Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pårørendes rettigheter og oppgaver etter helselovgivningen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pårørendes rettigheter og oppgaver etter helselovgivningen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pårørendes rettigheter og oppgaver etter helselovgivningen
Anne Therese Sortebekk Rettighetssenteret FFO

2 Generelt om FFO og Rettighetssenteret
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke 71 organisasjoner Mer enn medlemmer Rettighetssenteret er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemming og kronisk sykdom Eies og finansieres av FFO Opprettet i 2000 3 jurister Rettshjelp – råd og veiledning Telefontjeneste og e-post Gratis Rettspolitikk Statistikk og rapporter Foredrag

3 Pårørendes rettigheter - aktuelt regelverk
Lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63 (pasientrettighetsloven) Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern av 2. juli 1999 nr. 62 (psykisk helsevernloven) Lov om helsepersonell m.v av 2. juli 1999 nr. 64 (helsepersonelloven) Forskrifter Forskrift om etablering av tvungent psykisk helsevern Forskrift om bruk av tvangsmidler for å avverge skade i institusjon for døgnopphold innenfor det psykiske helsevernet Forskrift om undersøkelse og behandling uten eget samtykke

4 Utgangspunkt Pasientens rett til informert samtykke og medvirkning
Helserettslig «myndighetsalder» er 16 år Etter hvert som barnet utvikles og modnes, skal barnet få si sin mening Fra 12 år, skal det få si sin mening i alle spørsmål som angår egen helse Det skal legges økende vekt på hva barnet mener ut fra alder og modenhet Regler utformet med tanke på pasientens behov Pårørende kan være med å ivareta pasientens interesser Regler utformet med tanke på pårørendes egne behov

5 Særlig om samtykke og samtykkekompetanse
Hovedregel: pasienten samtykker selv Samtykke Uttrykkelig Stilltiende (konkludent atferd) Hypotetisk (antatt) Muntlig eller skriftlig Gyldig samtykke Frivillig Alder Informert Forstå situasjonen, det vil si forstå hva han sier ja/nei til Jojo-regel

6 Videre gjennomgang Nærmeste pårørende Taushetsplikt
Pårørendes rett til informasjon Pårørendes samtykke og uttalerett når pasienten mangler samtykkekompetanse Pårørendes rett og mulighet til medvirkning Pårørendes rettigheter etter psykisk helsevernloven Særlig hensyn til pårørende i visse situasjoner Pårørendes rett til innsyn i journal (Særlig om pårørende som yter helsehjelp)

7 Hvem er nærmeste pårørende?
Det vil si: Hvem har plikter og oppgaver etter loven? Den som pasienten oppgir (fritt valg) Hvis pasienten ikke kan/vil oppgi, må helsepersonell utpeke: Den som i størst grad har varig og løpende kontakt med pasienten Ektefelle registrert partner, samboer, myndige barn, foreldre eller andre med foreldreansvar, myndige søsken, besteforeldre, andre familiemedlemmer, verge/hjelpeverge, eller andre Én eller flere OK Tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern: både valgte og eventuelt annen som har varig og løpende kontakt med pasienten regnes som nærmeste pårørende Pårørende kan nekte å påta seg oppgaven

8 Tredjemann (f.eks. pårørende)
Taushetsplikt om pasientens helsetilstand, helsehjelp, opplysninger om personlige forhold Pasient Tredjemann (f.eks. pårørende) Helsepersonell

9 Nærmeste pårørende får informasjon når:
Samtykke eller forholdene ellers tilsier det Antatt samtykke eller av hensyn til pårørende Når pasient over 16 år åpenbart ikke kan ivareta sine interesser Pga fysisk/psykisk forstyrrelse, demens eller utviklingshemming Foreldre får informasjon om pasient under 16 år Pasient over 12 år kan likevel nekte i visse tilfeller Foreldre til pasient under 18 år skal ha informasjon som er nødvendig for å ivareta foreldreansvaret

