Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Generelle tiltak og forebygging

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Generelle tiltak og forebygging"— Utskrift av presentasjonen:

1 Generelle tiltak og forebygging
Forskning viser at generelle tiltak for å bedre læringsmiljøet har størst effekt i forhold til å redusere mobbing og problematferd og skape gode vilkår for læring og trivsel. Skoler i ConnectOSLO fokuserer på tiltak som retter seg mot læringsmiljøet generelt, men supplerer med en egen metodikk for problemløsing vedr. mobbing, ekskludering og negativ gruppeatferd (Reflektor-metoden) Tydelig skoleledelse: En skoleledelse som er handlekraftig og som kommuniserer godt er et klart ønske fra foresatte. Tydelig klasseledelse: Forskning dokumenterer at en klasseledelse preget av struktur, forutsigbarhet, omsorg og tydelig ledelse forebygger og reduserer problematferd, disiplinproblemer og konsentrasjonsproblemer – og gir økt trivsel og læring. Felles og forpliktende praksis for alle lærere: Felles praksis og rutiner skaper trygghet og forutsigbarhet – både for elever, lærere og foresatte. Foreldre skal ikke oppleve at det å ha barn i ulike klasser på en skole oppleves som å ha barn på to vidt forskjellige skoler. Felles rutiner og ferdigheter for alle klasser gir stor gevinst mht klasseledelse, sparer mye tid og reduserer uro og disiplinproblemer. Samarbeid hjem-skole: Kanskje det området i norsk skole med størst utviklingspotensiale. Om skolen og de foresatte klarer å etablere et samarbeid preget av tillit og gjensidig respekt vil en stå godt rustet til å møte de fleste utfordringer. En sentral faktor her er at skolen tar ledelsen i frohold til pedagogiske spørsmål, og ikke overlater dette til desibeldemokrati blant foreldre. Mobbing og problematferd: Fokus på å synliggjøre mekanismene bak mobbing, ekskludering og ulike former for problematferd, og på metodikk som gjør alle involverte til deler av løsningen på problemene. Dette innebærer å involvere foreldrene til impliserte elever på et tidlig tidspunkt, der felles bekymring om felles utfordringer gir grunnlag for gode og varige løsninger.

2 Fokusområder Tydelig skoleledelse
God start i 1. klasse, av nytt skoleår og ved ny lærer Tydelig klasseledelse og godt læringsmiljø Felles og forpliktende praksis for alle lærere Felles rutiner, regler og ferdigheter for alle klasser Tydelighet og forutsigbarhet i kommunikasjonen med foreldre/foresatte Forebygging og reduksjon av ulike former for mobbing, vold, disiplinproblemer, uro og andre former for problematferd Tydelig skoleledelse: En skoleledelse som er handlekraftig og som kommuniserer godt er et klart ønske fra foresatte. Tydelig klasseledelse: Forskning dokumenterer at en klasseledelse preget av struktur, forutsigbarhet, omsorg og tydelig ledelse forebygger og reduserer problematferd, disiplinproblemer og konsentrasjonsproblemer – og gir økt trivsel og læring. Felles og forpliktende praksis for alle lærere: Felles praksis og rutiner skaper trygghet og forutsigbarhet – både for elever, lærere og foresatte. Foreldre skal ikke oppleve at det å ha barn i ulike klasser på en skole oppleves som å ha barn på to vidt forskjellige skoler. Felles rutiner og ferdigheter for alle klasser gir stor gevinst mht klasseledelse, sparer mye tid og reduserer uro og disiplinproblemer. Samarbeid hjem-skole: Kanskje det området i norsk skole med størst utviklingspotensiale. Om skolen og de foresatte klarer å etablere et samarbeid preget av tillit og gjensidig respekt vil en stå godt rustet til å møte de fleste utfordringer. En sentral faktor her er at skolen tar ledelsen i frohold til pedagogiske spørsmål, og ikke overlater dette til desibeldemokrati blant foreldre. Mobbing og problematferd: Fokus på å synliggjøre mekanismene bak mobbing, ekskludering og ulike former for problematferd, og på metodikk som gjør alle involverte til deler av løsningen på problemene. Dette innebærer å involvere foreldrene til impliserte elever på et tidlig tidspunkt, der felles bekymring om felles utfordringer gir grunnlag for gode og varige løsninger.

