Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rekruttering av mangfold – hvordan unngå diskriminering? Carl Fredrik Riise og Claus Jervell.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rekruttering av mangfold – hvordan unngå diskriminering? Carl Fredrik Riise og Claus Jervell."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rekruttering av mangfold – hvordan unngå diskriminering? Carl Fredrik Riise og Claus Jervell

2 Likestilling- og diskrimineringsombudet Håndhever av diskrimineringslovverket Håndhever av aktivitets- og redegjørelsesplikten for likestilling Veileder i systematisk likestillingsarbeid Kunnskapsformidler likestilling på samfunnsnivå

3 Mangfold Alt skal bli bedre, men ingenting skal forandres

4 Tema for innlegget Hva er diskriminering? –Språkkrav –Graviditet –Alder –Tilrettelegging ved ansettelse –Positiv særbehandling

5 Hvordan forebygger dere diskrimineringsfaren ved rekruttering? Kvalifikasjonskrav Utvelgelse Intervju Etterprøvbarhet

6 6 Likestilt rekruttering handler om to ting Forståelsen av hvordan annerledeshet omdannes til ulemper –(kvinner, etniske minoritet, funksjonshemmet, senior, seksuell minoritet) Kvaliteten av rekrutteringsarbeidet –Profesjonalisering av personalpolitikken gjennom systematiske forbedringsprosesser

7

8

9

10 Reguleringen av arbeidslivet og diskrimineringsvernet

11 Reguleringen av arbeidslivet Systematisk arbeid Lovpålagt: Systematisk HMS-arbeid Varslingsrutiner Aktivitets- og rapporteringsplikten for likestilling Avtalefestet: Drøftings- og forhandlingsrett og plikt IA-arbeid Individuelle rettigheter Lovfestet: Ansettelse og oppsigelse Arbeidsmiljø Arbeidstid Sykefravær Foreldrepermisjon Ikke-diskriminering Avtalefestet: Lønn, kompensasjon og arbeidsbetingelser

12 Diskrimineringsjussen for arbeidslivet - problemområder Gjelder før ansettelse og etter oppsigelse Diskrimineringsbestemmelsene går inn i avtalefestete områder – lønn ARP – krav til systematisk arbeid

13 Diskrimineringsvernet 1. januar 2014 Likestillings- loven Diskriminerings- loven om etnisitet Diskriminerings- loven om seksuell orientering, kjønnsidentiet og kjønnsuttrykk Diskriminerings- og tilgjengelighets- loven Arbeidsmiljø- loven kapittel 13 Kjønn - herunder graviditet og foreldre- permisjon Etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn Seksuell orientering, kjønns- identitet og kjønnsuttrykk Nedsatt funksjons- evne Politisk syn, medlemskap i arbeidstaker- organisasjon, og alder

14 LOVENS FORMÅL - hindre diskriminering - fremme likestilling Ulovlig forskjells- behandling: direkte indirekte Lovlig forskjells- behandling: saklig forskjells- behandling positiv sær- behandling Forbud mot trakassering Tilretteleggings plikt Aktivitets- og rapporterings plikt Virkemidler

15 AKTIVITETSPLIKTEN Arbeidsgiver skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering Rekruttering Arbeidsvilkår og lønn Utvikling/ forfremmelse Trakassering

16 16 Diskriminering er en usaklig forskjellsbehandling (direkte eller indirekte) som kan knyttes til ett eller flere diskrimineringsgrunnlag.

17 17 Diskrimineringsvurderingen:Tre Spørsmål Finnes det: –Forskjellsbehandling (direkte eller indirekte)? –Sammenheng mellom forskjellsbehandling og et forbudt diskrimineringsgrunnlag (kausalitet)? –Saklighetsunntak? Ikke krav om diskriminerende hensikt!

18 18 saklig forskjellsbehandling = ikke diskriminering

19 19 Saklig forskjellsbehandling – 3 vilkår Forskjellsbehandlingen må: –Ha et saklig formål –Må være nødvendig for å oppnå formålet [i arbeidslivet – må også være nødvendig for utøvelsen av arbeidet] –det er et rimelig forhold mellom det man ønsker å oppnå og hvor inngripende forskjellsbehandlingen er for den eller de som stilles dårligere.

20 Norsk som morsmål A underviser i språk for innvandrere og flyktninger. Hun har også vært sensor og eksaminator i norsk på høyere nivå (Bergenstesten) siden 2008. Hun ble fratatt arbeidsoppgavene som sensor og eksaminator på Bergenstesten fordi hun ikke har norsk som morsmål.

