Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foran fra venstre: Brita Bjørgeli, Sandra Fahre, Heidi Syverstad Bak fra venstre: Ingrid Petronille Røe, Lisabeth Bakke, May Britt Solhøi, Martin Dueholm.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foran fra venstre: Brita Bjørgeli, Sandra Fahre, Heidi Syverstad Bak fra venstre: Ingrid Petronille Røe, Lisabeth Bakke, May Britt Solhøi, Martin Dueholm."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foran fra venstre: Brita Bjørgeli, Sandra Fahre, Heidi Syverstad Bak fra venstre: Ingrid Petronille Røe, Lisabeth Bakke, May Britt Solhøi, Martin Dueholm Hansen, Svein Hanssen

2 Fagernes-seminaret 2014 Pasient- og brukerombud i Hedmark og Oppland Sandra Fahre

3 Pasient- og brukerombudet • lovfestet i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 8 • et uavhengig, statlig organ • finnes i alle fylker • dekker statlige og kommunale tjenester • har taushetsplikt • er gratis

4 Formål Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet og å bedre kvaliteten i tjenestene

5 Ombudets arbeidsmåter • informere om rettigheter og gi råd og veiledning • bistå i kontakt med tjenestetilbud • bistå med å formulere og formidle spørsmål og klager • bistå med søknad om pasientskadeerstatning

6 Ombudets bidrag til kvalitetsarbeid • kontakt med kommunale tjenestetilbud, sykehus og fylkesmann • foredrag, undervisning og artikler • årsmelding • ta opp generelle saker med Helsedirektoratet, departement og Stortinget

7 Tema: Når er nok nok? -Hvem har rett til å bestemme? -Hvem har rett til å si nei? -Når nok ikke er nok..

8

9 Stat og kommune har plikt til å sørge for helsehjelp SPESIALISTHELSETJENESTELOVEN §2-1 HELSEOG OMSORGSTJENESTELOVEN §3-1: -Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse – og omsorgstjenester.

10 Samtykke • Pasient- og brukerrettighetsloven § 4-1: Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke

11 Behandling uten samtykke - oversikt • Helsepersonells hjelpeplikt helsepersonell §7 • Nødrett • Samtykke på vegne av andre pbrl §4-6 • Behandling med tvang pbrl kap 4A • Behandling i psykisk helsevern med tvang • (innleggelse og medisinering med tvang) psykisk helsevernlov

12 Oppslag fra Østlandsendingen 2010

13 Rett til å nekte behandling • Pasient- og brukerrettighetsloven §4-9: - En døende pasient har rett til å motsette seg livsforlengende behandling. - Pasient med alvorlig overbevisning har rett til å nekte blodoverføring eller avbryte sultestreik.

14

15 Mangler samtykkekompetanse • At pasienter mister evnen til å gi samtykke, bør ikke medføre at de går glipp av nødvendig behandling.

16 Hvem kan ikke samtykke? • Psykisk eller fysisk forstyrrelse • Senil demens • Psykisk utviklingshemning – OG ÅPENBART IKKE ER ISTAND TIL Å FORSTÅ HVA SAMTYKKET OMFATTER Hvem avgjør? Den som yter helsehjelp Loven krever: Skriftlig Begrunnet Legges fram for pasient/pårørende

17 Samtykke på vegne av andre • Pasient- og brukerrettighetsloven § 4-6 A Lite inngripende - omfang og varighet: • Helsepersonell avgjør B Et alvorlig inngrep for pasienten: – Er det i pasientens interesse? – Hva ville pasienten ha ønsket? • Ansvarlig helsepersonell avgjør

18 Loven krever • Få informasjon om dette fra nærmeste pårørende hvis mulig! • Journalfør oppfatninger og vurderinger!

19 Pasientens ønske? • Avkrefting • Depresjon • Medikamenter • Smerter og lidelse

20 Forholdet til pårørende • Å ikke bli hørt er en gjenganger • Tillit og kritiske spørsmål • Motstridende forventninger til pårørende • Mestringsstrategier • Oppleves truende? • Vanskelig pårørende som har det vanskelig

21 Hvem er nærmeste pårørende? • Pasient- og brukerrettighetslovens § 1-3 b. • Den pasienten selv oppgir • Hvis pasienten ikke er i stand til det: • Den som i størst utstrekning har varig, løpende kontakt. • Lovens rekkefølge: Ektefelle, ekteskapslignende samboerskap, myndige barn, foreldre, søsken osv.

22 Pårørendes egen rett til informasjon • Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-3: • Dersom pasienten samtykker til det eller forholdene tilsier det, skal pasientens nærmeste pårørende ha informasjon om pasientens helsetilstand og den helsehjelp som ytes. • kan pasienten ikke ivareta sine interesser har de nærmeste pårørende samme rett til informasjon som pasienten selv

23 Pårørendes rett til å se pasientens journal • Samtykke fra pasient • Etter pasientens død har nærmeste pårørende rett til å se pasientens journal hvis ikke særlige grunner taler mot det, pbrl § 5-1 • Delvis innsyn

24

25 Klage og erstatning • Tjenestested • Fylkesmannen – rettighetsklager – Tilsynsklager Ombudsordninger Norsk pasientskadeerstatning

26

27 Hjelp mot pasientens vilje • Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A • Nødvendig helsehjelp – for å hindre vesentlig helseskade • Loven krever: – Tillitsskapende tiltak må være forsøkt – Et rimelig forhold mellom behovet for hjelp og tiltakene – Det må gjøres vedtak

28 Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland Postadresse Postboks 4326 2308 Hamar Besøksadresser Gjøvik Hamar Storgata 8Statens hus, Parkgata 36 telefon 61 13 29 44telefon 62 55 14 90 Pasient- og brukerombud Svein Hanssen (2014) www.pasientogbrukerombudet.no


Laste ned ppt "Foran fra venstre: Brita Bjørgeli, Sandra Fahre, Heidi Syverstad Bak fra venstre: Ingrid Petronille Røe, Lisabeth Bakke, May Britt Solhøi, Martin Dueholm."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google