Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Bergen kommune Viktige lover og regler Oversikt for nyvalgte bystyrerepresentanter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Bergen kommune Viktige lover og regler Oversikt for nyvalgte bystyrerepresentanter."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Bergen kommune Viktige lover og regler Oversikt for nyvalgte bystyrerepresentanter

2 © Bergen kommune Kommunenes kompetanse Hvem kan bestemme hva hvordan ? –Hvem kan fatte vedtak – personell kompetanse –Hva kan det fattes vedtak om – materiell kompetanse –Hvordan skal vedtak fattes – saksbehandlingsregler – prosessuell kompetanse

3 © Bergen kommune Kommunenes materielle kompetanse Kommunenes kompetanse er i utgangspunktet autonom. Dette betyr: –Kommunene kan etablere rettigheter for borgerne –Kommunene har kompetanse til å organisere egen virksomhet, og instruere tilsatte og underordnede organ. –Kommunene råder over egne eiendommer og ressurser, og kan inngå avtaler knyttet til dette

4 © Bergen kommune Kommunenes materielle kompetanse Kommunene har ingen generell adgang til å pålegge borgerne plikter (heteronom kompetanse) Dette må ha særskilt hjemmel i lov - Legalitetsprinsippet

5 © Bergen kommune Lover - oversikt Kommuneloven Forvaltningsloven Offentlighetsloven Valgloven Andre lover – betydning i de enkelte saker

6 © Bergen kommune Kommuneloven – viktige bestemmelser Kommunale organer – kap 2 Folkevalgtes rettigheter og plikter – kap 7 Saksbehandlingsregler – kap 6 Lovlighetskontroll – kap 10

7 © Bergen kommune Bystyret og øvrige kommunale organer – kap 2 Bystyret er kommunens øverste organ og fatter vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak Kommuneloven begrenser adgangen til å delegere myndighet. Formuleringen ”kommunestyret selv” brukes. Eksempel: –Opprettelse av faste utvalg –Vedtakelse av økonomiplan og årsbudsjett

8 © Bergen kommune Folkevalgtes rettigheter og plikter Kommunelovens kapittel 7 –Rett og plikt til å delta i organets møter med mindre det foreligger gyldig forfall –Plikt til å fratre ved inhabilitet –Rett til fri fra arbeid for å møte i folkevalgte organ –Rett til dekning av tapt arbeidsfortjeneste og andre økonomiske tap –Rett til honorar

9 © Bergen kommune Saksbehandlingsregler Kommuneloven kapittel 6 –Møteprinsippet: Folkevalgte organ skal treffe vedtakene sine i møte –Møtene vil normalt holdes for åpne dører –Vedtak treffes normalt ved alminnelig flertall –I alle faste utvalg med fire eller flere medlemmer skal hvert kjønn være representert med 40 %.

10 © Bergen kommune Lovlighetskontroll - § 59 Tre eller flere medlemmer av bystyret kan bringe avgjørelser truffet av folkevalgt organ eller administrasjon inn for departementet (fylkesmannen) til kontroll av avgjørelsens lovlighet. Fylkesmannen tar stilling til om avgjørelsen –er innholdsmessig lovlig –er truffet av noen som har myndighet til å treffe slik avgjørelse –er blitt til på lovlig måte

11 © Bergen kommune Habilitetsreglene- utgangspunkter Folkevalgte skal ikke delta i behandlingen av saker hvor det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet Den folkevalgte har selv plikt til å vurdere om det foreligger forhold som kan gjøre ham/henne inhabil, og melde fra om dette til bystyrets kontor Det er det folkevalgte organ som avgjør spørsmålet om habilitet

12 © Bergen kommune Habilitetsreglene Kommuneloven § 40 og forvaltningsloven kap.II Forvl. § 6, første avsnitt: Fem absolutte regler for inhabilitet: –Bokstav a), b) c) og d): man er inhabil når man selv er part i saken, er i nær familie med en part, eller verge/fullmektig for en part

13 © Bergen kommune Habilitetsreglene – forts. –§6, første avsnitt, bokstav e): man er inhabil når man har ledende stilling i, eller er medlem av styret/ bedriftsforsamlingen for et selskap som er part i saken. Unntak: der selskapet helt ut eies av stat eller kommune

14 © Bergen kommune Habilitetsreglene forts. En mer skjønnsmessig bestemmelse om inhabilitet i § 6 andre avsnitt: –Man er også inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til ens upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for en selv eller noen som man har nær personlig tilknytning til.

15 © Bergen kommune Offentlighetsloven Hovedregel: Forvaltningens saksdokumenter er offentlige Unntak: Taushetsbelagte opplysninger skal ikke offentliggjøres. Adgang til å unnta også i enkelte andre tilfeller, hvor dette er særskilt nevnt i offentlighetsloven.

16 © Bergen kommune Viktige reglementer - oversikt Bystyrereglement Komitereglement Reglement for Forretningsutvalget Etiske retningslinjer Honorarreglement

17 © Bergen kommune Etiske retningslinjer Bergen kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte og ansatte har ansvar for å etterleve dette prinsippet Folkevalgte og ansatte i kommunen skal unngå personlige fordeler som kan påvirke, eller være egnet til å påvirke, handlinger, saksforberedelse eller vedtak.

18 © Bergen kommune Honorarreglementet Bystyremedlemmer tilstås en fast godtgjørelse samt en møtegodtgjørelse pr. møte –Ved fravær fra mer enn 1/3 av møtene pr. år tilstås kun møtegodtgjørelser for dette året. Varamedlemmer tilstås møtegodtgjørelser pr. møte. –Varamedlemmer som møter i mer enn 2/3 av utvalgets møter pr. år tilstås også fast godtgjørelse. Deltakelse i mindre enn 2 timer gir halv godtgjørelse pr. møte. Tilsvarende prinsipper for komitemøtene

19 © Bergen kommune Her finnes bestemmelsene: Lover: www.lovdata.nowww.lovdata.no Reglement: www.bergen.kommune.nowww.bergen.kommune.no –(Alt om) politikk Lover og regler for folkevalgte


Laste ned ppt "© Bergen kommune Viktige lover og regler Oversikt for nyvalgte bystyrerepresentanter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google