Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dag 1 Mangelbegrepet Lasse Simonsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dag 1 Mangelbegrepet Lasse Simonsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dag 1 Mangelbegrepet Lasse Simonsen

2 1 Innledning Partsbetegnelsene i obligasjonsretten
Mangelbegrepet – normer for fordelingen av risikoen mellom partene Subjektive og objektive normer for fordelingen av risikoen

3 Partene: P Y Debitor Kreditor Pengekreditor Pengedebitor (selger)
(kjøper) Realdebitor Realkreditor Y Lasse Simonsen

4 Mangelbegrepet - risikofordeling:
Hvem av partene har risikoen for svakhetene ved ytelsen? D K Lasse Simonsen

5 Mangelbedømmelsen: Risikofordeling mellom kjøper og selger
Kjøpers risiko (Caveat emptor) Objektive normer (risikonormer) Subjektive normer (S’ kunnskap om svakhetene) Lasse Simonsen

6 2 Mangelbedømmelsen som tolkingsprosess
Det overordnede tolkingstemaet – berettigede forventninger Tolkingsdataene Konkret mangelbedømmelse – tolkingslæren

7 Tolkingstema og tolkingsdata:
”Berettiget forventninger” Den objektive tolkingsteori En objektiv norm Et normativt utgangspunkt (”berettiget”) En konkret helhetsvurdering av situasjonen Gir domstolene et ganske vidt skjønn. Rimelighet. Momenter (argumenter) Avtalen Eiendommen Visning Forhandlinger Prospekter Osv TD1 TD2 TD3 Tolkningsdataer (fysiske fenomener som kan kaste lys over vurderingstemaet) Lasse Simonsen

8 Skillet mellom konkret og abstrakt mangeltolking:
Tolkingsdataene Konkret Abstrakt Liten tilknytning til den aktuelle avtalesituasjonen Sterk tilknytning til den aktuelle avtalesituasjonen Avhl § 3-2 (1) b Alminnelig formål Vanlig god vare: Rt Rt Lasse Simonsen

9 (berettiget forventning)
Konkret mangelsvurdering: Avtaletolking (berettiget forventning) Utsagns- tolkning Forutsetnings- tolkning Gjenstands- tolkning Kan framgå av avtalen Avhl § 3-1 Tolkningslæren Utg: Naturlig språklig forståelse Konkrete forhold Avhl § 3-2(1)b Spesielle formål Avhl § 3-8 Uriktige opplys. Hvilket inntrykk gjenstanden gir Kjøpesummen Lasse Simonsen

10 3 Konkrete forventninger skapt av debitor (utsagnstolking)
Utgangspunktet – avtaletolking Opplysninger om ytelsen Innvirkningskriteriet

11 Avhl § 3-1 (1) ”som følgjer av avtala”:
Tolkingslæren Opplysninger Avhl § 3-8 Uriktige opplysninger Hva er virkeområdet? Lasse Simonsen

12 Avhl § 3-1 (1) kontra § 3-8 (lex specialis): Sml Rt 2005 side 1281
Erklæringer fra entreprenører osv Egenoppgave (forsikring) Annonsen Takstrapporten Salgsoppgaven Kjøps- avtalen Muntlige utsagn Opplysninger om ytelsen Avhl § 3-8 Lasse Simonsen

13 ikke tilfredsstiller forskriftene
Rt 2005 side 1281 Baderomsdommen: Egenoppgave (forsikring) Om det er våtrom som ikke tilfredsstiller forskriftene X Ja Vet ikke Nei Spørsmål: Er dette opplysninger? Er i tilfelle opplysningen korrigert gjennom tilstandsrapporten? Har opplysningen virket inn på kjøpet? Lasse Simonsen

14 Innvirkningskriteriet:
Rt 2003 side 612 (38 flg) Arealsviktdommen Rt 2005 side 257 (37) Hårfjerningsdommen Rt 2005 side 1281 (46/47) Baderomsdommen Kjøp Egnet til å virke kjøpsmotiverende Hvis riktige opplysninger Kjøper Ikke-kjøp (innvirkning) Lasse Simonsen

15 Innvirkningsbegrensningen:
Enhver opplysning om eiendommen Rt (egenoppgave) Objektiv norm (generelt anses motiverende) Innvirkning (egnet til å virke kjøpsmotiverende) ? Spørsmål om konkret innvirkning Selgers bevisbyrde Helt konkrete opplysninger Opplysninger som (normalt) ikke er egnet til å virke inn på avtalen Lasse Simonsen

