Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avslutning av arbeidsforhold på grunn av langvarig sykefravær

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avslutning av arbeidsforhold på grunn av langvarig sykefravær"— Utskrift av presentasjonen:

1 Avslutning av arbeidsforhold på grunn av langvarig sykefravær
Oslo kommune Byrådsavdeling for finans og utvikling Seksjon for personalledelse Avslutning av arbeidsforhold på grunn av langvarig sykefravær Personalfaglig seminar Kiel 22. –

2 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans og utvikling Seksjon for personalledelse Verneperiode, aml § 15-8 arb.taker må være helt eller delvis borte fra arbeidet pga ulykke eller sykdom absolutt oppsigelsesvern/-forbud i 12 måneder uansett ansiennitet og årsak til sykdom eller ulykke andre omstendigheter som gir saklig grunn til oppsig. helt uavhengig av sykefraværet virksomhetens, arb.givers eller arb,takers forhold

3 Vanskelig tema etter verneperioden på 12 måneder
Oslo kommune Byrådsavdeling for finans og utvikling Seksjon for personalledelse Vanskelig tema etter verneperioden på 12 måneder oppsigelsesvernet/-forbudet gjelder ikke lenger når har arb.giver adgang til å si opp ansatte som er borte fra arbeidet på grunn av sykdom? lovmessig forankring - aml § 15-7 spørsmål om det foreligger saklig grunn konkret helhetsvurdering, rimelig å gå til oppsigelse ses i sammenheng med arb.givers tilretteleggingsplikt aml § 4-6 (1)

4 Saklighetsvurderingen etter aml § 15-7
Oslo kommune Byrådsavdeling for finans og utvikling Seksjon for personalledelse Saklighetsvurderingen etter aml § 15-7 3 temaer: har arb.giver oppfylt sin tilretteleggingsplikt, aml § 4-6 (1) vurdering av den ansattes sykdomsbilde usikkert når den ansatte blir friskmeldt klare holdepkt for at den ansatte vil blir frisk i løpet av kort tid rimelighetsvurdering for øvrig ulemper for virksomheten hvor hardt rammes den ansatte HR-avgjørelse (Rt 1995/227)

5 Arb.givers tilretteleggingsplikt
Oslo kommune Byrådsavdeling for finans og utvikling Seksjon for personalledelse Arb.givers tilretteleggingsplikt Må oppfylle sine forpliktelser etter aml § 4-6 (1) Skal så langt det er mulig iverksette nødvendige tiltak Arb.givers forpliktelser overfor syke ansatte er betydelige Plikt til å tilrettelegge slik at arb.taker kan fortsette sitt vanlige arbeid Plikt til om nødvendig å skaffe den ansatte annet arbeid Hvor langt går tilretteleggingsplikten? må vurderes konkret i det enkelte tilfelle ikke ubegrenset – ”så langt det er mulig” en avveining: hva kan oppnås for den ansatte vs. kostnader og kompleksitet ved gjennomføring av tiltakene

6 Arb.givers tilretteleggingsplikt
Oslo kommune Byrådsavdeling for finans og utvikling Seksjon for personalledelse Arb.givers tilretteleggingsplikt Momenter i vurderingen: Virksomhetens størrelse/ressurser Den ansattes alder Hvor lenge har den ansatte vært ansatt i virksomheten Berøres de øvrige ansattes rettigheter Rt 1995 s 227 Rimelighetsvurdering for øvrig Plikten gjelder uansett om arb.evnereduksjonen er oppstått pga arbeidet eller ikke

7 Arb.givers tilretteleggingsplikt
Oslo kommune Byrådsavdeling for finans og utvikling Seksjon for personalledelse Arb.givers tilretteleggingsplikt Den ansatte skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid Først forsøke å legge forholdene til rette i den ansattes opprinnelige stilling enklere og rimeligere for virks.heten Forsøke omplassering når tilrettelegging av opprinnelig stilling ikke er mulig mer komplisert og dyrere for virks.heten Kompleksitet og kostnader vektlegges i vurderingen Plikten er mindre omfattende ved omplassering

