Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styringssystemet i NAV Målstyring ved bruk av målekort Tom Østhagen Avdelingsdirektør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styringssystemet i NAV Målstyring ved bruk av målekort Tom Østhagen Avdelingsdirektør."— Utskrift av presentasjonen:

1 Styringssystemet i NAV Målstyring ved bruk av målekort Tom Østhagen Avdelingsdirektør

2 NAV, 02.07.2014Side 2 Virksomhetsstyring, målstyring og målekort Forklaring ► Virksomhetsstyringen i NAV omfatter både styring, ledelse, kontroll og risikohåndtering og skjer gjennom gjentagende prosesser for planlegging, gjennomføring og oppfølging. ► Målstyring er et av flere prinsipp som ligger til grunn for virksomhetsstyring i offentlige virksomheter. Prinsippet er sentralt besluttet i NAV og knytter hovedmål med styringsparametere opp mot de enkelte enheter i organisasjonen og skal være en rettesnor i hva den enkelte enhet skal arbeide med og på hvilken måte ► Målekort er et sentralt verktøy i målstyringen og viser hvordan en enhet presterer innenfor definerte styringsparametere. Målekortet skal gi informasjon om hva som skal måles, om målet er nådd og hvordan utviklingen er for de ulike styringsparametrene Målekort Målstyring Virksomhetsstyring

3 NAV, 02.07.2014Side 3 Målstyringens plass i styringshierarkiet  Hvert NAV-kontor og hver forvaltningsenhet har sine egne unike målekort – Disse brukes i dialog mellom enheten og styringslinjen(e)  Hvert fylke har samlede målekort for sine enheter (NAV-kontor/forvaltning)  Fylkenes målekort aggregeres til et målekort for Norge Målekortene utgjør samlet sett data på lokalt, fylkesvis og nasjonalt nivå

4 NAV, 02.07.2014Side 4 Virksomhetsstyring i NAV er tuftet på et forvaltningsmessig rammeverk Målstyring i NAV ► NAV-kontorene (som illustrert i figuren) har to styringslinjer, mens NAV forvaltning har en ► Målstyring i NAV omfatter spesielt de delene av virksomhetsstyringen i NAV som går på ”Mål- og resultatstyring” samt ”Styring og oppfølging” ► Også plan og budsjettarbeid og risikostyring er med og utgjør kontorenes forvaltningsmessige rammeverk ► Prinsippene er gjennomgående for arbeid med virksomhetsstyring i statlig og kommunal sektor Plan og budsjett Risikostyring og intern kontroll Mål- og resultatstyring Styring og oppfølging NAV Fylke NAV-kontor Kommune Gjennomføring av målstyring i NAV er en operasjonalisering av vedtatte styringsprinsipper PRINSIPPER FOR VIRKSOMHETSSTYRING I NAV

5 NAV, 02.07.2014Side 5 Mål og prioriteringer i den enkelte enhet/kontor sin virksomhetsplan er et sentralt element i målstyringen UTARBEIDELSE AV LOKALE MÅL ► I tillegg til målene i Mål- og disponeringsbrev og styringsdokumenter fra den enkelte kommune for NAV-kontoret sin del, kan den enkelte enhet/kontor etablere lokale mål dersom dette er hensiktsmessig ut fra utfordringsbildet de har. ► Mål og prioriteringer kontoret/enheten selv setter gjenspeiles i virksomhetsplan. ► Ved målstyring vil mål og prioriteringer i virksomhetsplanen løpende måles og følges opp Mål- og disponeringsbrev Integrert virksomhetsplan for NAV-kontoret Kommunale styrings- dokumenter Avklare lokale mål og gjøre lokale prioriteringer Gjøres i samarbeid mellom fylkesdirektør, rådmann og NAV leder Mål og prioriteringer danner basis for oppfølgingen av målstyring Lokale ambisjoner

6 NAV, 02.07.2014Side 6 I hvert steg av målstyringssløyfen benyttes egne verktøy ► Målekort (Måle) Et Excel-basert verktøy som gir oversikt over kontorets/enhetens samlede status på resultatmål ► Tiltaksplan (Følge opp) Et Excel-basert verktøy som kan benyttes for å holde en oversikt over gjennomføring av forbedringstiltak i kontoret/enheten ► Statusrapport (Rapportere) Et Powerpoint-basert verktøy som gir mulighet for å gi en overordnet oversikt over resultatoppnåelse og iverksatte tiltak til statlig og kommunal styringslinje Målstyring i NAV vil hovedsakelig bestå av tre steg: måle, følge opp og rapportere

