Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er forsvarlighet i LAR?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er forsvarlighet i LAR?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er forsvarlighet i LAR?
Norman Havegaard LAR-Aust-Agder

2 …”Nasjonale retningslinjer er et viktig virkemiddel for å sikre høy kvalitet og riktige prioriteringer og for å redusere uønsket variasjon.” Helsedirektoratet har…”innenfor rettslige rammer, en normerende rolle for helsetjenesten på tvers av helseregioner og tjenestenivå.” Helsedirektoratet er dermed den eneste aktør som har mandat til å lage nasjonale retningslinjer.” * *Fra Nasjonal helseplan ( ) side 283

3 Forsvarlighet i helsetjenesten – hva er det?
-Opptre slik en god sykepleier eller lege gjør det -Faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp til beste for pasienten En rettslig norm Ikke et presist innhold Innholdet endrer seg i tråd med utviklingen Krav om å holde seg innenfor egen kompetanse Henvise til andre og samarbeide med andre

4 Pasient som er henvist Rett til vurdering av sin helsetilstand Innen 10 dager for barn og unge under 23 år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet Innen 30 dager for andre Rett til nødvendig helsehjelp eller ikke? Tre hovedvilkår; Alvorlighet Forventet nytte Kostnadseffektivitet

5 Hvis rett til nødvendig helsehjelp
Konkretisere tilbudet om helsehjelp (enten eller, både og) Poliklinisk behandling Innleggelse LAR (forskrift) Andre tiltak Forsvarlighet Helsepersonellets ansvar Ikke et valg for pasienten

6 LAR-forskriften Ser ikkeno’ forsvarlighet her, jeg! § 1 Formål forskriften: Motvirke misbruk, forebygge skade på pasienter og tredjemann § 2 Rehabilitering, formål for LAR § 4 Vilkår for innskrivning, § 5 Beslutning om inntak/utskrivning, § 6 Rett til individuell plan, § 7 Krav til utlevering og inntak av legemidlene, § 8 Kontrolltiltak (urinprøver, blodprøver eller prøver av annet biologisk materiale)

7 Hvorfor forskrift….? Kan være et gode Kan være et onde Pasienter
Formålet med forskriften Vi håndterer Sterkt vanedannende legemidler Kan være et gode Kan være et onde Unngå skader ved å bruke kontrolltiltak Pasienter Tredjemann

8 Hensynet til tredjemann
Strenge regler om narkotiske stoffer i legemiddelloven kap VIII og VIII a Besittelse, bruk uten lovlig adkomst er for eksempel forbudt Må ikke brukes til annet formål enn de er utlevert til Må ikke overdras eller erverves av andre enn den resepten er skrevet til

9 Formålet med LAR Økt livskvalitet Bistand til å endre livssituasjon
Bedring av mestrings- og funksjonsnivå Redusere skader av opioidavhengighet Redusere faren for overdosedødfall Individuelt opplegg for rehabilitering Bistand for å nyttiggjøre seg andre tiltak

10 Vilkår for innskrivning
Konkret og samlet tverrfaglig spesialisert vurdering av helsetilstanden LAR må være det mest egnede og forsvarlige behandlingsalternativet Alltid vurdering av andre alternativer Alder og lengde på opioid-avhengighet skal tillegges særskilt vekt Varsomhet med langvarig LAR i ung alder

11 Utlevering og inntak av legemidler
Utleveringsordning Sikre forsvarlig behandling Forhindre inntak i strid med legens rekvirering Forhindre tilgjengelighet for andre enn pasienten selv Inntak under påsyn Forhindre brudd på rekvireringen Forhindre tilgjengelighet for andre

12 Prøvetaking - formål Kan bare være kontroll med legemiddelinntak og rusmiddelmisbruk i LAR Urinprøver, blodprøver prøver annet biologisk materiale Hyppighet – bare det som er nødvendig for å sikre forsvarlig oppfølging Avlegge prøver i påsyn – mulig for å hindre fusk Positive prøver – forsvarlig å fortsette?

13 Hva er forsvarlig? Mitt faglige ståsted? Være knyttet til min moral?
Lik ”Min personlige oppfatning” som helsepersonell Mitt faglige ståsted? Være knyttet til min moral? Mine verdier? Min erfaring? Mine synspunkter om pasienten?

14 Faglig forsvarlighet kan være uttrykk for en viss ”slendrian”
Allment akseptert på fagfeltet Bred faglig forankring Hensynet til pasientens beste Kvalifisert og omsorgsfull hjelp Være uttrykk for god standard At ”alle” gjør det – ikke avgjørende kan være uttrykk for en viss ”slendrian”

15 Forsvarlighet bygger også på…
Aksepterte prinsipper i lov Lik tilgang på helsehjelp av god kvalitet Respekt for pasientens liv, integritet, menneskeverd Formålet i pasientrettighetsloven

16 Forsvarlighet i LAR Er det tilstrekkelig å opptre forsvarlig? Nei, krav om å opptre faglig forsvarlig og følge §§ som gjelder for LAR Lov/forskrift

17 Faglig plattform bør utdypes
Grunnlaget endret med nytt regelverk om LAR Ikke statisk I kontinuerlig utvikling Dele kunnskap/erfaringer Bruke faglige arenaer Ulike synspunkter er verdifullt bør utdypes

18 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Hva er forsvarlighet i LAR?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google