10 Pårørendes samtykke og uttalerett når pasienten mangler samtykkekompetanse
Foreldre kan samtykke når pasienten er under 16 år Unntak: i visse situasjoner Barnet skal alltid høres avhengig av utvikling og modenhet Fra 12 år skal barnet få si sin mening Foreldre kan samtykke når pasienten er mellom 16 og 18 år og mangler samtykkekompetanse Likevel ikke når pasienten motsetter seg

11 Vergen kan samtykke når pasienten er umyndiggjort
Pasient over 18 år mangler samtykkekompetanse Pga fysiske eller psykiske forstyrrelser, demens eller utviklingshemming åpenbart ikke er i stand til å forstå… Helsepersonell avgjør om pasienten er samtykkekompetent Hvis nei: Begrunne og skriftlighet Pasient og pårørende skal informeres straks Helsepersonell avgjør om helsehjelp skal gis Antatt samtykke Hvis alvorlig inngrep: den ansvarlige for helsehjelpen avgjør i samråd med kvalifisert helsepersonell hvis i pasientens interesse og det er sannsynlig at pasienten ville ha samtykket Nærmeste pårørende har rett til å uttale seg Dokumenteres i journalen Vergen kan samtykke når pasienten er umyndiggjort OBS: egne regler når pasienten motsetter seg

12 Hvis pasienten motsetter seg:
Tvungen observasjon og tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven kapittel 3 Regler om at nærmeste pårørende kan uttale seg og klage Pasientrettighetsloven kapittel 4a

13 Nærmeste pårørendes medvirkning
Medvirke = delta i utforming og gjennomføring av helsehjelpen sammen med pasienten/representere Gjelder også individuell plan Hvis pasienten ønsker det (samtykker) Hvis pasienten ikke har samtykkekompetanse Andre kan også være tilstede hvis pasienten ønsker det

14 Pårørendes rettigheter etter psykisk helsevernloven
Institusjonen skal gi informasjon om rettigheter Begjære tvungen legeundersøkelse Informasjon om konklusjoner Rett til å uttale seg før det treffes vedtak om tvungent psykisk helsevern Få informasjon om at fattet vedtak/opphør Påklage vedtak overfor kontrollkommisjon Ta opp saker om pasientens velferd med kontrollkommisjonen Påklage vedtak om behandling uten eget samtykke til Fylkesmannen Bringe enkelte av kontrollkommisjonens vedtak inn for retten Kan få dekket sakens kostnader

15 Om å få informasjon om vedtak etter psykisk helsevernloven
Pasienten samtykker For øvrig: Forholdene tilsier det Pasienten åpenbart ikke kan ivareta sine interesse….. Klagerett utløser rett til å få informasjon begrenset Vedtak om tvangsmidler og behandling uten samtykke meddeles pasienten og nærmeste pårørende, med mindre pasienten motsetter seg

16 Tilfeller hvor det skal tas særlig hensyn til pårørende
Når man vurderer tvungen observasjon etter tvungent psykisk helsevern utenfor institusjon og pårørende bor sammen med pasienten Når pasienten ønsker utstrakt kontakt med pårørende Sterke hensyn til pårørende tilsier at kontakten innskrenkes ≈ nødsituasjon Inntil 14 dager Pasienten får ikke innsyn i opplysninger i journal når klart utilrådelig av hensyn til personer som står han nær Reell og alvorlig frykt for f.eks. terrorisering, mishandling, voldsutøvelse

17 Pårørendes rett til innsyn i journal
Samtykke Forholdene tilsier det Pasienten er åpenbart ute av stand til ivareta sine interesser pga fysisk/psykisk forstyrrelse, demens eller utviklingshemming Barn under 16 år Unntak: barn over 12 år av grunner som må respekteres, men alltid innsyn hvis barnet er under 18 år når av betydning for foreldreansvaret Når pasienten er død

18 Særlig om pårørende som yter helsehjelp
På oppdrag fra helsepersonell? Pasientrettighetsloven gjelder

19 Kontakt Rettighetssenteret
Mandag, tirsdag og onsdag, kl Telefonnummer: Kryptert epost via våre hjemmesider eller send en epost til


Laste ned ppt "Pårørendes rettigheter og oppgaver etter helselovgivningen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google