7 NAV, 02.07.2014Side 7 BrukerperspektivProduksjonsperspektiv MedarbeiderperspektivetØkonomiperspektivet UTARBEIDELSE AV LOKALE MÅL 1. Brukerperspektiv: Mål innenfor dette området ivaretar brukerrettede tjenester knyttet til informasjon og oppfølging 2. Produksjonsperspektivet: Mål innenfor dette ivaretar produksjonskrav knyttet til blant annet saksbehandlingstider og oversendelsesfrister 3. Medarbeiderperspektivet: Mål innenfor dette området ivaretar forhold som medarbeidertilfredshet, involvering og sykefravær 4. Økonomiperspektivet: Mål innenfor dette området ivaretar at kontoret opererer i henhold til fastlagte økonomiske rammer Måloppfølging innenfor fire perspektiver bidrar til balansert målstyring i NAV-kontoret Måling innenfor fire perspektiver sikrer en helhetlig fokus på NAV-kontorets resultater

8 NAV, 02.07.2014Side 8

9 NAV, 02.07.2014Side 9

10 NAV, 02.07.2014Side 10 Pilen viser trend og måloppnåelse, mens status viser måloppnåelse hittil i år. Tall for B.7: Tall ikke klare Risikokolonnen viser vurdering av sannsynlighet for måloppnåelse ved utgangen av året

11 NAV, 02.07.2014Side 11 Utviklingstiltak følges opp i egen tiltaksplan Kontor-/enhetsleder er ansvarlig for å iverksette tiltak, fordele ansvar og følge opp på områder hvor det i målkortet er registrert avvik Illustrasjon: Tiltaksplan

12 NAV, 02.07.2014Side 12 Statusrapporten skal sikre at fylkesdirektør/ rådmann er oppdatert på måloppnåelse ved den enkelte enhet/kontoret Kontor-/enhetsleder skal i samråd med oppfølgingsteam månedlig rapportere status til fylkesdirektør (og rådmann) Illustrasjon: Statusrapport

13 NAV, 02.07.2014Side 13 Modell for organisering av prosesser ved målstyring Fylkesdirektør Kontor-/enhetsleder Rådmann Styring og støtte Roller ved målstyring tilpasses i henhold til det enkelte fylkes organisering Medarbeidere Organisering ved målstyring Avstemme Teamledere Følge opp MålRapportere MålRapportere ► Fylkesdirektør og Rådmann har øverste resultatansvar for henholdsvis statlig- og kommunal styringslinje for det enkelte NAV- kontor ► Begge styringslinjer skal ivareta både styring og støtte til kontor-/enhetslederne for å sikre at de blir fulgt opp på mål, samt behov for assistanse i utviklingsarbeid ► Statistikkansvarlig (med eventuell støtte fra andre) er ansvarlige for at resultater blir lagt inn i målekort (indikatorer i fylkeslinje) Andre mål fylles ut i NAV-kontoret ► Teamledere samt medarbeidere ved behov deltar i det daglige målstyringsarbeidet i NAV- kontoret gjennom oversikt over resultater og gjennomføring av forbedringstiltak Statistikk- ansvarlig Delinput- ansvarlig MålRapportere MålRapportere Styring og støtte

14 NAV, 02.07.2014Side 14 Månedlig syklus for målstyring Oppsummering Lokalt 1. hver måned Ca 10. hver måned 18-20. hver måned Aktivitet Legger inn resultat for lokale / kommunale indikatorer Komplett målekortFerdig tiltaksplan Skrive statusrapport Ferdig statusrapport Fylket Kontroll av automatisk datauttrekk Vurdere risiko i fylkets målekort Oppdatere tiltaksplan Klar for styringsdialog 15. hver måned Output Syklusen gjentas månedlig

15 NAV, 02.07.2014Side 15 Eksempel på sammenhenger; Flere i arbeid og aktivitet færre på stønad Resultatkrav Flere i arbeid og aktivitet færre på stønad Effektindikatorer Andel arbeidssøkere med overgang til arbeid (65 %) Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid (45 %) Gjennomsnittlig varighet på avsluttede sykefraværstilfeller (39 dager) Måleindikatorer Andel arbeidssøkere med oppfølging siste 3 mnd. (80 %) Andel personer med nedsatt arbeidsevne med oppfølging siste 6 mnd. (80%) Andel gjennomførte dialog 2 møter innen 26 uker (80 %) Andel arbeidssøkere med jobbmatch (30 %) Andel mottakere av AAP med godkjent aktivitetsplan (80 %)

16 NAV, 02.07.2014Side 16 Fordeler og ulemper? og litt om erfaringer sett fra en NAV-leders ståsted Enhetlig system – alle enheter, alle nivåer Velegnet for å involvere ansatte, skape eierskap og engasjement Forenkler styring – prioritere og begrunne valg Konkurranse mellom enheter - rangering Tydeliggjør sammenhenger Erstatter mye av behovet for de skriftlige virksomhetsplanene lokalt Hvilke indikatorer er «de rette»? Kvantitet og kvalitet – utfordrende å måle kvalitet i brukeroppfølging(effekter – hva fører til hva) Dekker ikke alt – stadig behov for tilleggs rapportering Få eller mange indikatorer?


Laste ned ppt "Styringssystemet i NAV Målstyring ved bruk av målekort Tom Østhagen Avdelingsdirektør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google