Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DEMENSPLAN 2015 ”DEN GODE DAGEN”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DEMENSPLAN 2015 ”DEN GODE DAGEN”"— Utskrift av presentasjonen:

1 DEMENSPLAN 2015 ”DEN GODE DAGEN”
Hva er fylkesmannens funksjon ifht. oppfølging? v/Beate Helland Rådgiver/sykepleierHelseavd. FM i Hordaland

2 Organisering helseområdet
Helse- og omsorgsdepartementet Helsedirektoratet Statens helsetilsyn Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannens helse- og sosialavdeling/ Helsetilsynet i Hordaland

3 Fylkesmannens oppgaver omfatter bl.a:
Implementering av lovverk Implementering av nasjonal helse- og sosialpolitikk Tilskuddsforvaltning Veiledning/rådgivning Følge med på tjenestetilbudet

4 DEMENSPLAN 2015 Demensplanen er ein heilskapleg plan for å styrka demensomsorga .Planen skal vektlegge tiltak som kan iverksettes før det er behov for heildøgnstilbud og sette fokus på å lette omsorgsbyrda til dei pårørande. Den er utarbeida for å betre kvaliteten og styrkje kompetansen og kapasiteten i tiltakskjeda for menneske med demens.

5 DEMENSPLAN 2015 Løfter frem 3 hovedsatsingsområder for å møte dagens og morgensdagens utfordringar: ”Smått er godt” Boformer tilpasset personer med demens ”Det manglande mellomledd” Dagtaktivitetstilbud og avlastningstiltak Økt Kunnskap og kompetanse

6 1.Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging
5 Hovedstrategier 1.Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging 2. Kapasitetsvekst og kompetanseheving 3. Bedre samhandling og helsefaglig oppfølging 4.Aktiv omsorg 5.Partnerskap med familie og lokalsamfunn

7 1.Bedre tilpassede boformer
”Smått er godt”- boformer tilpasset personer med demens •80% som bor i sykehjem har en demenslidelse, men mange sykehjem er ikke bygd og tilrettelagt for mennesker med demens og kognitiv svikt •Alt som bygges og moderniseres ved hjelp av Husbankens nye investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem, skal være tilpasset mennesker med demens og kognitiv svikt

8 Bedre tilpassede boliger
Nytt Investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger Kartlegging av utbyggingsplaner og bo- og tjenestetilbud i kommunene Fylkesmannen skal avklare følgende: - Inn under formålet med ordningen? - Samsvarer med kommunens behov ? - Innarbeidet i årsbudsjett og økonomiplan - Tilpasset personer med demens , funksjonelt og tilpasset formålet??+

9 2. Økt kunnskap og kompetanse
Øke tilgjengeligheten av pårørendeskoler og samtalegrupper Styrke den medisinske kompetansen Øke forskningsinnsatsen Kompetanseløftet 2015 Demensomsorgens ABC Pasientrettighetsloven kap. 4A

10 ST.meld.nr.25 9.3.1 Tiltak for en styrket demensomsorg
- Dagtilbud til personer med demens Dagtilbud anses som et svært viktig tilbud for at personer med demens fortsatt skal kunne bo hjemme, og gi pårørende avlastning. For beboere med demens i omsorgsbolig el. sykehjem, vil det også være av svært stor betydning å ha et dagtilbud som gir tilrettelagte aktiviteter og sosialt samvær.

11 3.Aktiv omsorg: Økning i dagaktivitetstilbud
Bare 6,5 prosent av hjemmeboende mennesker med demens har et dagtilbud Kommunens ansvar for dagtilbud er presisert i rundskrivet ” Aktiv omsorg” Kommunens frie inntektene skal gi rom for at kommunene kan starte oppbygging av dagtilbud for demente fra 2009 3 årig program for å utvikle fleksible og gode modeller for dagtilbud, i eget hjem, i institusjon eller på dagsenter til mennesker med demens i mange kommuner er aktivitetstilbudet på dagtid det manglende leddet i omsorgskjeden Aktiv omsoeg: styrking av dagaktivitetstilbud Utvikle fleksible og gode modeller for dagtilbud , i eget hjem, i institusjon, eller på dagsenter.

12 Aktiv omsorg: Dagtilbud
FM – oppgaver Synliggjøre ulike modeller for dagtilbud og andre aktiviserende tiltak Bidra til metodeutvikling Bidra til kompetanseutvikling( prosjekter) Fokus på mat og måltider i omsorgstjenesten Tilsyn

13 Dagtilbud FM- oppgaver:
Være pådriver, motivere for etablering av dagplasser og tilrettelegging av dag- og avlastningsplasser Kunnskap om hvordan kommunene planlegger, organiserer og tilrettelegger tjenestene Råd og veiledningstjeneste, systematisk erfaringsoverføring/demensnettverk Følge med: IPLOS, nasjonale kartlegninger, tilsyn

14 Dagsenter for personer med demens
Forskning viser at et dagtilbud til mennesker med demens kan utsette innleggelse på institusjon med over 300 døgn. Johannes Haltbakk ved høyskolen i Bergen skal se på utfordringene ved opprettelsen av et slikt dagsenter i Tysnes. Prosjekt i regi demensplan 2015.

15 Konklusjon Dagsenter er et viktig tilbud for brukeren, øker livskvaliteten og gir økt trivsel Dagsenter er en god avlastning for pårørende, og utsetter langtidsplass i institusjon Samfunnsøkonomisk er dagsenter et billig tiltak

16 Fylkesmannen skal sette demensutfordringene på dagsorden, følge med og bidra med råd, veiledning, samordning og midler Det er kommunene som må gjennomføre Demensplan 2015

17 ” Teller du år blir livet kort
teller du dager , går livet fort Teller du timer, varer livet en stund, men lengst varer livet om du nyter hvert sekund” ukjent forfatter


Laste ned ppt "DEMENSPLAN 2015 ”DEN GODE DAGEN”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google