at de skal gi personlige opplysninger

10 Oppbevaring og behandling av opplysninger – forskriftens § 4
Personopplysninger skal behandles i henhold til lov om personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 med forskrift av 15.desember 2000 nr. 1265 ( personopplysningsforskriften)

11 Vern om personlig integritet –
forskriftens § 5 Krav om at hvert enkelt menneske skal vises respekt Beboerne skal kunne bestemme i personlige spørsmål, så langt dette er forenlig med beboernes alder og modenhet, formålet med oppholdet og institusjonenes ansvar for driften, herunder ansvar for trygghet og trivsel.

12 Adgangen til å bevege seg innenfor og utenfor institusjonens område – forskriftens § 6
Ikke anledning til låste dører Deltakelse i lokalsamfunnet, skole og fritidstilbud Bestemmelsen må sees i sammenheng med beboernes alder og modenhet hensynet til trygghet og trivsel

13 Besøk i institusjonen –
forskriften §7 Institusjonen skal legge forholdene til rette slik at det kan gjennomføres hensiktmessige og naturlige besøksordninger Husordensregler kan til en viss grad regulere når det er ønskelig at besøk skjer

14 Beboernes korrespondanse – forskriften § 8
Kontroll ikke tillatt Unntak: Begrunnet mistanke om at forsendelsen inneholder rusmidler eller farlige gjenstander Leder/ stedfortreder skal da åpne post i nærvær av mottaker/ avsender

15 Telefonbruk – forskriften § 9
Utgangspunkt: den enkelte beboer kan fritt ringe Men institusjonen –på samme måte som foreldre- har adgang til å regulere telefonbruken ut fra sitt ansvar Egen mobiltelefon kan ikke nektes , med mindre det er i samsvar med formålet, alder, trygghet og trivsel Det må fattes vedtak på nekt av mobilbruk

16 Medisinsk tilsyn og behandling § 10
Medisinsk myndighetsalder er 16 år Dersom barneverntjenesten har overtatt omsorgen for barn under 16 år , har barneverntjenesten rett til å samtykke til helsehjelp ( fra også psykisk helsehjelp)

17 Oppbevaring av økonomiske midler –forskriften § 11
Institusjonen skal sørge for at beboerne kan oppbevare private eiendeler, penger mv. på en forsvarlig måte Vergemålsloven § 33 En mindreårig etter fylte 15 år rår selv over midler han har tjent/ fått til egen rådighet.

18 Innsyn i opplysninger – forskriften § 12
Beboernes rett til innsyn følger av personopplysningsloven Foreldre rett til innsyn dersom det ikke er til skade for barnet, følger av barnelova § 47

19 Innsyn i opplysninger – forskriften § 12
Parten har ikke rett til å gjøre seg kjent med dokumenter som er utarbeidet for den interne saksforberedelse og som heller ikke er utlevert til andre. Ikke krav på opplysninger som det av hensyn til hans helse eller forhold til personer som står ham nær, må anses utilrådelig at han får kjennskap til, fvl. § 19,1 c Parten har heller ikke krav på opplysninger som gjelder en annen persons helseforhold eller andre forhold som av særlige grunner ikke bør meddeles videre, fvl. § 19,2

20 Bruk av tvang – forskriften § 13
Ikke tillatt i straffe-, behandlings- eller oppdragelsesøyemed Mindre inngripende fysisk tvang eller makt: Kortvarig fastholding eller bortvisning fra fellesrom, hvis åpenbart nødvendig som ledd i institusjonens omsorgsansvar

21 Kroppsvisitasjon – forskriften § 14
Styrer/ stedfortreder kan foreta overflatisk kroppsvisitasjon ved begrunnet mistanke om at beboeren oppbevarer rusmidler eller farlige gjenstander. Foretas av samme kjønn og vedtak skal protokollføres

22 Urinprøver – forskriften § 15
Institusjonen kan ikke kreve at beboeren avlegger urinprøver. Beboeren kan heller ikke inngå avtale om å avlegge urinprøve, jfr. forskriftens § 2.

23 Ransaking av rom/eiendeler –
forskriften § 16 Krav om begrunnet mistanke om at beboer oppbevarer rusmidler og/eller farlige gjenstander Foretas med beboer tilstede med mindre dette er uforholdsmessig vanskelig Skal protokollføres

24 Beslaglegging og tilintetgjøring – forskriften § 17
Rusmidler og farlige gjenstander som blir funnet, kan beslaglegges. Ulovlige rusmidler og ulovlige gjenstander skal overleveres politiet. OBS Begrenset hvilke opplysninger institusjonen kan gi ved overlevering pga taushetsplikt

25 Tvang i akutte faresituasjoner –
forskriften § 18 Dersom det er uomgjengelig nødvendig for å avverge fare for skade på person eller vesentlig skade på eiendom, kan det etter alminnelige nødretts-og nødvergebetraktninger, jf. strl. §§ 47 og 48, anvendes nødvendig tvang Vedtak skal protokollføres.

26 Tilbakeføring ved rømming –
forskriften § 19 Varsle barneverntjeneste eventuelt politi Rutiner og ansvarsfordeling ved rømming bør avtales og avklares med barneverntjenesten og institusjon før inntak Tilbakeføring skal skje så skånsomt som mulig … lite hjertesukk….

27 Kapittel 4: Særlige regler
Forskriftens § 20: Når: bvl § 4-24, 4-26 og 4-25 Hvorfor: annet ivaretakelsesbehov Hva: besøk, telefon, bevegelse og urinprøve

28 Besøk på institusjonen –
jf forskriftens § 21: Kan nekte besøk i korte perioder når nødvendig i fht behandlingen Kan ikke nekte hvis urimelig Kan ikke nekte advokat, bvtj, FM, prest ol. Tvangsprotokoll

29 Bruk av telefon – forskriftens § 22:
Kan nekte bruk i kort periode hvis nødvendig Kan ikke nekte hvis urimelig Kan ikke nekte telefon til adv, bvtj osv Tvangsprotokoll

30 Begrensninger i bevegelsesfrihet – forskriftens § 23:
Kan begrense adgangen til å forlate tiltaket, jf hva som er nødvendig i fht formålet med plasseringen. Begrensningen skal protokollføres.

31 Urinprøver – forskriftens § 24
§ 4-24: Hvis med i FN-vedtaket § 4-24: Hvis ungdommen samtykker § 4-26: Hvis ungdommen samtykker Nb – Over/under 15 år?? Tvangsprotokoll ved alle urinprøver

32 Felles:Klage over bruk av tvang – forskriften § 25
Bruk av tvang og vedtak om bruk av tvang kan påklages til fylkesmannen Klageadgangen skal gjøres kjent for den det gjelder, beboer og foresatte


Laste ned ppt "Gjennomgang av lovverket knyttet til tvang i barneverninstitusjoner Oslo barnevernsamband tirsdag 27. mai 2008 Kari Elmholt Birkeland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google