Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jeg er verneombud i HFK. www.hordaland.no Arbeidsmiljøloven er utgangspunktet for verneombudets arbeid AML §1: : ”Lovens formål er å sikre et arbeidsmiljø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jeg er verneombud i HFK. www.hordaland.no Arbeidsmiljøloven er utgangspunktet for verneombudets arbeid AML §1: : ”Lovens formål er å sikre et arbeidsmiljø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jeg er verneombud i HFK

2 www.hordaland.no Arbeidsmiljøloven er utgangspunktet for verneombudets arbeid AML §1: : ”Lovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet..”

3 www.hordaland.no Krav til arbeidsmiljøet  Arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig, og innrettet slik at arbeidstakerene ikke får uheldige psykiske eller fysiske belastninger (AML Kap.4)  Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøloven blir overholdt (AML §2-1).  Arbeidstakerene plikter å medvirke i det systematiske helse, miljø og tryggleiksarbeidet. (AML §2-3)

4 www.hordaland.no Krav om tilrettelegging, medvirkning og utvikling (AML §4-2)  Arbeidstakerer og deres tillitsvalgte (inkl. verneombud) skal bli løpende orienterte om system som blir brukt ved planlegging og gjennomføring av arbeidet.  Se til at arbeidsgiver sørger for informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling under omstillingsprosesser som medfører endringer som er viktige for de ansatte

5 www.hordaland.no Verneombudrollen ”En overvåkende rolle” –Skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at det ikke er fare for de ansatte sin helse, trygghet og velferd i samsvar med bestemmelsene i AML –Skal ivareta alle arbeidstakerne på verneområdet –Skal se til at leder overholder sine plikter i samsvar med arbeidsmiljølova Arbeidsgiver har hovedansvaret for arbeidsmiljøet og for å utføre nødvendige tiltak – verneombudet er ”vaktbikkjen”

6 www.hordaland.no Verneombudene sine oppgaver (AML § 6-2) Generelt:  Skal ivareta arbeidstakerene sine interesser i saker som vedrører arbeidsmiljøet  Være en pådriver i HMT-arbeidet

7 www.hordaland.no Eksempler på oppgaver:  Se til at maskiner, teknisk utstyr, kjemiske stoff og arbeidsprosesser ikke medfører fare for arbeidstakeren  Se til at det er verneinnretninger og personlig verneutstyr på arbeidsplassen  Se til at de ansatte får den nødvendige instruksjon, opplæring og øving  Gjøre seg kjent med gjeldende regler og forskrifter på arbeidsfeltet og se til at de blir følgt

8 www.hordaland.no  Delta på vernerunde/kartlegging av arbeidsmiljøet  Delta under planlegging og gjennomføring av tiltak som er viktige i arbeidsmiljøet innenfor verneombudet sitt verneområde  Delta ved Arbeidstilsynet sine inspeksjoner  Varsle leder om avvik og be om tilbakemelding innen rimelig tid.

9 www.hordaland.no Rett til å stanse farlig arbeid (AML §6-3)  Dersom en mener det er fare for liv eller helse, har verneombudene rett til å stanse arbeidet.  Stansingen må omgående meldes til leder/ledelsen  Arbeidet kan ikke gjenopptas uten verneombudet eller Arbeidstilsynets samtykke

10 www.hordaland.no Informasjon og taushetsplikt  Verneombudet har rett til å få informasjon om forhold som er av betydning for arbeidsmiljøet  Verneombud har taushetsplikt Det er viktig å ha tillit blant kollegaer og ledelse skal en kunne utføre vervet sitt på en god måte

11 www.hordaland.no Viktige samarbeidspartnere  Fagforeninger på arbeidsplassen  Leder(e)  Arbeidsmiljøutvalg  HMT-seksjonen i fylkeskommunen  Arbeidstilsynet

12 www.hordaland.no Hvordan løser en arbeidsmiljøproblem?  Overordnet prinsipp: Saker skal løses på lavest mulig nivå  Saker kan løses –Tjenestevei –Vernevei –Tillitsvalgtvei

13 www.hordaland.no Tjenestevei  Saken blir lagt fram for nærmeste leder. Leder har ansvar for å finne løsning, eventuelt bringe saken opp på et høyere nivå  Alle saker skal i prinsippet først bli fremmet tjenestevei

14 www.hordaland.no Vernevei – tillitsvalgtvei  Saken blir tatt opp med verneombud eller tillitsvalgt som bringer saken inn for leder på same nivå  Eventuelt: Verneombud eller tillitsvalgt tar saken til neste nivå i sin linje (fra avdelings- eller regionsverneombud til hovedverneombud, fra plasstillitsvalgt til hovedtillitsvalgt) Viktig å avklare med tillitsvalgte hva som er vernesaker, hva som er tillitsvalgtsaker og hva en må samarbeide om

15 www.hordaland.no Verneombud vs tillitsvalgt Generelt: Verneombud  Mandat i Arbeidsmiljøloven  Skal ivareta arbeidsmiljøet. Skal bli informert og få anledning til å uttale seg i saker som er av betydning for arbeidsmiljøet Tillitsvalgt  Mandat fra Hovedavtalen og kap. 8 i AML  Skal ivareta medlemmenes interesser, f.eks i lønns- og arbeidsvilkår. Har også informasjon- og drøftingsrett i saker av betydning for arbeidstakernes arbeidsforhold

16 www.hordaland.no Hovedaktører i arbeidsmiljøarbeidet på arbeidsplassen Leder AMU Verneombud Tillitsvalgt

17 www.hordaland.no Vernetjenesten i HFK er organisert på flere nivå  Fylkeshovedverneombud  Hovedverneombud  Avdelingsverneombud/ regionsverneombud Det er i alt 51 HVO i fylkeskommunen. FHVO samordner hovedverneombudene. HVO samordner avdelings-/regionsverneombuda


Laste ned ppt "Jeg er verneombud i HFK. www.hordaland.no Arbeidsmiljøloven er utgangspunktet for verneombudets arbeid AML §1: : ”Lovens formål er å sikre et arbeidsmiljø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google