8 Arb.givers tilretteleggingsplikt
Oslo kommune Byrådsavdeling for finans og utvikling Seksjon for personalledelse Arb.givers tilretteleggingsplikt Oppfølgingsplan – innen 6 uker arb.giver skal ta aktive skritt for å tilrettelegge den ansatte må involveres i prosessen ha vurdert arb.evne, arb. oppgaver og aktuelle tiltak Den ansattes medvirkning plikter å medvirke til tilrettelegging gi opplysninger om egen funksjonsevne diagnose unntatt - taushetsrett Diskusjoner med den ansatte arb.giver tar initiativ til møte så snart som mulig unntak: anses åpenbart unødvendig

9 Sykdomsbildet Den medisinske prognose
Oslo kommune Byrådsavdeling for finans og utvikling Seksjon for personalledelse Sykdomsbildet Den medisinske prognose Vil i stor grad avgjøre sakligheten Hvis den ansatte er i ferd med å bli frisk arb.giver må avvente situasjonen selv om fraværet volder problemer for arb.giver Hvis den ansatte ikke vil bli frisk eller det er stor usikkerhet om dette arb.giver vil normalt har saklig grunn til oppsigelse arb.taker kan ikke lenger stille sin arb.kraft til disp. Ofte usikkert om og ev. når den ansatte blir frisk og kommer tilbake til arbeidet

10 Sykdomsbildet Usikkert om og ev. når den ansatte blir frisk
Oslo kommune Byrådsavdeling for finans og utvikling Seksjon for personalledelse Sykdomsbildet Usikkert om og ev. når den ansatte blir frisk den medisinske prognose er usikker den ansatte vil ikke gi arb.giver opplysninger taushetsrett i forhold til medisinsk diagnose arb.giver har ikke anledning til å undersøke selv arb.giver må godtgjøre at vilkårene for oppsigelse er oppfylt jo større grad av usikkerhet om sykdomsbildet – jo mindre skal til for at oppsigelse anses saklig

11 Rimelighetsvurderingen for øvrig
Oslo kommune Byrådsavdeling for finans og utvikling Seksjon for personalledelse Rimelighetsvurderingen for øvrig Ulemper for arb.giver Kreves noe mer enn usikkerhet om sykdomsbildet og fraværet i seg selv Skal foretas en avveining virksomhetens behov de ulemper en oppsigelse vil medføre for den ansatte Arb.giver ønsker å få klarhet i arb.situasjonen kan være tilstrekkelig – Frostating LR Sykefraværet skaper en rekke problemer for arb.giver ulemper for andre ansatte, vanskelig å planlegge mv. bruk av vikar

12 Oppsummering Oppsigelser etter verneperioden på 12 mnd
: Oslo kommune Byrådsavdeling for finans og utvikling Seksjon for personalledelse Oppsummering Oppsigelser etter verneperioden på 12 mnd Må vurderes i forhold til det alm. oppsigelsesvern etter aml § 15-7 må det foretas en avveining virksomhetens behov vs. ulemper for den ansatte Spm om det foreligger saklig grunn til oppsigelse konkret helhetsvurdering av alle forhold i saken Usikkerhet knyttet til faktum sykdomsbildet er uklart er arb.givers tilretteleggingstiltak tilstrekkelige

13 Oppsummering 3 særskilte temaer i saklighetsvurderingen:
Oslo kommune Byrådsavdeling for finans og utvikling Seksjon for personalledelse Oppsummering 3 særskilte temaer i saklighetsvurderingen: Er arb.givers tilretteleggingsplikt oppfylt Vurdering av sykdomsbildet Rimelighetsvurderingen for øvrig ulemper for bedriften? hvor hardt rammes den ansatte? Dersom arb.giver har oppfylt sin tilretteleggingsplikt sykdomsbildet vil i stor grad avgjøre sakligheten Uttalelse fra FIU før varsel om oppsigelse gis Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Avslutning av arbeidsforhold på grunn av langvarig sykefravær"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google