3 Sentrale verdier og ambisjoner
Fellesskap, tilhørighet og vennskap Et trygt skole- og klassemiljø som er fritt for mobbing, ekskludering, vold mm Læring - både faglig og sosialt Mestring - sentralt for selvbilde og livskvalitet En skolehverdag som oppleves som meningsfull og relevant Trygge og omsorgsfulle voksne som framstår som gode modeller og forbilder En forutsigbar og tydelig skole som har både elevenes og de foresattes tillit Barn og unge har forskjellige behov, og ulik opplevelse av skolehverdagen. Vi ønsker at alle skal oppleve:

4 Tillitstriangelet skolen foreldre foreldre elev
Graden av tillit mellom skolen og foreldregruppa/elevens foreldre er i stor grad bestemmende for om en lykkes med å skape et trygt og godt læringsmiljø. Manglende tillit på en av aksene er kritisk for elever, som da gjerne vil kunne oppleve å komme i en lojalitetskonflikt mellom foreldre og skolen. Konflikter eller sterk splittelse inen foreldregruppa medfører stor risiko læringsmiljøet i klassen.

5 Elevsyn Barn og unge kan ikke oppdra seg selv
Elevene ønsker seg ”strenge og rettferdige” lærere (og foreldre) Dersom læreren ikke har kontroll i klassen – hvem har da kontroll? Mangel på voksenkontroll oppleves av barn og unge som en risikofaktor Lenge har omvedet vært at barn og unge må få bestemme selv – og at de voksne ikke forstår at de må få frihet til å prøve seg på egen hånd. Intervjuundersøkelser viser at barn og unge ønsker seg voksne som er tydelige, omsorgsfulle – og som tør å sette grenser og stå på dem – selv og barna protesterer…

6 Elevsyn II Barn og unge har et sterkt ønske om fellesskap og tilhørighet på en skole og i en klasse der det er kult å være positiv! Tydelige, engasjerte og troverdige voksenmodeller er en forutsetning for et slikt positivt læringsmiljø. Lenge har omvedet vært at barn og unge må få bestemme selv – og at de voksne ikke forstår at de må få frihet til å prøve seg på egen hånd. Intervjuundersøkelser viser at barn og unge ønsker seg voksne som er tydelige, omsorgsfulle – og som tør å sette grenser og stå på dem – selv og barna protesterer…

7 Tydelig klasseledelse
Den tydelige, forutsigbare og omsorgsfulle lærer som har autoritet gjennom elevenes tillit (# autoritær) Få og enkle regler som gjelder alle Felles rutiner for klasseledelse gir forutsigbarhet Felles rutiner for alle klasser øves inn. Gode kollektive ferdigheter gir mestring, trivsel – og økt læring.

8 Felles rutiner og ferdigheter forebygger uro og disiplinproblemer
Lærer først i klasserommet Rolig inn i klasserommet Hilse Plan for timen Raskt i gang Gode overganger mellom ulike aktiviteter God avslutning av timen – inkl. orden i klasserommet før utmarsj Språk: respekt og omtanke Ingen mobbing, ekskludering eller plaging Humor og varme

9 ELEVKOLLEKTIVET

10 Ulike scenarier ”Klassisk” pro-aktiv aggressivitet/mobbing
Jenteproblematikk; ekskludering og rangstrid Guttegruppa der alt ”bare er på kødd”: verbalt og fysisk Mobbing/trakassering av lærer(e) Digital mobbing: SMS, MSN, blogg, hjemmesider, Facebook..

11 Mobbing, ekskludering, negativ gruppeatferd
Motiverende faktorer for eks. mobbing: makt, tilhørighet, de andres frykt.. Tilskuerne unnlater å gripe inn: frykt, misforståelser, mobbernes legitimering av sine handlinger Reduserte hemninger: oppløsing av ansvar i grupper - psykologisk distanse - legitimering

12 Skolen og foreldrene løser problemene når vi står sammen
Løsningen ligger i at vi voksne forstår og setter ord på mekanismene bak den negative atferden Helt konkret, gjennom felles møter med involverte elever og deres foreldre, hjelpes elevene til å bryte ut av de negative mønstrene og rollene Viktig: at skolen har regien – og at det konsekvent tenkes på løsning - ikke fordeling av skyld Ved at ”mobberne” gis en mulighet til å velge bort den negative rollen gis mulighet for en ny start. Dette bidrar også til å sikre ”offeret” mot at problemet gjenoppstår –åpent eller skjult..


Laste ned ppt "Generelle tiltak og forebygging"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google