16 4 Betydningen av debitors kunnskap
Innledning Kunnskap om svakheter ved ytelsen (opplysningsplikten) Kunnskap om kreditors formål med ytelsen

17 Opplysningsplikten : (1) Det objektive elementet Svakhet Innsikt
(”måtte kjenne til”) (2) Det subjektive elementet Debitor (selger) Lasse Simonsen

18 Et ”robust” mangelgrunnlag:
”As is”-klausuler ”Kunnskap” Kreditors undersøkelsesplikt Kreditors reklamasjonsplikt Lasse Simonsen

19 ? Graden av forventninger Debitors ”kunnskap” Kjøpers objektive
risikoområde En strengere subjektiv norm? Alt 2 Den objektive norm - ”berettiget forventninger” Alt 1 Selgers objektive risikoområde Caveat emptor-regelen Lasse Simonsen

20 Forholdet mellom avtl § 33 og kontraktlovgivningen:
Ugyldighet Avtl § 33 O Mangel F eks avhl § 3-7 Lasse Simonsen

21 (objektiv risiko for egnethet)
Kreditors formål – kjl § 17 (2) (b): Formålet (objektiv risiko for egnethet) Kreditor (kjøper) ”Kunnskap” Debitor (selger – sakkyndig) Lasse Simonsen

22 5 Betydningen av kreditors egen kunnskap
Når foreligger en undersøkelsesplikt Innholdet av undersøkelsesplikten Unntakene fra undersøkelsesplikten

23 Liten grunn til å undersøke
Kreditors undersøkelsesplikt: Kreditors mulige innsikt i svakheten Svakhet Generelt: Måtte kjenne til Oppfordret/faktisk gjennomført: Burde Kreditor (kjøper) Unntak Opplysningsplikten Liten grunn til å undersøke Lasse Simonsen

24 6 Identifikasjonsspørsmålet
Problemstillingen Uriktige opplysninger Manglende opplysninger

25 Identifikasjon på selgersiden:
Avtale D K (1) Opplysninger Dm (2) Kunnskap Lasse Simonsen

26 Hvis kunnskap eller handling er relevant?
Identifikasjonsspørsmålet: § 3-7 Kunnskap § 3-8 Opplysninger Retts- subjekt Hvis kunnskap eller handling er relevant? Lasse Simonsen

27 Uriktige opplysninger: Handle på vegne av selger:
vegne av debitor Km Lasse Simonsen

28 Takstmann – kunnskap (måtte kjenne til)
Rt 2001 side 369 Takstmannsdommen (Selgers identifikasjon med takstmannens ”kunnskap”) Ikke-kunnskap Avtale D K Takst- rapport ? Ingen opplysninger Takstmann – kunnskap (måtte kjenne til) Lasse Simonsen

29 Identifikasjon på kjøpersiden:
Avtale D K Manglende undersøkelse Km Kunnskap Lasse Simonsen

30 7 Ansvarsfraskrivelser
Utgangspunktet Spesifiserte forbehold Generelle forbehold – ”as is”-klausuler

31 Spesifiserte forbehold
Rt Kapellveien 35 Rt Bukkebodommen Spesifiserte forbehold Forbehold Generelle forbehold ”as is” Lasse Simonsen

32 Lovfastsatte begrensninger i ansvarsfraskrivelsen:
Avhl § 3-9 Begrensninger ”Vesentleg ringare stand” Opplysningssvikt § 3-8 § 3-7 NB! Lasse Simonsen

33 Vesentlighetskriteriet
(skjønnsmessig helhetsvurdering): Rettingskostnader Likevel ikke mangel – særlige forhold: Urovekkende opplysninger Indikasjoner på stedet Osv. Normalt mangel Utbedring = 3-4 % av K Likevel mangel – særlige forhold: Mangelens art Særlig høy kjøpesum Opplysninger Osv Normalt ikke mangel Lasse Simonsen

34 Virkeområdet for avhl § 3-9:
Retts- og rådighetsmangler Avhl §§ 4-17/18 Lovlighets- mangler Avhl § 3-2 (2) Fysiske mangler Arealmangler Avhl § 3-3 Rt 2005 side 1281 Baderomsdommen Lasse Simonsen


Laste ned ppt "Dag 1 Mangelbegrepet Lasse Simonsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google