Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Med henblikk på universell utforming Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Med henblikk på universell utforming Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås."— Utskrift av presentasjonen:

1 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Med henblikk på universell utforming Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås

2 Tema • Likestillings- og diskrimineringsombudet • Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven • Universell utforming • Henvendelser om DTL i 2009 • Forbundenes muligheter

3 Likestillings- og diskrimineringsombudet • Frittstående offentlig organ –Ingen instruksjonsmyndighet • Administrativt underlagt Barne- og likestillingsdepartementet • Diskrimineringsombudsloven –rammeverket for ombudets arbeid

4 Ombudets roller • Lovhåndheverrolle –Uttalelser –Juridisk veiledning –Tilsyn • Kompetanse- og pådriverrolle –Arbeid for å fremme likebehandling

5 DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN

6 Formålet ”Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle uavhengig av funksjonsevne og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes”, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 1.

7 Lovens utgangspunkt • Todelt –diskrimineringsdel –tilgjengelighetsdel • Aktivitetsplikt for –offentlige myndigheter –arbeidsgivere i privat sektor som jevnlig sysselsetter mer enn 50 arbeidstakere

8 . DISKRIMINERINGSDELEN

9 Diskriminering • Direkte og indirekte diskriminering er forbudt • Trakassering er forbudt • Instruks om å diskriminere er forbudt • Gjengjeldelse er forbudt • Positiv særbehandling er tillatt

10 Forbudet mot diskriminering • Direkte og indirekte diskriminering på grunn av; –funksjonshemming som er nedsatt –antas å være nedsatt –har vært nedsatt –vil kunne bli nedsatt –tilknytning

11 Direkte diskriminering Kvinne ble nektet barneforsikring for sin datter, på grunn av ADD

12 Indirekte diskriminering

13 Adgang til å gjøre unntak, jf. § 4 fjerde ledd • Forskjellsbehandling er tillatt dersom –saklig formål –nødvendig –ikke uforholdsmessig inngripende –Forskjellsbehandling i arbeidslivet må i tillegg være nødvendig for utøvelsen av arbeid eller yrke

14 . TILGJENGELIGHETSDELEN

15 Tilgjengelighet • Universell utforming –Manglende universell utforming er diskriminering • Individuell tilrettelegging –Manglende individuell tilrettelegging er diskriminering

16 Pliktsubjektene • Offentlige virksomheter • Private virksomheter –som er rettet mot allmennheten

17 Universell utforming ”Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig”

18 Hovedløsningen • …i de fysiske forholdene –hovedinngang –holdeplass for transportmidler –resepsjon/skranke –prøverom

19

20

21 Alminnelig funksjon • Konkret vurdering • Fysiske forhold som er nødvendig for å få tilgang til virksomheten

22 Rett til individuell tilrettelegging • Arbeidsplass og arbeidsoppgaver • Utdanningsmuligheter • Barnehagetilbud • Tjenestetilbud etter sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven av varig karakter

23 Brudd på plikten • ”Offentlig og privat virksomhet rettet mot allmennheten har plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten.” –Brudd på plikten er diskriminering

24 Uforholdsmessig byrde • Ved vurderingen av om utformingen eller tilretteleggingen medfører en uforholdsmessig byrde skal det særlig legges vekt på –Tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer –Hvorvidt virksomhetens alminnelige funksjon er av offentlig art –De nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen –Virksomhetens ressurser –Sikkerhetsmessige hensyn –vernehensyn

25 Eksempel på ombudets vurdering av uforholdsmessig byrde

26 Henvendelser til ombudet om DTL Fra lovens ikrafttredelse og frem til 21. sept.2009 har ombudet mottatt; -388 veiledningssaker -110 klagesaker

27 Eksempler på saker • En kvinne med cøliaki jobber i en bedrift hvor kantina ikke vil merke hvilke matvarer som er glutenfrie • Tromsø lufthavn, adkomst kun via trapper til toll og bagasjeutlevering. Heis finnes, men aldri vært i bruk. • Manglende tilrettelegging for hørselshemmet murerlærling • To henvendelser om skolefruktordningen og barn som er allergiske mot sitrusfrukter • Person med nedsatt bevegelsesevne fikk ikke stol til prøverommet. Det var imot klesforretningens ”policy”

28 Saker om universell utforming 1)Sameie med bom som holdes stengt på kvelds- og nattestid. Alle beboerne har nøkkel, men bommen er tung og rullestolbrukere klarer ikke å åpne den 2)Et rådhus bygg mangler heis til annen etasje, hvor flere av de offentlige kontorene ligger. Bygget hadde også tunge inngangsdører og manglet HC-toalett. 3)Restauranter som har sitteplasser som ikke er tilgjengelige for rullestolsbrukere, videre var adkomst til toalettene kun via noen trappetrinn.

29 Ombudets uttalelser og henleggelser • Uttalelser; 1)Ving reisebyrå; inngangspartiet var ikke tilrettlagt for rullestolsbrukere. 2)Styremedlem bedt om å trekke seg fra sitt verv på grunn av CP og talevansker. 3)Barnehageansatt oppsagt på grunn av epilepsi. • Henleggelser; 1)Klagen trekkes tilbake av innsender 2)Andre forhold, eks. ”HC-toalett på hotell”

30 Forbundenes muligheter –Informasjon til ombudet –Samarbeid i påvirkningsarbeidet –Utnytte kompetanse i ulike organisasjoner

31 Likestillings- og diskrimineringsombudet • Ny adresse!;Mariboesgate 13, Oslo • E-post; post@ldo.nopost@ldo.no • Telefon;23 15 73 00 • Grøntnr;800 41 556


Laste ned ppt "Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Med henblikk på universell utforming Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google