Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Felles foreldremøte Ellingsrudåsen skolene 21

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Felles foreldremøte Ellingsrudåsen skolene 21"— Utskrift av presentasjonen:

1 Felles foreldremøte Ellingsrudåsen skolene 21
Felles foreldremøte Ellingsrudåsen skolene 21. oktober Kjersti Falck

2 ”Tradisjonelle oppgaver…..

3 - Og viktige oppgaver… Trivsel og trygghet er viktig for oss foreldre
Trivsel fremmer læring Kjennskap til fagplaner Kjennskap til rettigheter og plikter Kjennskap til vurdering Positiv innstilling til skolen

4 Alle foreldre er en ressurs for sitt barns læring
Klassekontakter FAUmedlemmer Gjensidig informasjon Gjensidig dialog Gjensidig tillit SAMARBEID med alle parter i skolen! Foreldremøter

5

6 Motivasjon for å engasjere seg!

7 Skolen kan: Holde kurs for nye klassekontakter /foreldrekontakter og nye medlemmer i FAU sammen med skolen for å avklare roller/forventninger Hvordan skolen tar imot foreldrene er viktig. Invitasjon til foreldremøter, konferansetimer etc. Viktig at foreldre og kontaktlærere sammen planlegger foreldremøtene Kom med de gode eksemplene på samarbeid. Hva har vi fått til, hvorfor fikk vi det til og hvordan kan vi bli enda bedre? Positiv vinkling på tillitsverv i skolen er helt avhengig av skolens innstilling!

8 Disse ble valgt til klassekontakter……..
De fikk et godt møte med skolen De mottok en god og informativ invitasjon til foreldremøte De har et positivt inntrykk av skolen De har selv et godt minne om skolen De vet at deres engasjement i skolen vil påvirke barnets læring og trivsel De er stolte som har fått tillitsvervet som klassekontakt!

9 Alle foreldre, uansett bakgrunn, religion eller nasjonalitet er en ressurs for sitt barns læring!

10 FAU Positiv omtale av FAU Fokus på trivsel og trygghet
Hva vil vi jobbe med på ”vår” skole Hva forventer skolen? Hvilken rolle har rektor i forhold til FAU? Få innspill fra alle foreldre Foredrag/innspill fra rådgiver, sosiallærer, helsesøster, elevråd, kontaktlærer eller andre Informere om fagplaner/mål i Kunnskapsløftet Spre informasjon! Dele informasjon! Ha fokus på eleven Jobbe for et miljø uten mobbing Ha tett kontakt med klassekontaktene Konflikter tas direkte med skolens ledelse Utarbeide rutiner for å ta imot nye foreldre/elever Samarbeid – samarbeid – samarbeid!

11 Vi foreldre skal være: Vaktbikkje…
Fungerer råds-organene på skolen? Blir resultater kommunisert? Gjennomføres foreldreundersøkelsen? Har skolen tiltak mot mobbing? – og har foreldre vært involvert i disse? Kjenner foreldrene til sine plikter og rettigheter? Er foreldrene kjent med Kap.9A i opplæringsloven? Er dialogen mellom skole og hjem god nok? Kan foreldregruppen/FAU bidra til et bedre læringsmiljø – og hvordan? Er foreldrene med i prosesser på skolen?

12 Vi skal være engler…… Fokusere på det positive
Ivareta elevenes rettigheter Snakke positivt om skolen Engasjere oss i lekser/leksehjelp Bidra til en trygg og god skolehverdag ”Se” de elevene som ikke blir fulgt opp i samme grad Være tydelige voksne Være bindeleddet mellom alle foreldre og skolens parter! Vi skal være gode rollefigurer

13 - Og vi skal være brobyggere
Være løsningsorienterte Dyrke samarbeid – ikke konflikter Be om å bli informert om prosesser på skolen så tidlig som mulig Bidra til at alle foreldre føler seg likeverdige Møte foreldre som selv har et dårlig forhold til skole med forståelse Legge til rette for andre møtesteder enn skolebygget

