Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Polen Italia Norge Belgia Spania. Trygghet Faglig mestring Relasjoner Motivasjon og selvrespekt Forutsigbarhet The golden 5 Målet vårt i prosjektet har.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Polen Italia Norge Belgia Spania. Trygghet Faglig mestring Relasjoner Motivasjon og selvrespekt Forutsigbarhet The golden 5 Målet vårt i prosjektet har."— Utskrift av presentasjonen:

1 Polen Italia Norge Belgia Spania

2 Trygghet Faglig mestring Relasjoner Motivasjon og selvrespekt Forutsigbarhet The golden 5 Målet vårt i prosjektet har vært å prøve å lage et program som kan støtte/hjelpe lærere i å skape et godt læringsmiljø. Prosjektet er fundamentert i vissheten om at skolen er en viktig arena med tanke på barn og unges dannelsesprosess og sosiale utvikling. Barn som er i risiko for sosial eksklusjon presenterer en sårbarhet som trenger spesiell oppmerksomhet. Læreren må være en dyktig klassekleder og være i stand til å skape god sosial og faglig utvikling for det enkelte barn samt skape et godt læringsmiljø.

3 Fokus nr 1 : Klasseledelse Mål : 1.Skape konsentrasjon og god arbeidsatmosfære i klasserommet 2.Fremme læring 3. Skape prososiale holdninger og bygge positive verdier i klasserommet Basisferdigheter : A. Å kunne forholde seg til flere ting samtidig. B. Å vite hva som skjer i klasserommet og vise klassen at du er oppmerksom C. Å kunne kommunisere med elever/klassen slik at de skjønner og forstår dine eventuelle D. Å vite hva som rører seg/skjer blant elevene ( hvem styrer, hvem er populær, hvem er ensom osv,

4 Tiltak : (Key steps) 1.1. Flyt og kontinuitet ( sikre at prosesser ikke stopper opp i klassen, at en klarer å holde tråden samtidig som en klarer å gripe inn overfor uro) 1.2. Oppmerksomhet (Holde høy grad av oppmerksomhet på hele klassen og ha oppmerksomhet omkring det positive som skjer og formidle dette) 1.3. Proaktivitet ( gripe raskt inn i forhold til problematferd og løse problemer på lave trinn gjennom lav stemmebruk, nært elev, bruk av blikk og tegn) 1.4. Progresjon (lage seg et personlig program for korrigering av atferd der en gradvis øker intensiteten) 1.5. Preaktiv (Arbeide i forkant. Hva kan jeg gjør for at problemer ikke oppstå

5 1.6. Reaktivt arbeid ( snakke med elever i etterkant og lage avtaler med elevene for å hindre at ting skjer på ny) 1.7. Matching ( at tiltak og inngrep står i rimelig forhold til elevens atferd) 1.8. Timing ( Å gripe inn i rett øyeblikk, helst tidlig) 1.9. Momentum (Å jobbe bevisst med å ha rett rekkefølge i aktiviteter og i beskjeder) 1.10. Forutsigbarhet ( gjennom å bruke forankring- hva skjedde sist og forespeiling –hva skal skje i dag. 1.11. Identifisere og bryte mønstre ( Se etter negative samhandlingsmønstre mellom elevene eller mellom deg og elever og bryt disse gjennom å prøve andre tiltak/konsekvenser enn du vanligvis gjør) 1.12. Oversikt ( bruke tavla til å skrive beskjeder/meldinger etc.

6 Fokus 2 : Relasjonsbygging Mål : Etablere en god og trygg relasjon mellom lærer og den enkelte elev basert på gjensidig respekt og involvering.. Basis ferdigheter : A. Se etter og anerkjenne kvaliteter hos den enkelte elev B. Komme i posisjon, som å være med elevene og bruk tid på /med dem. C. Vise interesse for den enkelte elev (skole/fritid/følelser etc.) D. Kulturell kompetanse : Hvordan er det for eleven å vokse opp i dag? Evaluerings kriterier : Lærers kompetanse Vennlighet Emosjonelt stabil Eksternalisering Personlig utstråling.

7 2.1 Bruk navn når du henvender deg til en elev og se til at du ”ser” eleven minst en gang hver time. ( se på, være nær, skryte av, hjelpe etc) 2.2. Gi konstruktiv og positiv tilbakemelding til eleven og fokuser på positiv alternativ atferd.. 2.3. Bruke gylne øyeblikk for å vise genuin interesse for den enkelte elev i situasjoner som byr seg, ofte utenfor klasseromarenaen. 2.4. Smil/vis interesse og vis tydelig at du ”ser” eleven utenfor klasserommet 2.5.Prøv å ta elevens perspektiv i problemsituasjoner og vær villig til å lytte til forklaringer/beskrivelser Fokus 2 : Relasjonsbygging – Tiltak/Key steps

8 2.6. Bruk humor 2.7. Bruk sosial profilering, bruk elevens kvaliteter, godt utført arbeid eller god oppførsel som en felles referanseramme i klassen 2.8. ”Bruk blanke ark” : Hver dag og hver time gir nye muligheter 2.9. Husk hva eleven forteller deg og ta dette opp igjen ved passende anledning.(vise interesse) 2.10 Lærer forteller om seg selv

9 Fokus 3 : Sosialt klima Mål : Å skape et sosialt klima i klassen som sikrer læring, konsentrasjon, motivasjon, positiv selv følelse og positive relasjoner Basis ferdigheter : A. Å være i stand til å løse problemer sammen. B. Samarbeidsferdigheter C. Positiv klasseidentitet (vi klasse) d. Ferdigheter i å fornye seg og gjøre ting bedre.

