Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DEMENSFYRTÅRN LOFOTEN Berit Mosseng Sjølie Prosjektleder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DEMENSFYRTÅRN LOFOTEN Berit Mosseng Sjølie Prosjektleder"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 DEMENSFYRTÅRN LOFOTEN Berit Mosseng Sjølie Prosjektleder
Hjemmetjenesten

3 PROSJEKT 2012-2015 UHT Nordland
Utviklingssenter for hjemmetjenester Initiert og finansiert av Helsedirektoratet 1 av 3 i Norge UHT Buskerud: Demensfyrtårn Buskerud -Drammen kommune UHT Telemark: Demensfyrtårn Telemark - Porsgrunn kommune UHT Nordland: Demensfyrtårn Lofoten

4 Demensfyrtårn Lofoten
Hjemmetjenesten i Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan Sammen skal kommunene utvikle kvaliteten på tjenesten til brukere med demens eller brukere som har en kognetiv svikt Prosjektgruppe Rette fokus mot de mest sårbare av våre brukere Prosjektet Demensfyrtårn Lofoten Hjemmetjenestene i Lofoten, Hjemmetjenesten i Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan, har sammen startet prosjektet Demensfyrtårn Lofoten. Ønske om å utvikle kvaliteten på tjenestetilbudet Vi ønsker gjennom dette prosjektet å rette et særlig fokus mot de av våre brukere som har demens eller som vi mistenker har en kognitiv svikt. denne gruppen brukere er kanskje de mest sårbare

5 Styringsgruppe Prosjektgruppe Arbeidsgruppe Vågan
Arbeidsgruppe Vestvågøy Arbeidsgruppe Flakstad Arbeidsgruppe Moskenes Andre nøkkelpersoner Prosjekt-ansvarlig Prosjektleder

6 I første omgang ha fokus på forbedring av…..
Pasientsikkerheten Økt sikkerhet rundt legemiddelbehandlingen for å unngå legemiddelrelaterte problemer Samstemming av legemiddellister og legemiddelgjennomgang Personalets kompetanse om brukergruppen Forutsigbarhet og kontinuitet for brukerne og deres pårørende

7 Hvorfor er vi så opptatt av legemiddellistene?
Vi vil unngå legemiddelrelaterte problem (LRP) hos disse brukerne En hendelse eller et forhold som skjer i forbindelse med legemiddelbehandling og som reelt eller potensielt interfererer med ønsket helseeffekt Ruths S, Viktil KK, Blix HS. (2007) Altså noe som i tillegg til feilmedisinering kan utgjøre en fare for brukeren . Både nasjonale og internasjonale studier viser at legemidler ofte ikke brukes optimalt, og at legemiddelrelaterte problemer (LRP) forekommer. Videre er det vist at opptil 50–80 % av LRP kan forebygges. Med et legemiddelrelatert problem menes «en hendelse ….

8 Hvorfor? Studier viser:
feil i legemiddelbruk hos eldre i % av forskrivningene. 10 % av alle innleggelser av eldre i medisinsk avdeling er forårsaket av LRP Medisinlisten hos fastlegen og hos hjemmetjenestene er ikke samstemt Det finnes flere studier som viser feilbruk av legemidler både på sykehus og hos hjemmeboende pasienter. Avhenging av hvilke kriterier som legges til grunn, er det rapportert om feilforskrivninger av legemidler til eldre i % av forskrivningene. Cirka 10 % av alle innleggelser av eldre i medisinsk avdeling er forårsaket av LRP

9 Hvorfor fokus bare hos denne brukergruppen?
Nei, ikke bare, men særlig pga at dette er den mest sårbarengruppen brukere Kognitiv svikt og demens er økende med økende alder Fordobling innen 2040? % av tjenestemottakerne har en kognetiv svikt Bare 30% av disse har demensdiagnose. Demenssykdom utvikles over cirka 10 år 1) Vi vet at kognitiv svikt og demens er økende med økende alder blant tjenestemottagere i hjemmetjenestene. Helse- og omsorgsdepartementet: Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2-5) Resultater fra studien ”IPLOS og kartlegging av tjenestebehov hos hjemmeboende med kognitiv svikt” anslår forekomst av demens til mellom 27 og 36 prosent. Mindre enn en tredjedel av disse hadde en demensdiagnose. Man antar at antallet som utvikler demens vil stige til det dobbelte innen 2040 på grunn av alderssammensetning i befolkningen. Utvikling av demenssykdom har et tiårig forløp og behovet for tilrettelagte tjenester utvikler seg etter hvert i sykdomsperioden. Adferdsmessige og psykologiske symptomer er vanlige hos personer med demens. Undersøkelsen indikerer at personale som arbeider i hjemmetjenesten bør ha spesifikk kompetanse om demens for å møte symptomer. Selbæk, G. IPLOS og kartlegging av tjenestebehov hos hjemmeboende med kognitiv svikt. Sykehuset Innlandet. 2010

