Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Diskriminerings lovgivningen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Diskriminerings lovgivningen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Diskriminerings lovgivningen
- Momenter ved tilsettingsprosessen

2 Saklig eller usaklig forskjellsbehandling?

3 De fem ”diskrimineringslovene”:
Arbeidsmiljøloven Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn (diskrimineringsloven om etnisitet) Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (diskrimineringsloven om seksuell orientering) Lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)

4 Hva er diskriminering? Usaklig forskjellsbehandling som kan knyttes til ett eller flere diskrimineringsgrunnlag Medl. i arb.takerorg. (AML § 13-4) Seksuell orientering Kjønnsuttrykk Kjønnsidentitet Nedsatt funksj.evne (AML § 9-3) Alder Midlertidig ansettelse Deltidsansettelse Kjønn Etnisitet Nasjonal opprinnelse Avstamning Hudfarge Språk Religion Livssyn Politisk syn (AML § 13-4)

5 Hovedregelen: Diskriminering (ulovlig/usaklig forskjellsbehandling) er forbudt Enkelte unntak som må begrunnes særskilt (lovlig forskjellsbehandling) Ikke lenger egne spesielle unntaksregler for tros- og livssynssamfunn, men ev. unntak må begrunnes konkret i de alminnelige unntaksreglene Forbud om diskriminering gjelder alle sider ved et ansettelsesforhold (utlysning, ansettelse, omplassering, forfremmelse, opplæring, kompetanseutvikling, lønns- og arbeidsvilkår, opphør av arbeidsforhold)

6 Lovlig forskjellsbehandling
Tre vilkår for lovlig forskjellsbehandling: Har forskjellsbehandlingen et saklig formål? Er den nødvendig for å oppnå dette formålet? Er den forholdsmessig? (dvs den skal ikke være uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles) Lovlig forskjellsbehandling er ikke diskriminering

7 Likestillingsloven § 17 bokstav a)
Utlysning av stillinger Vil i de aller fleste tilfeller være i strid med likestillingsloven å lyse ut en stilling for søkere av et bestemt kjønn (eks unntak kvinnelig skuespiller og lignende) Alle stillinger skal være åpne for begge kjønn Bør ikke bruke illustrasjoner eller bilder som uttrykker forventning om tilsetting av en person av et bestemt kjønn Ikke bruke kjønnsbestemte stillingsbetegnelser

8 Aldersdiskriminering og Innhenting av helseopplysninger (AML § 9-3):
Forbudt å diskriminere noen pga alder Arbeidsgiver må ikke i utlysningen av en stilling eller på annen måte be om at søkerne skal gi andre helseopplysninger enn dem som er nødvendige for å utføre de arbeidsoppgaver som knytter seg til stillingen Hva som vil være nødvendig vil bero på en konkret vurdering – strengt kriterium, og man må se hen til plikten til å tilrettelegge og ikke diskriminere personer med funksjonsnedsettelser

9 Diskrimineringsloven om etnisitet § 17 formkrav
En arbeidsgiver må ikke i ansettelsesprosessen, herunder under intervju eller på annen måte innhente opplysninger om hvordan de stiller seg stiller seg til religiøse eller kulturelle spørsmål. Dette gjelder likevel ikke dersom: Innhentingen av opplysningene er begrunnet i stillingens karakter eller Det inngår i formålet for vedkommende virksomhet å fremme bestemte religiøse eller kulturelle syn, og arbeidstakerens stilling vil være av betydning for gjennomføringen av formålet. Dersom slike opplysninger vil bli krevet, må dette angis i utlysningen av stillingen. - Gjelder i tillegg til kirkeloven § 29 om krav til medlemskap Dnk

10 Forts. Diskrimineringsloven om etnisitet § 17 formkrav
Ikke nytt krav, bare en videreføring av lovendring fra 2005. Må vurdere hvilke spørsmål det vil være saklig å stille til hvilke stillinger. Vil henge sammen med hvordan stillingen er beskrevet i stillingsutlysningen og hvilke arbeidsoppgaver som skal ligge til denne. Kan bruke formuleringen: ”Det vil bli etterspurt opplysninger om hvordan søkerne stiller seg til ulike religiøse/kirkelige spørsmål.”

11 Vær også obs på disse: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven:
I utg.pkt forbudt å legge vekt på funksjonsnedsettelse Rett til tilrettelegging som ikke innebærer en ”uforholdsmessig byrde” – kan innebære noe strengere krav til store virksomheter Diskrimineringsloven om seksuell orientering: Diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk er forbudt, jf § 5 Unntaksadgangen for trossamfunn som tidligere lå i AML. er i praksis videreført i denne loven, men som generelle regler, ikke egne særregler.

12 Diskrimineringsloven om seksuell orientering Innhenting av opplysninger om samlivsform – formkrav § 16 Hvis arbeidsgiver skal innhente opplysninger om søkerens samlivsform må dette ha vært opplyst i utlysningsteksten og kan bare gjøres for stillinger der det vil være adgang til lovlig forskjellsbehandling Gjelder alle former for seksuell orientering . Bestemmelsen skiller ikke mellom heterofile og homofile (inkluderer også samlivsform) Hvis man ev. skal etterspørre opplysninger om samboerskap må dette også angis i utlysningsteksten Må vurdere og kunne begrunnes ut fra saklighets- og nødvendighetskriteriet Kan bruke følgende formulering: ”Opplysninger om søkerens samlivsform vil bli etterspurt.”


Laste ned ppt "Diskriminerings lovgivningen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google