10 3.Sosialt klima. Tiltak/key steps 3.1. Øke elevenes kunnskaper om hverandre gjennom intervjuer etc. 3.2. Lage 3-5 positive regler sammen med klassen som berører relasjoner og klima. ( hvordan vi skal ha det sammen og være med hverandre) 3.3. Systematisk positive bekreftelser til klassen ( hva du er fornøyd med) 3.4. Å utvikle autonomi ( selvstendighet), lære å stå for noe, kunne ta valg, begrunne sine valg, bruke læringsstrategier) 3.5. Lage muligheter for at elever kan hjelpe og støtte hverandre 3.6. Systematisk bruk av selvevaluering etter hver time, hver dag, hver uke. 3.7. Gjøre ting sammen ( sosialt, faglig) 3.8. Sette felles mål for klassen.( sosialt - faglig)

11 3.9. Signifikans ( bruke positive elever som rollemodeller i klassen) 3.10. Elevdag : En elev er i fokus, intervjues felles i klassen, får spesiell oppmerksomhet. 3.11. Hemmelig venn aktiviteter. 3.12. Samarbeidslæring (Johnson and Johnson) 3.13. Konfliktløsning I klassen. (Sett av tid til og tren på forskjellige konfliktløsningsmodeller 3.14. Følelser (Være i stand til å uttrykke egne følelser, krav og behov og at det sosiale klima tillater dette) 3.15. Være prososial (Hjelpe andre) 3.16. Utsmykke klasserommet sammen. (blomster, tegninger etc.) 3.17. Klasseromorganisering (pulter etc.)

12 Fokus 4 : Tilpasset læring. Mål : Øke enkeltelevens faglige kompetanse, motivasjon og bygge opp elevens faglige selvfølelse Basisferdigheter : Trygt læringsklima hvor det aksepteres feil og hvor det å spør om hjelp er positivt Gode relasjoner i klassen. Positiv holdning til alle elever. Systematisk undervisningsplanlegging hvor den didaktiske relasjonsmodellen brukes. Framelske individuelle lærings ferdigheter gjennom tilbakemelding fra lærer Framelske elevenes innflytelse i læringsprosessen

13 4.1. Gi elevene muligheter for å kunne velge. ( oppgaver – arbeidsmåter - nivå 4.2. Rette oppgaver med grønn penn ( hva er bra) 4.3. Privat og ikke offentlig evaluering og feedback til elever. 4.4. Fokusere på personlige læringsstrategier og fremme bruk av læringsstrategier 4.5. Ta utgangspunkt i elevenes virkelighet og interessefelt ved planlegging av lærestoff. 4.6. Spesialundervisning innen klassens rammer eller i nær tilknytning.

14 4.7. Bruke selvinstruerende materiell. 4.8. Bruke forskjellige selvevalueringsskjema for elevene. 4.9. Bruke andre elever som ressurs og hjelpelærere. 4.10. Gi ”Golden Five” elevene ekstra hjelp og støtte. 4.11. Bruke arbeidsplaner som redskap for individuell tilpasning.

15 Fokus 5 : Hjem - skole samarbeid Mål : Å skape et klima for samarbeid mellom foreldre og lærer for å øke levens faglige ferdigheter og øke sosial inkludering i klasserommet. Basisferdigheter. Gjensidig respekt og forståelse.

16 5.1. Ringe hjem med jevne mellomrom for å gi konkrete positiv tilbakemeldinger. 5.2. Spør foresatte på samtaler om hvordan de føler deres barn mestrer og trives. 5.2. Bruk et skjema som foreldrene tenker gjennom før samtaler med lærer som inneholder emner som mestring, selvfølelse, faglig tilpasning, forventninger etc. 5.4. Lage læringskontrakter mellom skole, elev og foresatte. ( vedlagt) 5.5. Se til at foresatte til våre utvalgte elever møter til samtaler.

17 5.6. Vise interesse for elevens hjemmearena og fritid. 5.7. Gå gjennom ” Hjemmets læreplan” på foreldremøte.( vedlagt) 5.8. Inviter foresatte til å besøke skolen for å se på elevarbeider og klasserom. 5.9. Organiser familiegrupper (Grupper av foreldre som tar elevene med ut på aktiviteter en gang i måneden.) 5.10. Ha et positivt fokus i samtaler/konferanser med foresatte og elev

18 The golden 5 3.Tilpasset læring 4.Hjem skole samarbeid 5.Klasseledelse 1.Relasjonsbygging 2. Sosialt klima


Laste ned ppt "Polen Italia Norge Belgia Spania. Trygghet Faglig mestring Relasjoner Motivasjon og selvrespekt Forutsigbarhet The golden 5 Målet vårt i prosjektet har."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google