Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ansettelser. Privatskoleloven § 4-2. Kompetansekrav til undervisningspersonalet For undervisningspersonalet ved skolar som er godkjende etter lova her,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ansettelser. Privatskoleloven § 4-2. Kompetansekrav til undervisningspersonalet For undervisningspersonalet ved skolar som er godkjende etter lova her,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ansettelser

2 Privatskoleloven § 4-2. Kompetansekrav til undervisningspersonalet For undervisningspersonalet ved skolar som er godkjende etter lova her, gjeld dei kompetansekrava som følgjer av § 10-1 i opplæringslova med tilhøyrande forskrift. (”skal ha relevant fagleg og pedagogisk kompetanse”) Dersom det ikkje er søkjarar som fyller kompetansekrava etter første og andre ledd, kan andre tilsetjast mellombels. Med mindre det er avtalt ein kortare tilsetjingsperiode, skal tilsetjinga vare til og med 31. juli. Ved tilsetjing av undervisningspersonale ved... skole som er godkjend på religiøst grunnlag, kan departementet også godkjenne tilleggskompetansekrav til dei som følgjer av § 10-1 i opplæringslova med tilhøyrande forskrift. Ved tilsetjing gjeld arbeidsmiljøloven §§ 13-3 og 13-4 og diskrimineringsloven §§ 4 og 7.

3 Lovverk Diskrimineringsloven § 4. Forbud mot diskriminering Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål, og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles, anses ikke som diskriminering etter loven her. Arbeidsmiljøloven § 13-3. Unntak fra forbudet mot diskriminering (1) Forskjellsbehandling som har et saklig formål, ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles og som er nødvendig for utøvelse av arbeid eller yrke, anses ikke som diskriminering etter loven her.

4 Diskrimineringsloven § 7. Forbud mot å innhente opplysninger ved ansettelser Arbeidsgiver må ikke i utlysning etter nye arbeidstakere eller på annen måte be om at søkerne skal gi opplysninger om hvordan de stiller seg til religiøse eller kulturelle spørsmål. Arbeidsgiver må heller ikke iverksette tiltak for å innhente slike opplysninger på annen måte. Forbudet i første ledd gjelder ikke dersom innhenting av opplysninger om hvordan søkerne stiller seg til religiøse eller kulturelle spørsmål er begrunnet i stillingens karakter, eller det inngår i formålet for vedkommende virksomhet å fremme bestemte religiøse eller kulturelle syn og arbeidstakerens stilling vil være av betydning for gjennomføringen av formålet. Dersom slike opplysninger vil bli krevet, må dette angis i utlysningen av stillingen.

5 Arbeidsmiljøloven § 13-4. Innhenting av opplysninger ved ansettelse (1) Arbeidsgiver må ikke i utlysing etter nye arbeidstakere eller på annen måte be om at søkerne skal gi opplysninger om seksuell orientering, hvordan de stiller seg til politiske spørsmål eller om de er medlemmer av arbeidstakerorganisasjoner. Arbeidsgiver må heller ikke iverksette tiltak for å innhente slike opplysninger på annen måte. Likestillingsloven § 4 tredje ledd gjelder tilsvarende. (2) Forbudet i første ledd gjelder ikke dersom innhenting av opplysninger om hvordan søkerne stiller seg til politiske spørsmål eller om de er medlemmer av arbeidstakerorganisasjon er begrunnet i stillingens karakter eller det inngår i formålet for vedkommende virksomhet å fremme bestemte politiske syn og arbeidstakerens stilling vil være av betydning for gjennomføringen av formålet. Tilsvarende gjelder for opplysninger om søkerens samlivsform. Dersom slike opplysninger vil bli krevet, må dette angis i utlysingen av stillingen.

6 Altså: I ansettelser: Lov å spørre hvordan søkerne stiller seg til religiøse eller kulturelle spørsmål dersom det er begrunnet i stillingens karakter, eller det inngår i formålet for vedkommende virksomhet å fremme bestemte religiøse eller kulturelle syn og arbeidstakerens stilling vil være av betydning for gjennomføringen av formålet. Tilsvarende gjelder for opplysninger om søkerens samlivsform (men det er seksuell legning det står at det ikke er tillatt å spørre om). Generelt: Det er lov med forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål, som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles og som er nødvendig for utøvelse av arbeid eller yrke. (Legg merke til at det er OG.)

7 Saklig: Har stillingen religiøs funksjon? Nødvendig: Egnet tiltak? Finnes det mindre inngripende tiltak for å oppnå formålet? F.eks. nok med lojalitet? Uforholdsmessig inngripende: Diskrimineringsvern for søker pga religion rekker kortere enn andre.

8 Dersom stillinger lyses ut er det viktig at det som står om både skolen og stillingens innhold gir et korrekt bilde av hva en søker kan vente seg. Når det gjelder forholdet til skolens formål må styret drøfte hvilken formulering som skal brukes. Her er noen forslag: - For å bli ansatt kreves det lojalitet til skolens kristne verdier og mål. - Søkere må kunne gi sin tilslutning til skolens verdidokument. - Søkere må kunne identifisere seg med skolens kristne mål og verdigrunnlag. - Det kreves at den som ansettes bekjenner kristen tro. - Vi ønsker å knytte til oss medarbeidere som ønsker å fremme kristen tro og kristent liv. - De som ansettes må bekjenne seg til den evangelisk-lutherske lære. - De som ansettes må forplikte seg på skolens basis og formål og må i liv og lære innrette seg i samsvar med dette. - Den som ansettes må dele skolens visjon og bidra aktivt i realiseringen av denne.

9 Legg vekt på hva den som ansettes skal gjøre og formidle, ikke hva de tror på. Snakk med dem, spør hvordan de tenker at de kan bidra til skolens formål.

10 - Faglig. De skal i så stor grad som mulig ansette faglig kvalifiserte personer og gi dem mulighet til å holde seg oppdatert og utvikle seg. Det gjelder både i det å arbeide ved en kristen skole generelt, i faget sitt og i skjæringspunktet mellom disse. Styret kan f.eks. vedta retningslinjer for prioritering når det gjelder videre- og etterutdannelse, både for det pedagogiske personalet og for servicepersonalet. - Administrativt. Det skal være ryddige forhold rundt ansettelsen, og skolen skal være organisert og administrert på en ryddig og forutsigbar måte slik at de vet hvilke oppgaver de har og kan planlegge sitt arbeid. Dugnadspålegg og -forventninger må være avklart. HMS-arbeidet som skolen er forpliktet til å gjøre vil gi hjelp. - Personlig. Ansettelsesprosedyren skal gi trygghet for at de er ønsket, og det må være gode oppfølgingsrutiner med bl.a. medarbeidersamtaler. - Sosialt. Styret har ansvar for å legge til rette for et godt arbeidsmiljø. HMS-arbeidet gir hjelp. - Åndelig. Styret har ansvar for å legge til rette for et godt åndelig miljø. Forventninger til medvirkning (f.eks. morgensamlinger, andakter) må avklares ved ansettelse og det må legges til rette for medvirkning ut fra den enkeltes forutsetninger. Forholdet til/forventninger fra organisasjon/menighet/kirkesamfunn som står bak skolen må bli snakket om.


Laste ned ppt "Ansettelser. Privatskoleloven § 4-2. Kompetansekrav til undervisningspersonalet For undervisningspersonalet ved skolar som er godkjende etter lova her,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google