Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lasse Simonsen Dag 1 Mangelbegrepet. 1 Innledning Partsbetegnelsene i obligasjonsretten Mangelbegrepet – normer for fordelingen av risikoen mellom partene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lasse Simonsen Dag 1 Mangelbegrepet. 1 Innledning Partsbetegnelsene i obligasjonsretten Mangelbegrepet – normer for fordelingen av risikoen mellom partene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lasse Simonsen Dag 1 Mangelbegrepet

2 1 Innledning Partsbetegnelsene i obligasjonsretten Mangelbegrepet – normer for fordelingen av risikoen mellom partene Subjektive og objektive normer for fordelingen av risikoen

3 Lasse Simonsen Debitor (selger) Debitor (selger) Kreditor (kjøper) Kreditor (kjøper) Y P P Partene: PengekreditorPengedebitor RealkreditorRealdebitor

4 Lasse Simonsen Mangelbegrepet - risikofordeling: D D K K Hvem av partene har risikoen for svakhetene ved ytelsen?

5 Lasse Simonsen Objektive normer (risikonormer) Objektive normer (risikonormer) Subjektive normer (S’ kunnskap om svakhetene) Mangelbedømmelsen: Risikofordeling mellom kjøper og selger Kjøpers risiko (Caveat emptor) Kjøpers risiko (Caveat emptor)

6 2 Mangelbedømmelsen som tolkingsprosess Det overordnede tolkingstemaet – berettigede forventninger Tolkingsdataene Konkret mangelbedømmelse – tolkingslæren

7 Lasse Simonsen TD 1 TD 2 TD 3 Tema ”Berettiget forventninger” Tema ”Berettiget forventninger” Tolkingstema og tolkingsdata: Den objektive tolkingsteori Tolkningsdataer (fysiske fenomener som kan kaste lys over vurderingstemaet) Momenter (argumenter) -Avtalen -Eiendommen -Visning -Forhandlinger -Prospekter -Osv -En objektiv norm -Et normativt utgangspunkt (”berettiget”) -En konkret helhetsvurdering av situasjonen -Gir domstolene et ganske vidt skjønn. Rimelighet.

8 Lasse Simonsen Skillet mellom konkret og abstrakt mangeltolking: Tolkingsdataene KonkretAbstrakt Liten tilknytning til den aktuelle avtalesituasjonen Sterk tilknytning til den aktuelle avtalesituasjonen Avhl § 3-2 (1) b Alminnelig formål Vanlig god vare: -Rt 1998.774 -Rt 1974.269

9 Lasse Simonsen Avtaletolking (berettiget forventning) Konkret mangelsvurdering: Utsagns- tolkning Gjenstands- tolkning Avhl § 3-1 Tolkningslæren Avhl § 3-8 Uriktige opplys. Forutsetnings- tolkning Avhl § 3-2(1)b Spesielle formål Konkrete forhold Utg: Naturlig språklig forståelse - Hvilket inntrykk gjenstanden gir - Kjøpesummen Kan framgå av avtalen

10 3 Konkrete forventninger skapt av debitor (utsagnstolking) Utgangspunktet – avtaletolking Opplysninger om ytelsen Innvirkningskriteriet

11 Lasse Simonsen Avhl § 3-1 (1) ”som følgjer av avtala”: Tolkingslæren Opplysninger Avhl § 3-8 Uriktige opplysninger Avhl § 3-8 Uriktige opplysninger Hva er virkeområdet?

12 Lasse Simonsen Avhl § 3-1 (1) kontra § 3-8 (lex specialis): Sml Rt 2005 side 1281 Kjøps- avtalen Kjøps- avtalen Opplysninger om ytelsen Salgsoppgaven Takstrapporten Annonsen Muntlige utsagn Muntlige utsagn Avhl § 3-8 Egenoppgave (forsikring) Erklæringer fra entreprenører osv

13 Lasse Simonsen Rt 2005 side 1281 Baderomsdommen: Egenoppgave (forsikring) X Om det er våtrom som ikke tilfredsstiller forskriftene NeiJaVet ikke Spørsmål: -Er dette opplysninger? -Er i tilfelle opplysningen korrigert gjennom tilstandsrapporten? -Har opplysningen virket inn på kjøpet?