10 Kartlegging har dessuten avdekket
Omsorgstjenesten opplever liten eller manglende kontakt med fastlegene om felles pasienter som et problem. Det er for liten koordinering rundt pasientene som mottar pleie og omsorgstjenester. Kommuneleger har relativt lite kunnskap om omsorgstjenestene i egen kommune Vi kjenner oss igjen Helsedirektoratets kartlegging fra 2006 konkluderte med: Omsorgstjenesten opplever liten eller manglende kontakt med fastlegene om felles pasienter som et problem. Det er for liten koordinering rundt pasientene som mottar pleie og omsorgstjenester. Kommuneleger har relativt lite kunnskap om omsorgstjenestene i egen kommune Samstemming av legemiddellister og legemiddelgjennomganger i tverrfaglige team bestående av lege, sykepleier og farmasøyt har vist seg å forebygge LRP og forbedre legemiddelbruken

11 Hva håper vi på? Samstemming og legemiddelgjennomgang skal forebygge LRP At brukerne våre får den beste medisinske behandling Bedre samhandling om denne sårbare brukergruppen Tverrfaglig tilnærming til medisinske problemer

12 Den nasjonale Pasientsikkerhetskampanjen har i 2011 definert legemiddelhåndtering som et område for kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Helsedirektoratet har i 2011 utarbeidet rapporten "Riktig legemiddelbruk til eldre pasienetr/beboere på sykehjem og i hjemmesykepleien". (se lenke) I tillegg vil en veileder for legemiddelgjennomganger i 2012

13 Gjennomføring av legemiddelgjennomgang
Utvalgte brukere som er sårbare i forhold til LRP. informasjon og invitasjon til å delta. Registreing av brukerens helsetilstand ”OBS demens” søvnrytme og smerteplager Pasientsikkerhetskampanjens sjekkliste relevant klinisk informasjon Samstemming av legemiddellistene Håndkjøpsmedisin, naturpreparater, kosttilskudd Lister hos Hjemmetjenesten - Fastlegen Gjennomføring av prosjektet Prosjektet er tenkt gjennomført på følgende måte: I alle de 4 kommunene har vi valgt ut brukere som vi ser kan være sårbare i forhold til LRP. Disse brukerne og deres pårørende har fått informasjon om prosjektet og prosjektets hensikt, og invitert til å delta. Gjennom de faste, daglige besøkene brukeren får fra hjemmetjenesten, vil vi aller først registrere brukerens helsetilstand gjennom bruk av ”OBS demens”, registrering av søvnrytme og smerteplager. Sjekklisten for relevant klinisk informasjon fylles ut. Legemiddellisten samstemmes. Også håndkjøpsmedisiner og alternative medisiner. Medisiner ”lånt” fra nabo, pårørende osv.

14 Gjennomføring forts….. 4. Legemiddelgjennomgang på legens kontor
Sjekkliste, OBS demens, osv.. Bruker ikke til stede Erfarings- og kunnskapsutveksling 5. Brukeren møter (evt) til legekontroll sammen med en sykepleier, evt pårørende medisinsk undersøkelse eventuelle endringer på medisinene gjøres Vi ønsker deretter å gjennomgå medisinlistene og brukerens journal sammen med brukerens fastlege og en farmasøyt. Vi har tenkt at dette kan gjøres uten at brukeren er til stede. Deretter møter brukeren til legekontroll for medisinsk undersøkelse, sammen med en sykepleier fra hjemmetjenesten. Anbefalinger for denne legekontrollen er beskrevet i Norsk Legemiddelhåndbok, G 24, Legemiddelgjennomgang (LMG). Eventuelle endringer på medisinene gjøres i dette møtet.

15 Gjennomføring….. uker etter legebesøket gjøres de samme registreringer av OBS Demens, søvn og smerte. 7. Kan det være aktuelt å utforme nye hjelpemetoder? med tanke på ikke-medikamentelle tiltak Medisinsk behandling? Cirka 14 dager etter legebesøket vil hjemmetjenestens personale (også nå gjennom de faste, daglige besøkene) gjøre de samme registreringer av OBS Demens, søvn og smerte. Det kan være aktuelt å utforme nye hjelpetiltak, særlig med tanke på ikke-medikamentelle tiltak for pasienter med adferdsmessige og psykiske symptomer.

16 Gjennomføring….. 8. Dersom det er gjøres endringer i medisiner må det påregnes en ny kontroll hos fastlegen etter en viss tid for ny medisinsk undersøkelse. Dersom det er gjort endringer i medisiner må det påregnes en ny kontroll hos fastlegen etter en tid for ny medisinsk undersøkelse.

17 KOMPETANSEHEVING Vi ønsker å øke personalets kompetanse om
Denne brukergruppens behov Tjenestekvaliteten – hvordan få en hevet kvalitet på tjenesten? Legemiddelbruk og alternative hjelpemetoder i særlig fokus nå 1. og 2. oktober kurs for ALLE ansatte i alle kommunene

18

19 SÅ…. vil vi se på…. Hvordan er det med…
opplevelsen av forutsigbarhet og kontinuitet for denne brukergruppen og deres pårørende Hva gjør vi med det?

20 Vi ønsker å se inn i oss selv og utover…
Lokalsamfunnet. Hva finnes der? Samarbeide om omsorgsressursene som allerede finnes? Kan ”arbeidslag” være en vei å gå? Erfaringsutveksling med Demensfyrtårn Telemark Lære av hverandres erfaring Tenke utradisjonelt og kreativt Dagsenter uten senter?

21 Takk for oppmerksomheten!
Se framover sammen…!


Laste ned ppt "DEMENSFYRTÅRN LOFOTEN Berit Mosseng Sjølie Prosjektleder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google