21 Forskjellsbehandling på grunn av vernet grunnlag? A underviser i språk for innvandrere og flyktninger. Hun har også vært sensor og eksaminator i norsk på høyere nivå (Bergenstesten) siden 2008. Hun ble fratatt arbeidsoppgavene som sensor og eksaminator på Bergenstesten fordi hun ikke har norsk som morsmål.

22 Saklig forskjellsbehandling? A underviser i språk for innvandrere og flyktninger. Hun har også vært sensor og eksaminator i norsk på høyere nivå (Bergenstesten) siden 2008. Hun ble fratatt arbeidsoppgavene som sensor og eksaminator på Bergenstesten fordi hun ikke har norsk som morsmål.

23 Saklig formål? A underviser i språk for innvandrere og flyktninger. Hun har også vært sensor og eksaminator i norsk på høyere nivå (Bergenstesten) siden 2008. Hun ble fratatt arbeidsoppgavene som sensor og eksaminator på Bergenstesten fordi hun ikke har norsk som morsmål.

24 Nødvendig? A underviser i språk for innvandrere og flyktninger. Hun har også vært sensor og eksaminator i norsk på høyere nivå (Bergenstesten) siden 2008. Hun ble fratatt arbeidsoppgavene som sensor og eksaminator på Bergenstesten fordi hun ikke har norsk som morsmål.

25 Rimelig forhold mellom forskjellsbehandling og det en ønsker å oppnå? A underviser i språk for innvandrere og flyktninger. Hun har også vært sensor og eksaminator i norsk på høyere nivå (Bergenstesten) siden 2008. Hun ble fratatt arbeidsoppgavene som sensor og eksaminator på Bergenstesten fordi hun ikke har norsk som morsmål.

26 Løsning Etter uttalelsen har virksomheten foreslått å løse saken ved å tilby en konkret vurdering av en sensor/eksaminators språklige nivå.

27 Gravid vikar? En førskolelærer skal ut i foreldrepermisjon. Når dere søker etter vikar viser det seg at en av de best kvalifiserte søkerne også er gravid og sannsynligvis ikke kan jobbe hele perioden. Etter en helhetsvurdering hvor konsekvensene for barnegruppa ved å ha tre førskolelærere inne i løpet av et år blant annet blir lagt vekt på, blir hun ikke innstilt som nummer en.

28 Saklig forskjellsbehandling? En førskolelærer skal ut i foreldrepermisjon. Når dere søker etter vikar viser det seg at en av de best kvalifiserte søkerne også er gravid og sannsynligvis ikke kan jobbe hele perioden. Etter en helhetsvurdering hvor konsekvensene for barnegruppa ved å ha tre førskolelærere inne i løpet av et år blant annet blir lagt vekt på, blir hun ikke innstilt som nummer en.

29 Saklig formål? En førskolelærer skal ut i foreldrepermisjon. Når dere søker etter vikar viser det seg at en av de best kvalifiserte søkerne også er gravid og sannsynligvis ikke kan jobbe hele perioden. Etter en helhetsvurdering hvor konsekvensene for barnegruppa ved å ha tre førskolelærere inne i løpet av et år blant annet blir lagt vekt på, blir hun ikke innstilt som nummer en.

30 Nødvendig? En førskolelærer skal ut i foreldrepermisjon. Når dere søker etter vikar viser det seg at en av de best kvalifiserte søkerne også er gravid og sannsynligvis ikke kan jobbe hele perioden. Etter en helhetsvurdering hvor konsekvensene for barnegruppa ved å ha tre førskolelærere inne i løpet av et år blant annet blir lagt vekt på, blir hun ikke innstilt som nummer en.

31 Rimelig forhold mellom forskjellsbehandling og det en ønsker å oppnå? En førskolelærer skal ut i foreldrepermisjon. Når dere søker etter vikar viser det seg at en av de best kvalifiserte søkerne også er gravid og sannsynligvis ikke kan jobbe hele perioden. Etter en helhetsvurdering hvor konsekvensene for barnegruppa ved å ha tre førskolelærere inne i løpet av et år blant annet blir lagt vekt på, blir hun ikke innstilt som nummer en.

32 32 Saklighetsvurderingen En høy terskel for saklig forskjellsbehandling Det må være tungtveiende grunner for å være saklig forskjellsbehandling. I enkelte tilfeller er forbudet mot forskjellsbehandling tilnærmet absolutt (f.eks. graviditetsdiskriminering)

33 For gammel?

34

35 Typiske argumenter fra arbeidsgivere ved rekruttering «Personen som ansettes må gjenspeile brukergruppen/kundene» «Personen ble ikke innkalt/fikk ikke stillingen fordi han var overkvalifisert» «Alder ble vektlagt av hensyn til alderssammensetningen i bedriften»

36 Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Gjelder også ved ansettelse!

