Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status og utfordringer i NAV og kvalifiseringsprogrammet Fagforbundet torsdag 9. oktober 2008 Per Inge Langeng fung direktør avdeling Levekår og sosiale.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status og utfordringer i NAV og kvalifiseringsprogrammet Fagforbundet torsdag 9. oktober 2008 Per Inge Langeng fung direktør avdeling Levekår og sosiale."— Utskrift av presentasjonen:

1 Status og utfordringer i NAV og kvalifiseringsprogrammet Fagforbundet torsdag 9. oktober 2008 Per Inge Langeng fung direktør avdeling Levekår og sosiale tjenester

2 NAV, 20.09.2016Side 2 NAV reformen er krevende St. prp. 1 2007/2008 – s 66 ”en hovedutfordring for Arbeids- og velferdsetaten i 2008 vil (derfor) være å sikre god gjennomføring av de reformene som etaten har ansvaret for, og samtidig ivareta en god og balansert oppfølging av den løpende virksomheten. De to neste årene vil være en svært krevende gjennomføringsperiode for Arbeids- og velferdsetaten.”

3 NAV, 20.09.2016Side 3 Tre reformer, ikke én NAV Pensjon Helse- refusjoner Organisering Arbeidsprosesser Kompetanse IKT Regler/lovgivning

4 NAV, 20.09.2016Side 4 Status for etablering  Etableringene går etter planen  Nå: 246 NAV-kontor (per 9/10) – Fremdeles NAV trygd og NAV arbeid over hele landet – De neste 16 månedene skal over 500 enheter fusjonere  Resultat i 2010: 460 NAV- kontor  36 nye forvaltningsenheter  Pensjonsenhetene kommer som planlagt før jul Etableringer totalt Etableringer som pågår

5 NAV, 20.09.2016Side 5 Erfaringer fra etableringene  Samarbeidet med kommunene har gått smidigere enn vi trodde på forhånd  Selve etableringen er en enorm kraftanstrengelse  Det tar lang tid å få NAV-kontorene til å fungere på en ny måte  Små og store kompetanseutfordringer  Ekstrainnsats må til for å holde produksjonen oppe  Det er vanskelig for NAV-lederen å få nok tid til organisasjonsutvikling  Nye grensesnitt og ”gjenværende” forvaltningsoppgaver tar mye tid

6 NAV, 20.09.2016Side 6 Spesialenhet Forvaltning Spesialenhet Utbetaling 274 milliarder i året NAV-kontor Mottak, informasjon og distribusjon Intern organisering Kundesenter Postmottak og registreringsenhet Brukernes kanaler Post 22 mill. dokumenter årlig Personlig oppmøte flere mill. besøk årlig Internett 3 mill. besøk hver måned Telefon 10 mill. samtaler årlig Mottak og distribusjon av post Mottak, informasjon og oppfølging Saksbehandling 400 000 innkomne saker per mnd. Utbetaling av ytelser Rapport fra NAV-hverdagen Brukere 2,8 mill.

7 NAV, 20.09.2016Side 7 Den mest sårbare fasen i NAV-reformen NAV-reformen er inne i en krevende fase  Omstillingen er i rute, men tar energi og oppmerksomhet fra løpende produksjon og oppfølging av brukerne  Vi har betydelige restanser og sliter med å holde normtidene på flere av de store ytelsesområdene. – Gjelder særlig barnebidrag, barnetrygd og uføreytelser  Vi skulle hatt høyere aktivitet særlig i kvalifiseringsprogrammet og sykefraværsoppfølgingen  Vi har utfordringer knyttet til telefoni, post og arkiv – Langt færre enn før er fornøyd med ventetid på telefon – Brukertilfredsheten med service har gått ned  Etablering og omstilling tar lenger tid og krever mer ressurser lokalt enn forventet – De ansatte skal lære seg nye arbeidsprosesser, oppgaver og gå inn i nye roller  I tillegg forbereder vi innføring av nye regelverk

8 NAV, 20.09.2016Side 8 På individnivå: Hvordan det oppleves  Belastningen på de ansatte – Møte med skuffede/sinte brukere – Negative oppslag i media påvirker selvbildet – Savner framstilling av ”den andre siden” – Sykefraværet – Mestringsopplevelsen De står daglig i dilemmaet mellom rollen som hjelper og oppgaven som portvokter (forvalter)

9 NAV, 20.09.2016Side 9 Belastningen på brukerne  Opplevelser langs tre dimensjoner: – Servicenivå –Tilgjengelighet på telefon –Saksgang –Saksbehandlingstid – Kvaliteten på møtet med saksbehandlerne / organisasjonen –Møte med ny saksbehandler eller enhet i NAV –Kvalitet på informasjon som gis –Saksbehandlers kompetanse og imøtekommenhet – Forventninger til stønad og arbeid –Hver enkelts forventinger –Storsamfunnets forventninger De fleste medarbeidere møter brukerne på en positiv måte, men i SUM opptrer vi som organisasjon ikke optimalt

10 NAV, 20.09.2016Side 10 En bruker er ikke en bruker  Brukerne er mange og forskjellige, med svært ulike behov – Forbannet pga 20 kroner som ikke utbetales – Eller fortvilet over ikke å bli sett og forstått om følsomme personlige forhold  Vi er ikke fornøyd med brukertilfredsheten til tross for at den ligger omtrent på nivå med de tidligere etatene – Tilgjengelighet på telefon er særlig kritisk – De som trenger oss mest, er minst fornøyd  De som trenger oss mest roper ikke nødvendigvis høyest – Mens mange andre har fått lavere terskel for å beklage seg offentlig  De fleste tror NAV er etablert - i virkeligheten er vi halvveis