14 Foreldremøter Alles ansvar! Dialog framfor informasjon
Foreldre kommer med innspill til møtet Planlegges i samarbeid med kontaktlærer Hva kan foreldre bidra med i klassen Hva trenger læreren støtte til i forhold til klassens læringsmiljø Gjennomgang av mål – og vurderingsformer ”Pansermøte”

15 Båstenkning Vi setter hverandre lett i ”bås”
Ressurssterke – ressurssvake Akademiske – ikke akademiske Synlige – ikke synlige Norske – minoritetsforeldre Hjem med kulturell kapital – hjem uten kulturell kapital Gode lærere – dårlige lærere Hvilke konsekvenser får dette for samarbeidet?

16 Begrunnelser for foreldremedvirkning
Foreldre har hovedansvaret for oppdragelsen av egne barn, og samfunnet kan ikke ta over dette ansvaret. Samtidig arbeider både hjem og skole for samme mål Samarbeid kan avklare ulikheter og uenighet Alle foreldre kjenner sine barn godt, og lærerne trenger denne kunnskapen om barnet i opplæringen! Viktig med lav terskel for å ta kontakt med læreren Foreldrene er av stor betydning for hvordan elevene har det og gjør det i skolen

17 Overgang mellom skoleslag
Hva skjer? Tett nettverk på barnetrinnet Ungdomstrinnet………….. Valgfag, nye lærere, nye medelever…… Overgang til vgs – foreldrene er viktige for barnas valg Forskning viser at foreldreengasjementet blir mindre jo lenger opp man kommer i skolen Vi foreldre er kanskje enda viktigere på ungdomstrinnet…….

18 - Ikke sant?

19 Vurdering Alle trenger anerkjennelse! Alle er gode i noe!
Dagens skole er opptatt av resultater. Prosessen på skolen er like viktig. For at vi skal kunne være en støttespiller for skolen i våre barns læring må vi vite hva elevene vurderes i Vi må kjenne til mål i fagplaner, vi må kjenne til hvilke kriterier det vurderes etter og dette må formidles enkelt Vi husker alle den ene læreren.

20 Leksehjelp er et ”hett” tema…… Kjenner vi oss igjen her?

21 Spørsmål til refleksjon
Bør mitt barn lære bedre, eller lære mer? Hvem vurderer dette? Hvilken kunnskap har mitt barn om hvordan hun/han lærer? Hva slags læringsstrategier foretrekker mitt barn, og har han/hun mulighet til at dette tilrettelegges? Hvordan fungerer mitt barn i samarbeidssituasjoner? Kan mitt barn lytte til andre og respektere andres meninger? Kan mitt barn uttrykke sine egne meninger på en egnet måte? Hvordan bidrar mitt barn i eget læringsarbeid?

22 Fortsatt refleksjon….. I hvilken grad kjenner vi eller vårt barn målene for læringsarbeidet? Vet barnet mitt hva hun/han er god til? Vet barnet mitt hva hun/han må jobbe videre med? Vet mitt barn hvordan hun/han skal jobbe for å komme videre i læringsarbeidet sitt. Vet jeg hvordan jeg kan hjelpe barnet mitt? Vet skolen at alle foreldre, uansett bakgrunn, religion eller nasjonalitet er en ressurs for sitt barns læring?

23 OPPSUMMERING Vi trenger engasjement (kursing, foredragsholdere, skolens innstilling, invitasjoner, samarbeidsavtaler) Vi har visse plikter, visse krav og visse rettigheter Vi skal sette samarbeid i fokus Vi skal vite at vi er viktige i våre barns læring Vi skal vise til forskning Vi skal ha anerkjennelse - og vi skal gi anerkjennelse Vi skal være de voksne våre barn fortjener å ha!

24


Laste ned ppt "Felles foreldremøte Ellingsrudåsen skolene 21"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google