37 Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Generelle tilretteleggingsbestemmelser i arbeidsmiljølovens kapittel 4. Manglende tilrettelegging kan være indirekte diskriminering I henhold til diskrimineringslovverket er det en særskilt tilretteleggingsplikt for personer med nedsatt funksjonsevne.

38 DTL § 26: Rett til individuell tilrettelegging Arbeidsplass og arbeidsoppgaver Ny bestemmelse fra 1. januar 2014, som kun gjelder arbeidslivet. Egne tilretteleggingsbestemmelser knyttet til utdanningsmuligheter, barnehagetilbud og kommunale tjenester

39 DTL § 26 første ledd: ”Arbeidstakere og arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne har rett til egnet individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver for å sikre at de kan få eller beholde arbeid, ha tilgang til opplæring og annen kompetanseutvikling samt utføre og ha mulighet til fremgang i arbeidet på lik linje med andre.”

40 Hva omfattes av loven? Arbeidstaker og arbeidssøker med nedsatt funksjonsevne. Omfatter fysisk tilrettelegging av arbeidsplassen, og tilrettelegging av arbeidsoppgaver og oppdrag. Muligheter til utvikling, få varierte og nye oppgaver. Lønnsutvikling, kompetanseheving osv.

41 Uforholdsmessighetsvurderingen Tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer De nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen Virksomhetens ressurser

42 Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt - eksempler Arbeidstaker med ADHD –Ombudets sak 06/1673 –Nemndas sak 21/2007

43 Positiv særbehandling

44 Positiv særbehandling i rekruttering Kalle kvalifiserte søkere fra underrepresenterte grupper inn til intervju Moderat kvotering Utviklingstiltak for underrepresenterte grupper

45 45 Vurderingen om positiv særbehandling er tillatt eller ikke Må være egnet til å fremme likestilling Særbehandlingen må rettes mot den som står svakest Inngrepet skal være så skånsomt som mulig (ikke uforholdsmessig) Særbehandlingen skal ikke fortsette utover behovet

46 Positiv særbehandling - moderat kvotering Søkeren fra den underrepresenterte gruppen er tilnærmet like godt kvalifisert

47 Forskrift om særbehandling av menn § 4.Særbehandling i arbeidslivet Mannlige søkere til stillinger hvor arbeidsoppgavene i hovedsak er rettet inn mot undervisning av eller omsorg for barn, eksempelvis stillinger i barnehager/-parker, skolefritidsordninger, grunnskolen og i barneverninstitusjoner, kan særbehandles dersom menn er underrepresentert i den aktuelle stillingskategori i virksomheten. Hvis virksomheten har flere avdelinger er det andelen mannlige tilsatte i den avdeling arbeidsoppgavene skal utføres, som er avgjørende, med mindre det er inngått avtaler mellom arbeidslivets parter om annen inndeling. Arbeidsgiver kan i utlysningen spesielt oppfordre menn til å søke ovennevnte stillinger.

48 Positiv særbehandling - oppsummering av vilkår Fremme lovens formål Rette seg mot en underrepresentert gruppe Forholdsmessighet mellom tiltak og formål Opphøre når formålet er oppnådd Begrensninger når det gjelder menn

49 49 Premisset for positiv særbehandling Like kvalifikasjoner innebærer ikke alltid i realiteten like muligheter. (Erkjennelse av at enkelte grupper utsettes for usaklig forskjellsbehandling)

50 Hvordan forebygger dere diskrimineringsfaren ved rekruttering? Kvalifikasjonskrav –Utvelgelse –Alder –Graviditet –Nedsatt funksjonsevne Intervju –ulike representanter for virksomheten –samme spørsmål Etterprøvbarhet –tidsnær begrunnelse

51

52 Spørreforbud ved rekruttering Likestillingsloven § 18 graviditet, adopsjon eller familieplanlegging Arbeidsmiljøloven § 13-4 Politisk syn og medlemskap i arbeidstakerorganisasjon Diskrimineringsloven om etnisitet § 17 Religiøse eller kulturelle spørsmål Diskrimineringsloven om seksuell orientering § 16 Seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk Arbeidsmiljøloven § 9-3 Helse 52

53 Besøksadresse: Mariboes gate 13 Postadresse: Postboks 8048 Dep, 0031 Oslo Telefon: 23 15 73 00 SMS: 95 92 05 44 Grønt nummer: 800 41 556 Faks: 23 15 73 01 E-post: post@LDO.no Web: www.LDO.no


Laste ned ppt "Rekruttering av mangfold – hvordan unngå diskriminering? Carl Fredrik Riise og Claus Jervell."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google