14 Lasse Simonsen Kjøp Ikke-kjøp (innvirkning) Hvis riktige opplysninger Innvirkningskriteriet: -Rt 2003 side 612 (38 flg) Arealsviktdommen -Rt 2005 side 257 (37) Hårfjerningsdommen -Rt 2005 side 1281 (46/47) Baderomsdommen Kjøper Egnet til å virke kjøpsmotiverende

15 Lasse Simonsen Innvirkning (egnet til å virke kjøpsmotiverende) Enhver opplysning om eiendommen Innvirkningsbegrensningen: ? Spørsmål om konkret innvirkning - Selgers bevisbyrde - Helt konkrete opplysninger Objektiv norm (generelt anses motiverende) Opplysninger som (normalt) ikke er egnet til å virke inn på avtalen Rt 2005.1281 (egenoppgave)

16 4 Betydningen av debitors kunnskap Innledning Kunnskap om svakheter ved ytelsen (opplysningsplikten) Kunnskap om kreditors formål med ytelsen

17 Lasse Simonsen Debitor (selger) Opplysningsplikten : Svakhet Innsikt (”måtte kjenne til”) (2) Det subjektive elementet (1) Det objektive elementet

18 Lasse Simonsen ”Kunnskap” ”As is”-klausuler Kreditors undersøkelsesplikt Kreditors reklamasjonsplikt Et ”robust” mangelgrunnlag:

19 Lasse Simonsen Graden av forventninger Caveat emptor-regelen Den objektive norm - ”berettiget forventninger” Selgers objektive risikoområde Kjøpers objektive risikoområde Alt 2 Alt 1 Debitors ”kunnskap” ? En strengere subjektiv norm?

20 Lasse Simonsen Forholdet mellom avtl § 33 og kontraktlovgivningen: Ugyldighet Mangel O O Avtl § 33 F eks avhl § 3-7

21 Lasse Simonsen Kreditors formål – kjl § 17 (2) (b): Formålet (objektiv risiko for egnethet) Kreditor (kjøper) Debitor (selger – sakkyndig) ”Kunnskap”

22 5 Betydningen av kreditors egen kunnskap Når foreligger en undersøkelsesplikt Innholdet av undersøkelsesplikten Unntakene fra undersøkelsesplikten

23 Lasse Simonsen Kreditor (kjøper) Kreditors undersøkelsesplikt: Svakhet Kreditors mulige innsikt i svakheten - Generelt: Måtte kjenne til - Oppfordret/faktisk gjennomført: Burde - Opplysningsplikten - Liten grunn til å undersøke - Opplysningsplikten - Liten grunn til å undersøke Unntak

24 6 Identifikasjonsspørsmålet Problemstillingen Uriktige opplysninger Manglende opplysninger

25 Lasse Simonsen D D DmDm DmDm K K Identifikasjon på selgersiden: Avtale (2) Kunnskap (1) Opplysninger

26 Lasse Simonsen Retts- subjekt Retts- subjekt § 3-7 Kunnskap § 3-8 Opplysninger § 3-7 Kunnskap § 3-8 Opplysninger Hvis kunnskap eller handling er relevant? Identifikasjonsspørsmålet:

27 Lasse Simonsen Uriktige opplysninger: Handle på vegne av selger: D D Km K K Handle på vegne av debitor

28 Avtale Takstmann – kunnskap (måtte kjenne til) Ikke-kunnskap Rt 2001 side 369 Takstmannsdommen (Selgers identifikasjon med takstmannens ”kunnskap”) D D K K Takst- rapport Takst- rapport ? Lasse Simonsen Ingen opplysninger

29 Lasse Simonsen D D KmKm KmKm K K Identifikasjon på kjøpersiden: Avtale Kunnskap Manglende undersøkelse

30 7 Ansvarsfraskrivelser Utgangspunktet Spesifiserte forbehold Generelle forbehold – ”as is”-klausuler

31 Lasse Simonsen Generelle forbehold ”as is” Spesifiserte forbehold Forbehold Rt 1987.1486 Kapellveien 35 Rt 2002.1425 Bukkebodommen

32 Lasse Simonsen Lovfastsatte begrensninger i ansvarsfraskrivelsen: Avhl § 3-9 Begrensninger Avhl § 3-9 Begrensninger ”Vesentleg ringare stand” ”Vesentleg ringare stand” Opplysningssvikt -§ 3-8 -§ 3-7 Opplysningssvikt -§ 3-8 -§ 3-7 NB!

33 Lasse Simonsen Vesentlighetskriteriet (skjønnsmessig helhetsvurdering) : Rettingskostnader Utbedring = 3-4 % av K Likevel ikke mangel – særlige forhold: - Urovekkende opplysninger - Indikasjoner på stedet - Osv. Likevel mangel – særlige forhold: - Mangelens art - Særlig høy kjøpesum - Opplysninger - Osv Normalt mangel Normalt ikke mangel

34 Lasse Simonsen Virkeområdet for avhl § 3-9: Avhl § 3-9 Lovlighets- mangler Avhl § 3-2 (2) Lovlighets- mangler Avhl § 3-2 (2) Fysiske mangler Fysiske mangler Rt 2005 side 1281 Baderomsdommen Retts- og rådighetsmangler Avhl §§ 4-17/18 Retts- og rådighetsmangler Avhl §§ 4-17/18 Arealmangler Avhl § 3-3 Arealmangler Avhl § 3-3


Laste ned ppt "Lasse Simonsen Dag 1 Mangelbegrepet. 1 Innledning Partsbetegnelsene i obligasjonsretten Mangelbegrepet – normer for fordelingen av risikoen mellom partene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google