11 NAV, 20.09.2016Side 11 Slik skal vi se brukeren bedre  Kvalifiseringsprogrammet – Individrettet og kreative løsninger  Samspill med helsesektoren – Avventende sykmelding – Raskere tilbake – Investering i samspill – Nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse  Arbeidsavklaringspenger – Erstatter rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad – En forenkling som vil gi – større økonomisk trygghet for brukerne – tydeligere rettigheter og plikter – mer tid på NAV-kontoret til mer og bedre oppfølging – raskere tilbakeføring til arbeid

12 NAV, 20.09.2016Side 12 Innføring av Arbeidsavklaringspenger  For å sikre videre utvikling av NAV-kontor bør AAP innføres så raskt som mulig - Vi sikter mot 1.5.09. Neste mulighet er oktober -09  Opplæring og utvikling av saksbehandlingssystem forutsetter at lov og forskrifter er avklart til nyttår.  Lovproposisjonen må behandles raskt av stortinget.

13 NAV, 20.09.2016Side 13 Arbeidsevnevurdering – Felles tilnærming der de tre etatene tidligere hadde hver sin – Skal gi tidligere avklaring av arbeidsmuligheter – Skal hjelpe oss å ivareta brukermedvirkning og individuelle hensyn – Skal føre til at vi får alle fakta på bordet, ikke minst i fra brukeren selv Arbeidsevne i NAVs metodiske arbeid Individets muligheter og begrensninger Omgivelsenes krav og forventninger Muligheter

14 NAV, 20.09.2016Side 14 Hva gjør vi for å bli bedre for brukerne?  Gir NAV-kontorene nye verktøy og virkemidler – 7000 på opplæring i ny metodikk for arbeidsevnevurdering  Gir NAV-kontorene tydeligere fokus – bedre tid til individuell oppfølging, veiledning og informasjon  Veileder kontorene i bruk av kvalifiseringsprogrammet  Overfører kompetanse mellom enheter i NAV  Skiller ut oppgaver til forvaltningsenheter – Effektiv saksbehandling – Likebehandling over hele landet  Skiller ut helserefusjoner og utvikler automatisk frikort  Utvikler selvbetjeningsløsninger for pensjon

15 NAV, 20.09.2016Side 15 Kvalifiseringsprogrammet  Regjeringens viktigste fattigdomssatsing  Store politiske forventninger til implementering og aktivitetsnivå i kvalifiseringsprogrammet  Å implementere og gjennomføre kvalifiseringsprogrammet er en hovedutfordring for NAV i 2008 (og 2009)  Ambisjon inneværende år: 5392 deltakere  Ambisjon 2009: øker til 8850 ved utgangen av året  Foreslått bevilgning til kommunale merkostnader i 2009: kr 560 mill (drøftes nærmere med KS som anslår ytterligere 150 mill i merkostander)

16 NAV, 20.09.2016Side 16 Programmet som må lykkes  Kvalifiseringsprogrammet er viktig: - for brukerne - for fag- og tjenesteutviklingen - for NAV-reformen

17 NAV, 20.09.2016Side 17 Utvikling KVP 2008

18 NAV, 20.09.2016Side 18 NAV Lokalt Kvalifiseringsprogrammet - styringslinjer NAV Fylke Fylkesmannen Arbeids- og velferdsdirektoratet ”Overordnet fylkesledd” Sosial- og helsedirektoratet Arbeids- og velferdsdirektoratet ”overordnet fylkesledd” og ”levekår og sosiale tjenester” Prosjekt KVP

19 NAV, 20.09.2016Side 19 Utfordringer lokalt  Antall NAV-kontorer vil øke sterkt i andre halvår 2008 og i 2009  Kontorene vil være i ulik fase mht erfaring og kompetanse på KVP, og har svært ulike behov for bistand  Kontorene har ulike forutsetninger mht prioritering, organisering, ressurser og virkemidler  Flere har rekruttert ”de lette” i første omgang og står nå overfor brukere med mer omfattende bistandsbehov  Manglende kommunal forankring

20 NAV, 20.09.2016Side 20 Hva er gode grep for å komme i gang med KVP?  Readyness – noe som er ønsket, ser nytte av og lagt til rette for  Ledelsesforankring – skape handlingsrom  Organisatorisk lagt til rette – dedikerte medarbeidere  Tilstrekkelig kompetanse  Tilstrekkelige virkemidler lokalt – noe å spille på både innenfor statlig-, kommunal-, privat- og frivillig sektor  Dugnadsånd – idealisme – positive holdninger – se muligheter – være proaktive  Balanse mellom raushet (romslighet) og pågåenhet  Forankring og samarbeid med kommunen / kommunale tjenester  Sette i gang selv om ikke alt er på plass – rydder vei ikke minst praktisk  Overføring av deltakere fra andre satsinger


Laste ned ppt "Status og utfordringer i NAV og kvalifiseringsprogrammet Fagforbundet torsdag 9. oktober 2008 Per Inge Langeng fung direktør avdeling Levekår og sosiale."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google