Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

et pilotprosjekt på Voss sjukehus og i Kvam kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "et pilotprosjekt på Voss sjukehus og i Kvam kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 HVORDAN OPPNÅ KORREKT OVERFØRING AV LEGEMIDDELINFORMASJON I ET PASIENTFORLØP
et pilotprosjekt på Voss sjukehus og i Kvam kommune Annlaug Mo Norheim og Frank Jørgensen

2 OVERSIKT HVA er bakgrunnen for prosjektet? HVA er formålene?
HVEM er ansvarlig for og HVEM arbeider med prosjektet? HVORDAN er prosjektet bygd opp? HVA inneholder prosjektets tre faser? HVA er tidsplanen? HVORDAN er prosjektet finansiert?

3 HVA ER BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET?
HØY FOREKOMST AV FEIL VED OVERFØRING AV LEGEMIDDELINFORMASJON MELLOM OMSORGSNIVÅENE KONSEKVENSER: PASIENTENE FÅR FEIL LEGEMIDDEL- BEHANDLING - UNØDIG TIDSBRUK FOR HELSEPERSONELL

4 HVA ER FORMÅLENE? Definere hva som ligger i god samhandling mellom Kvam kommune og Voss sjukehus med hensyn på overføring av legemiddelinformasjon på pasientnivå Finne ut hvordan oppnå at det alltid foreligger korrekt informasjon om den enkelte pasients legemidler.

5 HVEM er ansvarlig for og HVEM arbeider med prosjektet?
Styringsgruppe: Samarbeidsrådet for Voss sjukehusområde Arbeidsgruppe: Voss sjukehus: Ass.lege Kim Waardal, kirurgisk avd. Spl. Kjersti Vik, kir. avd Kvam kommune: Sjukeheimslege Lars Riise Vpl. Håkon Helgesen AFT: Farmasøyt Annlaug Mo Norheim Farmasøyt Frank Jørgensen (prosjektleder) I tillegg hemmes de antikoagulerende proteinene C og S (Goodman og Gilman)

6 HVORDAN ER PROSJEKTET BYGD OPP?
Tre faser Kartlegging av dagens situasjon Innføring av ny modell for opptak av legemiddelanamnese ny modell for legemiddelepikrise i form av en utskrivningsrapport (Midløv, P et al 2008) 3. Kartlegging av situasjonen etter innføring av de nye modellene

7 HVORDAN ER PROSJEKTET BYGD OPP?
Valgt pasientforløp Hjem  Kirurgisk avdeling, post 1 via akuttmottak  Rehabiliterings-/korttidsavdeling på Toloheimen

8 HVORDAN ER PROSJEKTET BYGD OPP?
Pasienter Myndige pasienter som ikke er demente, psykisk utviklingshemmede eller av andre grunner er mentalt uklare

9 HVA INNEHOLDER PROSJEKTETS TRE FASER?
Fase 1: Kartlegging av dagens situasjon Kartlegge eksisterende teori (skriftlige rutiner) og praksis for overføring av legemiddelinformasjon mellom Kvam og Voss sjukehus. Finne ut via intervjuer hva helsepersonellet som behandler og følger med pasientene mener om kvaliteten av prosessene for overføring av legemiddelinformasjon Korrektheten av informasjonen kartlegges retrospektivt Antall pasienter: 20

10 HVA INNEHOLDER PROSJEKTETS TRE FASER?
Fase 2: Innføring av nye modeller Innføring av sjekkliste for opptak av legemiddelanamnese Innføring av utskrivningsrapport (Midløv et al 2008) Midløv, P. et al. Clinical outcomes from the use of Medication Report when elderly patients are discharged from hospital Pharm World Sci (2008) 30:840–845 Midløv P. et al. Medication report reduces number of medication errors when elderly patients are discharged from hospital. Pharm World Sci (2008) 30:92-98

11 HVA INNEHOLDER PROSJEKTETS TRE FASER?
Fase 2: Innføring av nye modeller Forslag til prosess: På sykehuset: I akuttmottak: Innleggende lege tar opp en foreløpig legemiddelanamnese. Legemiddellisten skrives inn på hovedkurven.

12 HVA INNEHOLDER PROSJEKTETS TRE FASER?
Fase 2: Innføring av nye modeller Forslag til prosess: På sykehuset: På kir 1: Ansvarlig lege verifiserer legemiddellisten ifølge sjekkliste. Det signeres for de ulike elementene etter hvert som de gjennomføres. Når det er tatt stilling til alle elementene signerer legen sjekklisten, og legemiddellisten er frigitt til bruk for sykepleierne. Signert sjekkliste er en del av journalen. Eventuelle feiladministrasjoner eller utelatte administrasjoner som har funnet sted i tiden mellom innleggelse og frigivelse av listen rettes opp i den grad det er mulig. Alle avvik dokumenteres i journalen.

13 HVA INNEHOLDER PROSJEKTETS TRE FASER?
Fase 2: Innføring av nye modeller Forslag til prosess: På sykehuset: Under oppholdet verifiseres listen på nytt av vakthavende lege på kir 1 etter at pasienten har vært på en annen post hvor det er blitt brukt en annen kurve enn hovedkurven.

14 HVA INNEHOLDER PROSJEKTETS TRE FASER?
Fase 2: Innføring av nye modeller Forslag til prosess: På sykehuset: Ved utskrivning skrives det en utskrivningsrapport i form av en legemiddelliste med angivelse av eventuelle endringer under oppholdet og bakgrunnen for disse. Rapporten skrives på et slikt format at den kan limes inn i epikrisen og på det sted i journalen der det skrives hva pasienten står på av legemidler ved utreise. Derved unngås dobbeltføringer. Rapporten stiles til til Toloheimen v/sykehjemslege og/eller avd.spl med kopi til pasienten. Rapporten skal følge fysisk med pasienten alt. elektronisk

15 HVA INNEHOLDER PROSJEKTETS TRE FASER?
Fase 2: Innføring av nye modeller Forslag til prosess: I kommunen: Sykehjemslege/sykepleier foretar legemiddelanamnese med utskrivningsrapporten som grunnlag (og ifølge sjekkliste (?)). Eventuelle justeringer foretas og signeres for i den elektroniske kurven. Eventuelle justeringer utover de som er blitt foretatt på sykehuset grunngis i journalen og signeres for av legen i den elektroniske kurven. Det sykepleier skriver inn vil bli kontrollert av lege ved første anledning. Bakgrunn for eventuelle endringer foretatt på sykehuset registreres i pasientens journal.

16 HVA INNEHOLDER PROSJEKTETS TRE FASER?
Kartlegging av situasjonen etter innføring av de nye modellene Sjekke om målsetningen i fase 2 nås som funksjon av endret system og praksis. Metodikk: Samme som i fase 1 med hensyn på grad av korrekthet av informasjonen. Tillegg: Sjekke at informasjon om endringer i legemiddelbruken er korrekt og overføres korrekt mellom omsorgsnivåene

17 HVA ER TIDSPLANEN? Fase 1: Oktober 2009
Fase 2: November 2009 – februar 2010 Fase 3: Mars 2010 Ferdigstilling: Juni 2010 I disse INR-områdene er blødningsrisikoen liten. INR i ”normalt” blod er 1. Kilde: Oden og Fahlen, BMJ 2002, 325: 1073 – 1075 Kvalitetsmål: Tid i terapiområdet.

18 HVORDAN ER PROSJEKTET FINANSIERT?
Såkornmidler kr Utføres ellers som del av det ordinære arbeidet.


Laste ned ppt "et pilotprosjekt på Voss sjukehus og i Kvam kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google