Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL NETTVERKSAMLING

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL NETTVERKSAMLING"— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL NETTVERKSAMLING
Hvordan sammen bli bedre - enn hver for oss? Nesodden, Aurskog Høland, Skedsmo, Sørum, Asker, Enebakk, Lørenskog, Nittedal, Nannestad, Bærum, Brammen

2 Program Mål for dagen: Utvikle nettverket og dele kunnskap og kompetanse Kl Velkommen v/ Evelyn Jakobsen, leder i styringsgruppen Innledning v/ Prosjektleder Berit Skjerve Utvikling av nettverket, prosess v/ Hege Fossum, Utviklingsavdelingen Kl Lunsj Kl – Å leve godt i eget hjem med demens. v/Bjørg Landmark, Utviklingssenter for hjemmetjenester i Buskerud Heidi Kleven, spesialsykepleier/mastergrad i klinisk helsearbeid, - Drammen kommunes tilnærming til forebyggende og helsefremmende arbeid til eldre, 75 år og over. KL Pasientrettighetsloven kap.4 A - et opplæringstiltak v/Kari Os, USH, Lørenskog kommune KL Oppsummering og slutt

3 Fra undervisningshjemmetjenester til utviklingssenter for hjemmetjenester
”Utvikling gjennom kunnskap” Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester – en nasjonal satsing. Overordnet strategi Hensikt, visjon, mål og føringer To utviklingssentre i hvert fylke Pådriverrolle Ny nasjonal nettside Evalueres 2015 Utvikling gjennom kunnskap: Et ideal for dagens og fremtidens omsorgstjenester; et ideal om kunnskapsbaserte tjenester i kontinuerlig forbedring og utvikling, tjenester der de ansatte reflekterer over praksis og omdanner konkrete praktiske erfaringer til kunnskap. Visjonen gir rom for mange forskjellige typer kunnskap: systematiserte brukererfaringer, og annen erfaringsbasert kunnskap, forskningsbasert kunnskap av både kvalitativ og kvantitativ karakter,oppsummert kunnskap for eksempel i faglige retningslinjer, evalueringskunnskap, teoretisk kunnskap, etikk og verdier.

4 Utvikling gjennom kunnskap
Visjonen uttrykker et ideal for dagens og fremtidens pleie og omsorgstjenester i kontinuerlig for bedring og utvikling , tjenester der ansatte reflekterer over praksis og omdanner konkrete praktiske erfaringer til kunnskap

5 Mål for det enkelte USHT
Pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i eget fylke Tjenester av god kvalitet oppnås ved å involvere Kvalitet kjennetegnes ved at tjenester: Er virkningsfulle Er trygge og sikre Involverer brukerne og gir dem innflytelse Er samordnet og preget av kontinuitet Utnytter ressursene på en god måte Er tilgjengelig og rettferdig fordelt Pådriverrollen: Gå foran og jobber for å få noe til å skje, motivere andre og får med seg andre. Både internt i kommunen og kommuner i eget fylke eller samarbeidspartnere. | 5

6 Delmål: Pådriver for fag- og tjenesteutvikling:
I 2015 har kommunene tilgang på kunnskap fra utviklingsprosjekter i pleie- og omsorgstjenesten innen lokale og nasjonale satsningsområder 2. Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter: I 2015 har kommunene tilgang på modeller for praksistilbud i sykehjem og hjemmetjenester 3. Pådriver for Kompetanseutvikling hos ansatte I 2015 har kommunene tilgang på modeller for kompetanseutvikling hos de ulike grupper av ansatte i sykehjem og hjemmetjenester. 4. Tilrettelegging for forskning og utvikling I 2015 har utviklingssentrene tilrettelagt og bidratt til forskning og utvikling innen helse-og omsorgstjenester Fag og tjenesteutvikling: Utiklingsarbeid e rnødvendig for kunnskapsbasert praksis, implementering av nasjonale føringer og forskning i praksis og for å kunne utikle kompetansen til ansatte. Utviklingsarbeide: systematisk virksomhet mot å utvikleeller videreutvikle modeller, prosesser eller syektemer for å forbedre tjenesen. Modeller: beskrivelser, fremstillinger, av innhold i og orgaaniseringen av tjensten inkludert lokale retningslinjer prosedyrer sjekklister … Si litt om prosjekter – sjekke, om andre har gjort noe, samarbeide med akrtuelle aktører, dokumentere, formidle, spredning 2. Videreutvikle prsksistilbudet til elever….; Oppdatert prsksistilbud i utvikling . Shøgskoler og videregående skoleramarbeide mellom tjenesten og skolene. Tverrrpfofesjonell prraksis, medisinerstudenter, leger i spesialisering, turnusleger. Turnudfysioteraperuter. Lærebedrift i helsearbeiderfaget, samarbedi med kokke, ernæring, ped., idrettsfag og musikk 3. Kompetanse utvikling: Kompetanseheveing og rekruttering av personell med nødvendig kompetanse. Kompetansetiltak: overordnesde planer, metoder for internundervisning, opplæringsplaner, implementering og metodeverktøy. Tverrprofesjonelle modeller for komp.utvikling. Prosedyrer, for eksempel.. 4. Forskning og iutviklingLegge til rette for og bidra til forskning. Arena for forskning.med f.orskongsinst.samarbeidsprosjekter.Mastergrad.doktorgrad og andre forskningsprosjekter.. Implementere forskning.

7 Nasjonale føringer

8 Felles nasjonal nettside: www. undervisningssykehjem. no www. baerum
Felles nasjonal nettside:

9 Nettverk for hjemmetjenestene i Akershus Etablert 28.09.2010
Sammen blir vi bedre enn hver for oss. Målsetting: Utnytte hverandres kompetanse og lære av hverandres erfaring. Arbeidsgruppe: Kari Camilla A. Vigdal Asker, Ellen Kroken Asker, Anine Tertland Lørenskog, Kari Kongshavn og Berit Skjerve Bærum

10 Hva har vi erfart? Kontaktpersoner i kommunene: Funksjonen
Lørenskog: Liv Tveito Rælingen: Lasse Fure, Eva Thoresen Skedsmo: Karianne Amlie Nes: Heidi Snoen Glomsås Enebakk: Åshild Hjelle Asker: Camilla Aurtande Vigdal Aurskog Høland: Kakki Balterud Sneen, Elisabeth Fagerstrand, Gro Nadden. Ås: Kristine Østby Funksjonen Arbeidsgruppen. Hvordan organisere dette videre?

11 Hva har vi erfart? Tre nettverkssamlinger:
2010: 28.9 oppstart nettverk – Etikk og Kunnskapstorg 25.11 Læringsarena 2011: 31.03 Under planlegging: Fagdag før ferien 9.juni. Fagtema: Kartlegging av pågående- avsluttede fagutviklingsprosjekter eller fagutviklingsarbeid i kommunene. Hvilket system bør vi ha for å dele kunnskap?

12


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL NETTVERKSAMLING"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google