Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

| Veien til egen bolig NFU's konferanse 13. november 2007 | 1 Statusrapport om utviklingshemmedes levekår, tjenestetilbud og rettssikkerhet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "| Veien til egen bolig NFU's konferanse 13. november 2007 | 1 Statusrapport om utviklingshemmedes levekår, tjenestetilbud og rettssikkerhet."— Utskrift av presentasjonen:

1 | Veien til egen bolig NFU's konferanse 13. november 2007 | 1 Statusrapport om utviklingshemmedes levekår, tjenestetilbud og rettssikkerhet

2 | Veien til egen bolig NFU's konferanse 13. november 2007 | 2 Kjennetegn ved boligsituasjonen • De aller fleste bor i en kommunal bolig i et bofellesskap • Boligstandarden er rimelig god, men boligen merker seg ut • Mange som bor i leide boliger med flere leiligheter, omtaler ikke boligen som hjemme eller huset mitt, men som boligen • Mange av beboerne har ikke innflytelse på hvem de deler bofellesskap med

3 | Veien til egen bolig NFU's konferanse 13. november 2007 | 3 Forts. kjennetegn • Boligbyggingen de senere årene har ikke vært i takt med behovet • Mange bor hjemme hos foreldre/pårørende langt opp i voksen alder • Det er et fåtall som eier egen bolig • Kommuner signaliserer at egen bolig ikke gir sikkerhet for tjenester • Prinsippet om boliger i vanlige bomiljø er ikke ivaretatt

4 | Veien til egen bolig NFU's konferanse 13. november 2007 | 4 Utfordringer knyttet til bolig • Prioritering • Unngå/ikke tillate oppsamlinger i bofellesskap • Mulighetene for å eie/leie må sees på • Prosess rundt flytting må planlegges tidlig og i et samarbeid med bruker og pårørende

5 | Veien til egen bolig NFU's konferanse 13. november 2007 | 5 Retningslinjer for tjenester • Hjemmetjenestene for utviklingshemmede skulle innlemmes i den øvrige hjemmetjenesten i kommunen • Tjenesteyterne skulle ikke knyttes til en spesiell bolig. De skulle ansettes i kommunene og tjenestene skulle gis til hver enkelt person etter en vurdering av den enkeltes forutsetninger og behov • Tjenestene skulle organiseres slik at det ble et fast og stabilt personale rundt brukeren

6 | Veien til egen bolig NFU's konferanse 13. november 2007 | 6 Forhold som kan påvirke kvaliteten • Kompetanse • Grad av tverrfaglig samarbeid og helhetlig tilnærming • Brukermedvirkning • God ledelse • Klare ansvarsforhold

7 | Veien til egen bolig NFU's konferanse 13. november 2007 | 7 Helsetilsynets rapporter viser…. • At tilbudene ikke endres i samsvar med endringer i utviklingshemmedes behov • Det mangler dokumentasjon på individuelle vurderinger • Det fattes ikke vedtak på de tjenester brukerne får • Vedtak er ikke begrunnet eller har vært evaluert • Ansatte kjenner ikke til vedtak

8 | Veien til egen bolig NFU's konferanse 13. november 2007 | 8 Noen av rapportens konklusjoner • Brukermedvirkning må på plass • Individuelle planer er et nyttig redskap som må følges opp med enkeltvedtak • Tjenester og vedtak må evalueres jevnlig • Tjenestene må organiseres bedre og på ulike måter ut fra individuelle vurderinger • Helsetjenesten og særlig legene må mer på banen • Stillingsbrøkene må bli større • Tjenesteyterne må styrkes gjennom kunnskap og veiledning

9 | Veien til egen bolig NFU's konferanse 13. november 2007 | 9 Konklusjoner forts. • Utviklingshemmede må være en prioritert målgruppe når det gjelder kommunal boligbygging • Bedre tilrettelegging for eie/leie • At man unngår/ikke tillater oppsamling i store bofellesskap i kommunene • At planprosessen knyttet til bolig starter tidlig og i et samspill med bruker, pårørende og tjenesteapparatet


Laste ned ppt "| Veien til egen bolig NFU's konferanse 13. november 2007 | 1 Statusrapport om utviklingshemmedes levekår, tjenestetilbud og rettssikkerhet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google